👋 Vi har lagt märke till att du besöker os from Sweden, så vi har dirigerat dig till rätt plats. Du kan fortfarande byta region när som helst.

Sverige • Svenska

Close

Integritetspolicy avseende behandling av personuppgifter

Integritetspolicy avseende behandling av personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY AVSEENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER AV CACHET OÜ

Version 1 – 2023-07-05

Cachet OÜ, adress Tatari 64, 10134 Tallinn, Estland, registreringsnummer 14560702 (nedan “Cachet”) behandlar personuppgifter för individer som använder informationssamhällets tjänst cachet.me.

1.  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Cachet säkerställer att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med lagstiftningen om skydd och säkerhet för personuppgifter (inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, nedan kallad “GDPR”), annan lagstiftning om skydd av personuppgifter och god affärssed.

1.2. Cachet betraktar enskilda personers integritet och skyddet av deras uppgifter som viktigt och gör sitt yttersta för att säkerställa säkerheten hos och skyddet av informationssystemet och andra databärare.

2. DEFINITIONER

2.1. Med användare avses en person som registrerar sig för användning av plattformen eller använder de tjänster som tillhandahålls på plattformen.

2.2. Behandling av personuppgifter innebär att visa, samla in, spara, lagra, ändra, överföra eller ta emot personuppgifter, samt andra aktiviteter som är relaterade till personuppgifter.

2.3. Med plattform avses webbtjänsten på https://cachet.me/ och de mobila applikationer genom vilka försäkringsförmedlare marknadsför och förmedlar försäkringsavtalet till användarna.

2.4. Med tjänster avses de kontohanterings- och datautbytestjänster som tillhandahålls av Cachet via plattformen.

3. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH DESS RÄTTSLIGA GRUND.

3.1. Cachet behandlar personuppgifter som är nödvändiga för hanteringen av plattformsanvändarnas konton och för insamling av uppgifter om användningen av försäkringsobjektet.

3.2. I allmänhet är den rättsliga grunden för ett sådant syfte utförande i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal som användaren är part i, eller för att vidta sådana åtgärder på särskild begäran av användaren innan ett avtal ingås. Ibland är behandlingen av uppgifter nödvändig för legitima intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR, förutsatt att dessa intressen inte uppvägs av användarnas rättigheter och intressen. 

Behandlingsaktivitet (personuppgiftsansvarig) Kategorier av uppgifter Syfte Rättslig grund
Skapa konton
Användarens identifieringsuppgifter, namn, efternamn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och bosättningsland
Tillhandahållande av plattformen
Kontrakt
Plattformsanvändningsdata
Helpdesk-förfrågningar, varningar och kontologgar
Kundtjänst
Avtal, berättigat intresse
Förfrågningar till ägare av data om plattformsbaserade taxitjänster
Fordonets registreringsnummer och aktivitetsdata (resans start och slut, resans längd, plats med avseende på stad). Användaraktivitetsdata kan ses av användaren på plattformskontot
Tillhandahållande av data för försäkringsförmedlare
Samtycke (begäran om vidareöverföring av uppgifter gjord av den registrerade)
Uppdateringar av tjänster
Namn, e-postadress
Kundtjänst
Berättigat intresse
Nyhetsbrev
Namn, e-postadress
Marknadsföring
Samtycke
Påminnelser och meddelanden
Användarens fordons aktivitet på plattformarna för taxitjänster efter försäkringsavtalets upphörande
Meddelanden
Berättigat intresse
Behandlingsaktivitet (personuppgiftsansvarig) Kategorier av uppgifter Syfte Rättslig grund
Lagring av försäkringsavtal
Namn, personnummer, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), uppgifter om förmånstagare och försäkrade personer
Datavärdskap och tillgång till uppgifter
Databehandlingsavtal som tillhandahålls av försäkringsförmedlaren
Betalningsuppgifter
Bankkontonummer, betalningsuppgifter, uppgifter om fakturor eller betalningsmeddelanden och andra betalningsuppgifter
Betalningshantering för försäkringsförmedlare
Databehandlingsavtal som tillhandahålls av försäkringsförmedlare
Behandlingsverksamhet (underbiträden) Kategorier av uppgifter Syfte Rättslig grund
Lagring av uppgifter om försäkringshändelser
Uppgifter om försäkringshändelser, tid, plats, omständigheter, försäkringsersättning, reparation, skadebelopp, vägran att betala ersättning och andra uppgifter
Hantering av försäkringshändelser
Databehandlingsavtal som tillhandahålls av försäkringsförmedlare
4. HUR CACHET SAMLAR IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER 

