👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Wersja 0.8 – 07.04.2021

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Cachet.me to internetowe środowisko wymiany danych, które świadczy usługi pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom i dostawcom usług finansowych (dalej: „platforma”).
  2. Platforma zarządza kontami osób, które założyły kontow ramach platformy (dalej: „użytkownicy) oraz zbiera dane o aktywności korzystania z przedmiotu ubezpieczenia lub usług finansowyc
  3. Cachet OÜ, adres Tatari 64, Tallinn 10134, Estonia, kod rejestru 14560702 (dalej: „Cachet.me) jest właścicielem iadministratorem platformy.
  4. Cachet.me nie jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, ubezpieczycielem (dystrybutorem ubezpieczeń) ani dostawcą usług finansowych. Cachet.me zarządza platformą, na której użytkownicy mogą nabywać usługi za pośrednictwem dystrybutorów ubezpieczeń oraz dostawców usług finansowych zarejestrowanych na platformie.
  5. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) nie reguluje dystrybucji umów ubezpieczenia, zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia, w tym opłacania składek ubezpieczeniowych, rozwiązywania iodstępowania od umów ubezpieczenia. Regulamin nie określa również sposobu rozstrzygania sporów między nabywcą ubezpieczenia, pośrednikiem ubezpieczeniowym lub Odpowiednie uregulowania i informacje z zakresu dystrybucji ubezpieczeń znajdują się na platformie bezpośrednio w ramach odpowiedniej oferty. Niniejszy  Regulamin nie określa również warunków oferowania i świadczenia usług finansowych.
  6. Użytkownik musi posiadać konto, aby uzyskać dostęp do platformy ikorzystać z niej. Tworząc konto użytkownik musi zaakceptować (wyrazić zgodę) niniejszy Regulamin. Poprzez utworzenie konta użytkownika i zaakceptowanie Regulaminu zostaje zawarta umowa między użytkownikiem a Cachet.me o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  7. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Regulaminem lub jego zmianą, nie jest uprawniony do korzystania z platformy i zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z platformy.
 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY, W TYM WARUNKI TECHNICZNE
  1. Platforma ma umożliwiać użytkownikom inicjowanie przekazywania danych o działalności związanej z korzystaniem z przedmiotu usługi ubezpieczeniowej lub finansowej od dostawców usług (np. platformy car-sharing). Zdolność Cachet.me do agregowania takich danych jest uzależniona od umów, które Cachet.me zawarł z dostawcami ww. usług (odpowiednia lista została udostępniona na platformie). Przekazywanie danych o aktywności polega na tym, że użytkownik inicjuje przesyłanie danych na platformie poprzez wybór usługodawcy, który zgromadził dane na jego temat lub przedmiotu usługi ubezpieczeniowej lub finansowej (np. pojazdu). Podczas przesyłania danych informacje dotyczące ww. danych są przechowywane na platformie, a użytkownik może wnioskować o przedstawienie ofert przez pośredników ubezpieczeniowych, ubezpieczycieli i dostawców usług finansowych zarejestrowanych na platformie.
  2. Platforma umożliwia również przechowywanie historii zakupów produktów ubezpieczeniowych i finansowych użytkownika. W tym przypadku platforma pełni funkcję usługi społeczeństwa informacyjnego, umożliwiając deponowanie polis ubezpieczeniowych i umów zawartych za pośrednictwem platformy z pośrednikami ubezpieczeniowymi, ubezpieczycielami lub dostawcami usług finansowych.
  3. Zakładając konto na platformie, użytkownik potwierdza, że wszystkie podane przez niego informacje i oświadczenia są zgodne z prawdą – jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (min. 18 lat) lub posiada właściwe umocowanie i uprawnienie do zamawiania usług w imieniu użytkownika. Przyjmuje się, że powyższe oświadczenia są prawdziwe i Cachet.me nie weryfikuje ich poprawności.
  4. Platforma może być wykorzystywana w zakresie i celach, dla których została stworzona. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z platformy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz materiałami informacyjnymi platformy.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Cachet.me o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu konta użytkownika, utracie hasła lub posiadaniu go przez osoby trzecie. W takim przypadku Cachet.me dołoży wszelkich zasadnych starań, aby zaktualizować hasło, ograniczyć dostęp do konta użytkownika lub je usunąć.
