👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close

Cachet Klauzula informacyjna RODO

Cachet Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Cachet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-031), Al. Jana Pawła II 61/115, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON: 386519310, NIP: 527293124, będąca agentem ubezpieczeniowym (nr wpisu: 11248539/A) (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: support@cachet.me lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. podjęcia czynności związanych z przedstawieniem oferty ubezpieczenia (w tym czynności wymaganych prawem wobec dystrybutora ubezpieczeń) oraz z zawarciem umowy na ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub do jej wykonania);
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora), uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  3. marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda). Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów z oferty Administratora;
  4. wypełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpatrywaniem reklamacji, wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny).
 3. Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. W pozostałym zakresie – Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z okresami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (usprawiedliwiony interes Administratora), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda), ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom systemów informatycznych oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Administratora działającego jako agent ubezpieczeniowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia lub skorzystania z usług Administratora.
 9. Podanie danych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, niemniej jednak niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości kierowania do Pani/Pana informacji marketingowych oraz handlowych.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.