4.1. Cachet samlar in personuppgifter på plattformen enligt följande:

4.1.1. Användaren anger de uppgifter som krävs för att skapa ett konto på plattformen.

4.1.2. Användaren ger Cachet tillstånd att göra förfrågningar om insamling av användaraktivitetsdata för försäkringsavtal, t.ex. användaraktivitetsdata från gig-ekonomi-plattformar. Cachet utför förfrågningar i automatiserad form (API-lösning) eller genom att göra enskilda förfrågningar.

4.1.3. Uppgifter om användarnas aktiviteter överförs till försäkringsförmedlaren och försäkringsgivarna, som därefter lämnar ett försäkringserbjudande.

4.1.4. Uppgifter om användningsaktiviteter analyseras av Cachet för att förbättra data- och servicekvaliteten.

4.1.5.Efter utgången av försäkringsavtalets giltighetstid kontrollerar Cachet om användaren är verksam på plattformar för gig-ekonomi, så att försäkringsförmedlaren kan påminna användaren om att ingå ett försäkringsavtal.

4.1.6.Om användaren ingår ett avtal på grundval av erbjudandet, kommer försäkringsavtalet och försäkringsuppgifterna att lagras på plattformen.

4.1.7. Cachets helpdesk-förfrågningar lagras i plattformens informationssystem för helpdesk.

4.2. Meddelanden om försäkringshändelser lagras på plattformen och vidarebefordras till försäkringsgivaren av försäkringsförmedlaren. Cachet är inte skadereglerare.

5. ÖVERFÖRING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Cachet vidarebefordrar användar- och objektsaktivitetsdata till de försäkringsförmedlare och försäkringsgivare som erbjuder tjänster via plattformen.

5.2. Cachet gör automatiserade förfrågningar, under vilka användaridentifieringsdata överförs till plattformar för taxitjänster för att identifiera fordonets användningsaktivitet. Sådana förfrågningar ska göras på användarens begäran och ska utgöra ett utövande av rätten till överföring enligt artikel 20 i den allmänna förordningen om dataskydd.

5.3. Cachet tillhandahåller användarnas uppgifter om försäkringsavtal till plattformar för taxitjänster i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa att fordonet har giltig försäkring.

5.4. Cachet behandlar personuppgifter i Europeiska unionen (EU) och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Cachet tar emot, överför och behandlar personuppgifter endast digitalt.

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

6.1. Cachet lämnar ut personuppgifter till alla försäkringsförmedlare enligt de villkor som anges i databehandlingsavtalen. Användare kan få ytterligare information om Cachets partners (försäkringsförmedlare) på plattformen.

6.2. Cachet tillhandahåller kundstödstjänster på andra nivån till sina försäkringsförmedlare. Om en användares förfrågan faller utanför kompetensen för den första nivåns support, tillhandahålls den andra nivåns kundsupport av Cachets IT-team.

7. BEVARANDE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

7.1. Lagringsperioden för personuppgifter beror på de rättsliga skyldigheterna att lagra uppgifter (t.ex. bokföringsregler), avtalsförpliktelser och berättigat intresse eller samtycke för att tillhandahålla de bästa tjänsterna. 

