👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close

Klauzula informacyjna dystrybutora ubezpieczeń

Klauzula informacyjna dystrybutora ubezpieczeń

Klauzula informacyjna dotycząca dystrybutora ubezpieczeń Cachet Sp. z o.o. zawierająca informacje o możliwości składania reklamacji

Pragniemy poinformować, że Cachet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-031), Al. Jana Pawła II 61/115, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON: 386519310, NIP: 527293124 (dalej: „Cachet”) jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11248539/A i może wykonywać czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagencja), na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Zakłady ubezpieczeń, na rzecz których Cachet bieżąco wykonuje działalność agencyjną:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Aktualne dane z rejestru agentów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, po wypełnieniu formularza elektronicznego. W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym. Wpisanie każdej kolejnej danej umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego podmiotu. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem – www.rpu.knf.gov.pl. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z rejestru agentów i rejestru brokerów.

Cachet nie posiada akcji żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w przedsiębiorstwie Cachet, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Cachet otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia (w tym: uzupełniający wynagrodzenie prowizyjne) o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).

Cachet wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników i współpracowników, którzy posiadają  wymagane prawem uprawnienia i działają na podstawie właściwych pełnomocnictw.

Cachet posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Reklamacje dotyczące bezpośrednio działań Cachet, tj. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniowa, można składać pisemnie na adres siedziby Cachet, telefonicznie pod numerem: +48 48 888 02 13  (od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 do 17:00) oraz pocztą elektroniczną na adres: support@cachet.me.

W przypadku złożenia reklamacji w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, zostanie ona przekazana zakładowi ubezpieczeń udzielającemu ochrony, który rozpatrzy ją bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedzi na reklamację dotyczącą działań Cachet tj. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniowa, udzielimy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji bądź – na indywidualny wniosek zgłaszającego – pocztą elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Cachet reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie (o czym powiadomimy w odrębnej informacji), rozpatrzymy ją nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Cachet reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia przez Cachet roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji lub niewykonania przez Cahcet czynności wynikającej z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji we wskazanym terminie, klient może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o:

  1. rozpatrzenie wniosku w indywidualnej sprawie, wniesionego na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez Cachet w trybie rozpatrywania reklamacji,
  2. rozpatrzenie wniosku dotyczącego niewykonania przez Cachet w terminie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta,
  3. przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a Cachet, jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Cachet w celu rozpatrywania reklamacji można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.cachet.me.

Istnieje również możliwość złożenia skargi na działalność Cachet do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku rozpoczęcia okresu ubezpieczenia może zostać naliczona składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

Wszystkie zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe pozostają członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń.

Kontakt z Cachet odbywa się w języku polskim. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Cachet z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.