 3. WSPARCIE TECHNICZNE
  1. Platforma dostępna jest w trybie 24/7.
  2. Kontakt ze wsparciem technicznym (helpdesk) odbywa się poprzez adres e-mail: support@cachet.me. Helpdesk jest dostępny w dni powszednie od 9:00 do 17:00 czasu lokalnego.
  3. Cachet.me dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania otrzymane przez helpdesk w rozsądnym czasie, ale nie gwarantuje, że odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w określonym czasie lub że odpowiedzi na pytania będą satysfakcjonujące dla wnoszącego pytanie. Żądania użytkowników związane z prawami wynikającymi z danych osobowych będą realizowane zgodnie zzasadami określonymi w Polityce Prywatności.
  4. Cachet.me może optymalizować i rozwijać platformę. Jeśli na platformie zostaną wprowadzone znaczące zmiany, Cachet.me powiadomi o tym użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. Jeśli korzystanie z platformy zostanie zakłócone z powodu awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa, Cachet.me dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić awarię tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 48 godzin po stwierdzeniu ww. zdarzenia.
  6. Cachet.me zastrzega sobie prawo do czasowego (nie dłużej niż 30 minut) ograniczenia dostępu do platformy poza normalnymi godzinami pracy, jeśli jest to konieczne do konserwacji, rozwoju lub aktualizacji. W wyjątkowych przypadkach, gdy ograniczenie dostępu musi trwać dłużej niż 30 minut, użytkownicy zostaną o tym powiadomieni zwyprzedzeniem.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Platforma umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą elektronicznych rozwiązań płatniczych. Cachet.me jest podmiotem, który umożliwia pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom i dostawcom usług finansowych pobieranie płatności od nabywcy usługi. Platforma umożliwia również wystawianie faktur usługobiorcom.
  2. Korzystając z platformy użytkownik akceptuje, że przesyłane mu faktury są w formie elektronicznej i nie otrzymuje faktur w formie fizycznej.
  3. Cachet.me ma prawo pobierać od użytkowników opłaty za korzystanie z platformy, których wysokość i warunki płatności zostaną opublikowane na platformie. Opłata ta nie jest opłatą za pośrednictwo ubezpieczeniowe ani składką ubezpieczeniową płaconą ubezpieczycielowi. Nie jest to również opłata za usługę finansową. Cachet.me zastrzega sobie prawo do zmiany opłat poprzez powiadomienie użytkowników o zmianach opłat z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieuiszczenie przez użytkownika opłaty może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z użytkownikiem i/lub zamknięciem konta użytkownika, co jednak nie zwalnia użytkownika z obowiązku uiszczenia opłaty w całości zgodnie z Regulaminem.
  4. Opłaty za korzystanie z platformy nie są uważane za jakąkolwiek zaliczkę lub kaucję, takie opłaty nie uprawniają użytkownika do potrąceń, w tym do pokrycia składek ubezpieczeniowych lub zadłużenia z tytułu usług finansowych, a także – w żadnym przypadku do wypowiedzenia przez ubezpieczającego, ubezpieczyciela lub dostawcę usług finansowych. Cachet.me nie jest zobowiązany do zwrotu opłat wniesionych z tytułu korzystania z platformy.
  5. Użytkownik jest świadomy, że Cachet.me korzysta z różnych dostawców usług do przetwarzania płatności i że dana usługa jest świadczona zgodnie z warunkami dostawcy usług płatniczych. Dostępni dostawcy w tym zakresie są wyszczególnieni na platformie w ramach odpowiedniej funkcjonalności.
 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Cachet.me udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz ograniczonej licencji na korzystanie z funkcjonalności platformy. Użytkownik może korzystać z platformy wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie. Użytkownik nie może udostępniać danych ani treści platformy konkurentom Cachet.me ani udzielać dostępu do usług Cachet.me osobom trzecim. Użytkownik nie może wykorzystywać praw własności intelektualnej Cachet.me do własnej działalności ani zezwalać na dostęp do praw własności intelektualnej Cachet.me jakiejkolwiek osobie trzeciej w celu wykorzystania ich w działalności strony trzeciej, w tym w jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub produkcyjnej.