Typ av uppgifter Syfte Lagringsperiod Rättslig grund
Försäkringsavtal
Personuppgifterna lagras så länge som användaren har ett aktivt konto på plattformen och lagringstiden för hens avtal om försäkringstjänster inte har löpt ut
Om användaren raderar kontot eller har varit inaktiv på plattformen under de senaste 24 kalendermånaderna kommer användarens personuppgifter att raderas, utom i den utsträckning lagen föreskriver lagring av dem
Kontrakt
Historik för försäkringsavtalen
Personuppgifter kommer inte att raderas om det pågår en tvist mellan användaren och Cachet eller mellan försäkringsförmedlaren och försäkringsgivaren om förmedling och fullgörande av avtalet
Personuppgifterna kommer att raderas efter det att tidsfristen för inlämnande av anspråk löpt ut
Berättigat intresse
Konto
Kontohantering
Om inga inköp görs av användaren raderas kontot 24 månader efter registreringen
Berättigat intresse
Betalningsuppgifter
Redovisning
Sju år efter att betalningen gjorts
Rättslig förpliktelse
Försäkringshändelser
Tillhandahållande av information till försäkringsförmedlare
Tre år efter det att informationen lämnades till försäkringsförmedlarna
Berättigat intresse
E-postadress, samtycke till nyhetsbrev
Marknadsföring
Till dess att samtycket återkallas
Samtycke

8. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

8.1. Cachet behandlar personuppgifter som är nödvändiga för hanteringen av användarna av plattformens konton och för insamling av uppgifter om användningsaktiviteten av försäkringsobjektet.

8.2. Cachet är personuppgiftsbiträde för uppgifter om lagring av försäkringsavtal, försäkringserbjudanden, försäkringspremier och fullgörande av försäkringsavtal, och 

8.3. Cachet är underbiträde för försäkringsavtal, inklusive anspråk och ersättningar som tillhandahålls för försäkringsgivare via plattformen.

8.4. Försäkringsförmedlare är personuppgiftsansvariga i samband med ingående av ett förmedlingsuppdrag och lämnande av ett jämförande försäkringserbjudande, motsvarande databehandlingsmeddelanden finns bifogade på plattformen i försäkringsförmedlarens villkor. 

8.5. Försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och leverantörer av finansiella tjänster är också personuppgiftsansvariga och villkoren för deras behandling av personuppgifter publiceras på plattformen som en referens till respektive tjänst.

9. ANVÄNDARENS (DEN REGISTRERADES) RÄTTIGHETER

9.1. Användaren (den registrerade) har rätt att när som helst begära:

9.1.1. Åtkomst till personuppgifter (åtkomst via plattformen).

9.1.2. Korrigering av felaktiga personuppgifter (beroende på att uppgifter om fordonsaktivitet samlas in automatiskt från plattformar för gig-ekonomi kan Cachet inte korrigera aktivitetsdata).

9.1.3. Radering av personuppgifter (inte tillämpligt på försäkringsavtal och försäkringar eftersom de omfattas av en lagstadgad lagringstid).

9.1.4. Begränsning av behandling av personuppgifter.

9.1.5 Överföring av personuppgifter till den personuppgiftsansvarige som användaren har angett (endast tillämpligt på uppgifter där Cachet är personuppgiftsansvarig).

9.1.6. Återkallande av samtycke till databehandling (tillämpligt på förfrågningar från användaren).

9.2. För att utöva dessa rättigheter måste användaren skicka in ett tillkännagivande till support@cachet.me. Ansökan ska besvaras inom högst 30 kalenderdagar.

9.3 Användaren har rätt att lämna in klagomål mot behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, imy@imy.se, telefon 08-657 61 00 (www.imy.se). Tillsyn över försäkringsavtalet och behandlingen av personuppgifter om den försäkrade händelsen kan också utföras av försäkringsgivarens tillsynsmyndighet.

10. ÄNDRINGAR OCH GILTIGHET

10.1. Cachet har rätt att ändra villkoren för behandling av personuppgifter. I händelse av väsentliga förändringar kommer Cachet att ge minst 1 (en) månads förvarning via plattformen innan de väsentliga förändringarna träder i kraft.

10.2. Villkoren för behandling av personuppgifter gäller från och med den 5 juli 2023.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

KONTAKTFORMULÄR

Kontakta oss så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

Tack för att du har skickat in din information.
Vårt team ser fram emot att hjälpa din vagnparksverksamhet att blomstra.