pl

pl

Close

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wersja 1 29.06.2021

 

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Cachet.me to internetowe środowisko wymiany danych, które świadczy usługi pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom i dostawcom usług finansowych (dalej: „platforma”).
  2. Cachet OÜ, adres Tatari 64, Tallinn 10134, Estonia, kod rejestru 14560702 (dalej: me) przetwarza dane osobowe osób (dalej: użytkowników) korzystających z platformy.
  3. Cachet.me jest administratorem danych osobowych użytkowników, przetwarzając dane w zakresie niezbędnym do zarządzania kontami użytkowników platformy oraz zbierania danych o aktywności korzystania z przedmiotu ubezpieczenia lub usług finansowych.
  4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe użytkowników w związku z korzystaniem z usług pośrednictwa ubezpieczeniowego jest agent ubezpieczeniowy (Cachet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – odpowiednia informacja oprzetwarzaniu danych jest umieszczona na platformie zgodnie z wymogami dystrybucji ubezpieczeń. Ubezpieczyciele i dostawcy innych usług finansowych są również administratorami danych – informacja w tym zakresie umieszczona jest na platformie w postaci odpowiednich odniesień (linków).
  5. Cachet.me jest procesorem danych osobowych Cachet Sp. z o.o. z zakresu dystrybucji ubezpieczeń, marketingu ubezpieczeniowego, wtym ofert ubezpieczeniowych, składek ubezpieczeniowych i wykonania umowy ubezpieczenia, a także danych podprocesorem ubezpieczycieli w zakresie w jakim pozostają oni administratorami danych osobowych, w tym dotyczących: umów ubezpieczenia, roszczeń i odszkodowań. W przypadku usług finansowych Cachet.me jest procesorem danych osobowych.
 2. DANE OSOBOWE
  1. Cachet.me przetwarza następujące dane osobowe jako administrator:
   1. dane identyfikacyjne użytkownika – imię, nazwisko, numer
    identyfikacyjny PESEL, numer telefonu, adres e-mail, kraj zamieszkania;
   2. dane dotyczące użytkowania platformy – korespondencja z Cachet.me, alerty i logi konta;
   3. dane przedmiotu ubezpieczenia – m.in. numer rejestracyjny pojazdu i dane dotyczące aktywności (początek i koniec podróży, długość podróży, lokalizacja z dokładnością do miasta) – dane dotyczące aktywności użytkownika mogą być przeglądane przez użytkownika na koncie w ramach platformy.
  2. Cachet.me przetwarza następujące dane osobowe jako podmiot przetwarzający:
   1. dane klienta niezbędne do marketingu ubezpieczeniowego – imię i nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), dane uposażonych iubezpieczonych;
   2. dane dotyczące powiadomienia o końcu okresu ubezpieczenia – aktywność pojazdu użytkownika na platformach wspólnych przejazdów po zakończeniu umowy ubezpieczenia;
   3. dane dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej – numer rachunku bankowego klienta, dane kredytowe płatności, dane do faktury lub powiadomienia o płatności oraz inne dane dotyczące płatności.
  3. Cachet.me przetwarza następujące dane osobowe jako podprocesor (dalszy podmiot przetwarzający):
   1. dane o zdarzeniach szkodowych: czas, miejsce, okoliczności, świadczenie z tytułu ubezpieczenia, naprawa, kwota szkody, odmowa roszczenia i inne dane.
 3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Cachet.me zbiera dane osobowe w ramach platformy na następujące sposoby:
   1. użytkownik wprowadza dane niezbędne do założenia konta na platformie;
   2. użytkownik upoważnia Cachet.me do składania zapytań dotyczących zbierania danych o aktywności użytkowania dla umowy ubezpieczenia, np. dane aktywności związanej z użytkowaniem pojazdu w ramach platform wspólnego przejazdu – me wykonuje zapytania w formie zautomatyzowanej (rozwiązanie API);
   3. dane dotyczące aktywności użytkownika przekazywane są pośrednikowi ubezpieczeniowemu i ubezpieczycielom, którzy składają ofertę ubezpieczeniową;
   4. dane dotyczące aktywności użytkownika są analizowane przez Cachet.me w celu poprawy jakości danych i usług;
   5. w ciągu miesiąca kalendarzowego po upływie okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia Cachet.me sprawdza, czy użytkownik działa na platformach wspólnych przejazdów, aby pośrednik ubezpieczeniowy mógł przypomnieć użytkownikowi o zawarciu umowy ubezpieczenia;
   6. w przypadku zawarcia przez użytkownika umowy na podstawie oferty, dane umowy ubezpieczenia i polisy będą przechowywane na platformie;
   7. wnioski skierowane do helpdesku Cachet.me są przechowywane w systemie informacyjnym helpdesku platformy;