  2. Cachet.me jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do platformy, w tym oprogramowania, kodu źródłowego, projektu, bazy danych, specyfikacji, instrukcji, domen, znaków towarowych, nazw handlowych. Zgodnie z niniejszym Regulaminem użytkownik nie jest w jakikolwiek sposób uprawniony do znaków towarowych Cachet.me i nie możewskazywa, że jest licencjobiorcą lub właścicielem znaków towarowych Cachet.me.
  3. Platforma może zawierać linki lub odwołania do stron internetowych podmiotów Cachet.me sprawuje nadzoru nad takimi witrynami osób trzecich, ani nie kontroluje ani nie monitoruje zawartości witryn, do których prowadzą linki umieszczone w ramach platformy. Cachet.me nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność ani bezpieczeństwo danych stron internetowych podmiotów trzecich.
 6. POUFNOŚĆ
  1. Wszelkie dane przesyłane w ramach platformy przez użytkowników oraz dane gromadzone za pośrednictwem platformy (np. z platform gospodarki współdzielenia) są poufne. Cachet.me może udostępniać dane stronom trzecim (w tym pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom, dostawcom usług finansowych i platformom ekonomii współdzielenia), jeśli jest to konieczne do zakupu wybranego produktu przez użytkownika.
  2. Użytkownik zgadza się, że informacje, z których korzysta z platformy, nie są informacjami poufnymi i Cachet.me może wykorzystywać te informacje w materiałach promocyjnych, analogicznie jak użytkownik.
 7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
  1. Jeżeli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin, instrukcje obsługi platformy lub przepisy prawa, Cachet.me ma prawo do:
   1. żądania zaprzestania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodności z Regulaminem, instrukcją lub prawem;
   2. czasowego ograniczenia dostępu użytkownika do platformy lub jej części, w tym tymczasowego zamknięcia konta użytkownika.
  2. Jeżeli użytkownik wielokrotnie narusza Regulamin lub naruszenie ma charakter rażący, Cachet.me ma prawo do:
   1. trwałego zablokowania użytkownikowi korzystania z części platformy lub usług, w tym usunięcia konta użytkownika;
   2. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia.
 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, powiadamiając Cachet.me za pośrednictwem e-maila lub usuwając konto na platformie.
  2. Cachet.me ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie z dowolnego powodu, powiadamiając użytkownika e-mailem lub za pośrednictwem platformy 30 dni przed rozwiązaniem ww. umowy.
  3. Cachet.me ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
   1. użytkownik podał fałszywe informacje o sobie; 
   2. użytkownik nie korzystał z platformy przez co najmniej trzy kolejne lata;
   3. osoba korzystająca z platformy w imieniu użytkownika nie ma prawa do do działania w imieniu użytkownika;
   4. użytkownik w inny sposób narusza Regulamin.
  4. Prawo do rozwiązania umowy przewidziane w niniejszym rozdziale nie ma zastosowania do rozwiązania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, umów ubezpieczenia oraz umów o świadczenie usług finansowych.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Platforma jest udostępniana użytkownikowi na zasadzie „tak jak jest” i„w miarę dostępności”, co oznacza, że Cachet.me nie składa użytkownikowi żadnych obietnic i nie zobowiązuje się do modyfikacji lub dalszego rozwoju platformy. Cachet.me nie składa żadnych oświadczeń, że platforma spełnia potrzeby użytkownika i/lub że jest stale dostępna, nieprzerwana, aktualna, bezpieczna i/lub wolna od błędów. Cachet.me nie jest odpowiedzialna i/lub w inny sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie i/lub opóźnienia w aktualizacji serwerów i/lub treści.
