Hey, we noticed it’s your first time visiting. You can change your country and language here if needed.

Estonia • English

Close

Klauzula informacyjna dystrybutora ubezpieczeń

Klauzula informacyjna dystrybutora ubezpieczeń

Klauzula informacyjna dotycząca dystrybutora ubezpieczeń Cachet Sp. z o.o. zawierająca informacje o możliwości składania reklamacji

Pragniemy poinformować, że Cachet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-031), Al. Jana Pawła II 61/115, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON: 386519310, NIP: 527293124 (dalej: „Cachet”) jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11248539/A i może wykonywać czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagencja), na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Zakłady ubezpieczeń, na rzecz których Cachet bieżąco wykonuje działalność agencyjną:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Aktualne dane z rejestru agentów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, po wypełnieniu formularza elektronicznego. W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym. Wpisanie każdej kolejnej danej umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego podmiotu. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem – www.rpu.knf.gov.pl. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z rejestru agentów i rejestru brokerów.

Cachet nie posiada akcji żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w przedsiębiorstwie Cachet, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Cachet otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia (w tym: uzupełniający wynagrodzenie prowizyjne) o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).

Cachet wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników i współpracowników, którzy posiadają  wymagane prawem uprawnienia i działają na podstawie właściwych pełnomocnictw.

Cachet posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Reklamacje dotyczące bezpośrednio działań Cachet, tj. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniowa, można składać pisemnie na adres siedziby Cachet, telefonicznie pod numerem: +48 48 888 02 13  (od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 do 17:00) oraz pocztą elektroniczną na adres: support@cachet.me.

W przypadku złożenia reklamacji w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, zostanie ona przekazana zakładowi ubezpieczeń udzielającemu ochrony, który rozpatrzy ją bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedzi na reklamację dotyczącą działań Cachet tj. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniowa, udzielimy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji bądź – na indywidualny wniosek zgłaszającego – pocztą elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Cachet reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie (o czym powiadomimy w odrębnej informacji), rozpatrzymy ją nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Cachet reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia przez Cachet roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji lub niewykonania przez Cahcet czynności wynikającej z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji we wskazanym terminie, klient może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o:

  1. rozpatrzenie wniosku w indywidualnej sprawie, wniesionego na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez Cachet w trybie rozpatrywania reklamacji,
  2. rozpatrzenie wniosku dotyczącego niewykonania przez Cachet w terminie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta,
  3. przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a Cachet, jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Cachet w celu rozpatrywania reklamacji można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.cachet.me.

Istnieje również możliwość złożenia skargi na działalność Cachet do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku rozpoczęcia okresu ubezpieczenia może zostać naliczona składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

Wszystkie zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe pozostają członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń.

Kontakt z Cachet odbywa się w języku polskim. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Cachet z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

CONTACT FORM

Get in touch with us and we will get back to you within 24 hours.

Thank you for submitting your information.
Our team is excited to help your fleet business thrive.