  2. Powiadomienia o zdarzeniach ubezpieczeniowych są przechowywane na platformie i przekazywane ubezpieczycielowi przez pośrednika ubezpieczeniowego. Cachet.me nie zajmuje się obsługą roszczeń.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak niepodanie tych danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług w ramach platformy.
  2. Cachet.me przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:
   1. tworzenie konta na platformie i utrzymywanie kontaktu z użytkownikami – realizacja umowy (podstawa prawna
    – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. przekazywanie przez platformę zawiadomień technicznych i organizacyjnych – wykonanie umowy i prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f
    RODO);
   3. zbieranie i przekazywanie danych dotyczących użytkownika na rzecz dystrybutorów ubezpieczeń i ubezpieczycieli – każdorazowo, gdy użytkownik wyraża zgodę na złożenie takiej oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a
    RODO);
   4. zawieranie umów ubezpieczenia za pośrednictwem Cachet.me – wykonanie umowy (podstawa prawna
    – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   5. walidacja danych dotyczących działalności platformy – uzasadniony interes w zapobieganiu manipulacji taryfami ubezpieczeniowymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
    RODO);
   6. analiza danych dotyczących aktywności – prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
    RODO);
   7. składanie żądań (wniosków) o dostęp do danych o aktywności użytkowania platform do wspólnych przejazdów po zakończeniu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia w celu wysłania użytkownikowi przypomnień – prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
    RODO);
   8. zgłaszanie roszczeń – (podstawa prawna
    – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje w każdym czasie prawo żądania:
   1. dostępu do danych osobowych (realizowany poprzez platformę);
   2. sprostowania danych osobowych (biorąc pod uwagę, że dane o aktywności pojazdu są automatycznie zbierane z platform usług wspólnych przejazdów, Cachet.me nie może poprawić danych o aktywności pojazdu);
   3. usunięcia danych osobowych (nie dotyczy umów ubezpieczenia i polis, ponieważ podlegają one ustawowemu okresowi przechowywania);
   4. ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
   5. przeniesienia danych osobowych do wskazanego przez Użytkownika administratora (dotyczy tylko danych, których administratorem jest Cachet.me);
   6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes), przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  3. W celu skorzystania z tych praw użytkownik musi złożyć oświadczenie na adres support@cachet.me. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych.
  4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Cachet.me udostępnia dane dotyczące aktywności użytkowników iobiektów do dystrybutorów ubezpieczeń, ubezpieczycieli i dostawców usług finansowych oferujących usługi za pośrednictwem platformy.
  2. Cachet.me realizuje automatyczne zapytania, podczas których dane identyfikujące użytkownika są przesyłane do platform wspólnych przejazdów w celu zidentyfikowania aktywności związanej zużytkowaniem pojazdu. Żądania takie są składane jedynie za zgodą użytkownika i stanowią skorzystanie z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
  3. Cachet.me udostępnia dane o umowach ubezpieczeniowych użytkowników do platform ride-sharingowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia, że pojazd posiada ważne ubezpieczenie – jedynie za zgodą użytkownika.
 7. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Cachet.me nie będzie ujawniać danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich ujawnienia organom nadzorczym wynikać będzie z przepisów prawa regulujących daną działalność.
 8. TERMIN PRZETWARZANIA
  1. Dane osobowe przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak użytkownik będzie posiadał aktywne konto na platformie i nie upłynął okres obowiązku przechowywania jego umów ubezpieczenia lub usług finansowych. Jeżeli użytkownik usunie konto na platformie lub był nieaktywny na platformie przez ostatnie 24 miesiące kalendarzowe, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
  2. Dane osobowe nie zostaną usunięte w przypadku sporu pomiędzy użytkownikiem, Cachet.me,dystrybutorem ubezpieczeń lub dostawcą usług finansowych. W takim przypadku dane osobowe zostaną usunięte po upływie terminu składania reklamacji lub przedawnienia roszczeń.
  3. Nadzór nad umową ubezpieczenia i przetwarzaniem danych osobowych w tym zakresie sprawuje także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

CONTACT FORM

Get in touch with us and we will get back to you within 24 hours.

Thank you for submitting your information.
Our team is excited to help your fleet business thrive.