  2. Cachet.me nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa lub dokładności platformy, a wszystkie usługi i treści są dostarczane „tak jak są” bez żadnych gwarancji ani dodatkowych zobowiązań. Cachet.me nie udziela żadnych gwarancji ani nie zaciąga zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych, w tym żadnych dorozumianych gwarancji ani zobowiązań dotyczących przydatności do określonego celu, własności lub naruszeń. Cachet.me nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zmiany, które mogą wystąpić w wyniku:
   1. braku działania platformy lub niewłaściwego działania platformy w niektórych przeglądarkach internetowych;
   2. nieporozumień lub sporów pomiędzy użytkownikiem, pośrednikami ubezpieczeniowymi, ubezpieczycielami lub dostawcami usług finansowych;
   3. zmiany w przepisach lub ich interpretacji wraz implikacjami dla użytkowników oraz odzwierciedleniem tych zmian na platformie;
   4. siły wyższej lub innych błędów lub zakłóceń pozostających poza kontrolą Cachet.me, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z platformy;
   5. błędów, uszkodzeń lub nieodpowiednich ustawień platformy na sprzęcie użytkownika;
   6. opóźnienia, przerwy lub awari w korzystaniu z platformy spowodowanej pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi;
   7. przetwarzania danych przez osoby trzecie (w tym pośredników ubezpieczeniowych, ubezpieczycieli i dostawców usług finansowych), którym Cachet.me przesłał dane za zgodą użytkownika;
   8. awari lub braków w systemach podmiotów trzecich, które wpływają na działanie i dostępność platformy;
   9. utraty hasła do konta użytkownika lub dostępu przez osoby nieuprawnione do konta użytkownika lub jego wykorzystania przez osoby trzecie.
  3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów, szkodę majątkową lub szkodę niemajątkową, a także za inne szkody pośrednie. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek odpowiedzialności całkowita odpowiedzialność Cachet.me jest ograniczona do kwoty 500 EUR.
  4. Cachet.me nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia popełnione za pośrednictwem platformy, niezależnie od tego, czy osoby są upoważnione do korzystania z konta użytkownika, czy też nie.
  5. Cachet.me nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie usługi zamówionej przez użytkownika na platformie oraz szkody wyrządzone użytkownikowi.
  6. Pomimo, że Cachet.me podjęło wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej obsługi, Cachet.me nie gwarantuje, że korzystanie z platformy będzie wolne od błędów lub przerw. Cachet.me nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, utratę lub uszkodzenia materiałów lub innych systemów komputerowych, jak też za utratę lub uszkodzenie pobranych materiałów lub informacji.
  7. Cachet.me może przenieść prawa wynikające z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie lub zlecić podwykonawstwo zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może przenosić żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie ani przenosić obowiązków wynikających z Regulaminu bez zgody Cachet.me.
  8. Cachet.me może jednostronnie zmienić Regulamin w dowolnym momencie, publikując zmiany na platformie. Cachet.me poinformuje oistotnych zmianach Regulaminu na platformie i e-mailem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami, ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed wejściem zmian w życie. Jeśli użytkownik nadal korzysta z platformy po wejściu w życie zmian, uważa się, że zgodził się na odpowiednie zmiany Regulaminu.
  9. Siła wyższa – żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania spowodowane wojną, sabotażem, klęską żywiołową, przerwami w dostępie do energii elektrycznej, Internetu lub środków komunikacji, które nie zostały spowodowane przez stronę. Każda ze stron podejmie uzasadnione starania w celu złagodzenia skutków siły wyższej.
 10. PROGRAM WYKRYWANIA LUK W PLATFORMIE
  1. Cachet.me szanuje pracę wykonywaną przez niezależnych badaczy bezpieczeństwa, polegającą na oznaczaniu luk, o których Cachet.me może nie wiedzieć. Dlatego wprowadziliśmy program nagród. Prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o lukach w systemie informatycznym. Prosimy nie testować systemów informatycznych z rzeczywistymi danymi użytkownika. Za zidentyfikowane luki nagrodzimy określoną sumą pieniężną, zgodnie z programem Cachet Bug Bounty Program. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat programu Cachet Bug Bounty, wyślij e-mail na adres datasecurity@cachet.me.
 •  
  •  

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.