👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close
Regulamin konkursu „Taksówkarskie opowieści”

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie artystycznym pn. „Taksówkarskie opowieści” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przeprowadzenia.
 2. Konkurs organizuje spółka CACHET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-031), Al. Jana Pawła II 61/115, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON: 386519310, NIP: 5272931241 o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł, posiadająca status agenta ubezpieczeniowego (numer: 11248539/A), realizującego dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (dalej: „Agent” lub „Organizator”). Agent zapewnia, że niniejszy Konkurs nie ma wpływu na wynagrodzenie otrzymywane przez Agenta z tytułu prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń, nie zmienia sposobu wyświetlania informacji w porównywarce ubezpieczeń dostępnej pod adresem www.cachet.pl.pl, porównywarki wykorzystywanej przez konsultantów Call Centre, jak też nie oddziałuje na wysokość składki, definiowanej przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.
 3. Konkurs – jako publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepszą odpowiedź w przypadku ziszczenia się warunków określonych w niniejszym Regulaminie stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§ 2. Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs trwa od dnia 16 maja 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku włącznie, tj. przez czas określony, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu, jak też zakończenia Konkursu w dowolnym momencie (dalej: „Okres Konkursu”).
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
  1. ukończyła 18 rok życia;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  4. jest właścicielem pojazdu zarejestrowanego jako TAXI;
  5. poprzez wzięcie udziału w Konkursu zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Agenta, jak też do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora i nie cofnęła tych zgód w Okresie Konkursu;
  6. nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny (przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia);
  7. w Okresie Konkursu pozostawi na dedykowanej stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://cachet.me/pl/taksowkarskie-opowiesci/ wymagany zestaw danych, obejmujący: imię, miasto, adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego jako TAXI oraz opisze historię (dotyczącą pracy taksówkarza – zarówno w aucie, jak i innych miejscach, np. urzędzie) odpowiadającą na zadanie konkursowe: „Opisz najciekawsze przygody z życia taksówkarza” (dalej: „Zadanie konkursowe”).

§ 3. Nagrody w Konkursie

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa, składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”), która dokona analizy zgłoszeń pod kątem spełniania postanowień Regulaminu i oceny zakwalifikowanych w ten sposób odpowiedzi na Zadanie konkursowe. Do zadań Komisji Konkursowej należy również czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez Uczestników oraz prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 2. Kryterium wyboru zwycięzcy przez Komisję Konkursową będzie spełnienie przez Uczestnika Konkursu wszystkich zasad uczestnictwa w Konkursie oraz udzielenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe, charakteryzujące się:
  1. kreatywnością;
  2. oryginalnością;
  3. szczegółowością;
  4. poprawnością językową.
 3. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe muszą być unikatowe, tj. nie mogą być kopią treści już wcześniej gdziekolwiek rozpowszechnionych, w szczególności zamieszczonych gdziekolwiek przez Uczestnika lub inne podmioty.
 4. Uczestnik musi być autorem zamieszczonej przez siebie odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która w subiektywnej ocenie Organizatora udzieli najciekawszej odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 6. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (dalej: „Nagroda”).
 7. W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda oraz mogą zostać przyznane nagrody dodatkowe w postaci wyróżnień dla nie więcej niż 9 Uczestników w formie „Cachet Cash” o wartości do 100 jednostek „Cachet Cash”, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://cachet.me/pl/zasady-uzytkowania/regulamin-cachet-cash/ . Jedna (1) jednostka „Cachet Cash” jest równoważna wartości jednego złotego (1 zł). Premię pieniężną można wykorzystać jedynie na zakup towarów i usług oferowanych za pośrednictwem systemów informatycznych Organizatora na terytorium Polski. Środki są ważne przez czas, na jaki Organizator udzieli dla kupującego (maksymalnie 1 rok kalendarzowy) (dalej także jako: „Nagroda”).
 8. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania Nagrody w sytuacji braku wystarczającego poziomu odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 9. Wraz z przyznaniem Nagrody Organizator przyznaje nagrodę pieniężną w wysokości 10 % wartości Nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie kosztu podatku, do którego pobrania od zwycięzcy i wpłacenia do urzędu skarbowego, Organizator jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zwycięzca Konkursu zwalnia Organizatora z obowiązku wypłaty na jego rzecz nagrody pieniężnej.
 10. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 9 powyżej nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy Konkursu w przypadku rezygnacji z prawa do Nagrody, utraty prawa do Nagrody lub nieodebrania Nagrody.
 11. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o otrzymaniu prawa do Nagrody za pomocą wiadomości e-mail lub SMS, w treści której zostanie wskazany sposób wręczenia Nagrody, które to wręczenie musi mieć miejsce na terytorium Polski.
 12. Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Dodatkowo – w przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi przekazania Nagrody.
 14. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe stanowią utwory (dalej: „Utwór”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm., dalej: „Ustawa”), wobec czego muszą być one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Uczestnik musi być wyłącznym autorem treści odpowiedzi na Zadanie konkursowe i muszą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do ww. treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 2. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe, a także prawa zależne do Utworu i wszystkich jego części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, tj. na terytorium całego świata, na następujących polach eksploatacji:
  1. określonych w art. 50 Ustawy oraz w zakresie oprogramowania w art. 74 Ustawy,
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części Utworu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. wprowadzanie Utworu do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego w całości lub w części, czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
  4. stosowanie, uruchamianie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu oraz uzyskiwanie dostępu do Utworu lub jego części,
  5. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym elektroniczne udostępnianie na żądanie, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz w sieciach zamkniętych, niezależnie od metody połączenia tych sieci,
  6. publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie Utworu lub nośnika, na jakim utrwalono Utwór,
  7. użyczanie egzemplarza lub oryginału Utworu lub nośnika, na jakim utrwalono Utwór,
  8. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór lub jego część utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także udzielanie licencji, sublicencji, użytkowania, dzierżawy lub w inny sposób udzielanie praw do korzystania z Utworu na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji,
  9. tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w Utworze, w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację Utworu z innymi utworami, wybranymi przez Organizatora (prawa zależne),
  10. wykorzystywanie Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
  11. a ponadto w odniesieniu do części Utworu stanowiącego artystyczne wykonanie również w zakresie praw określonych w art. 86 ust. 2 Ustawy, zaś w odniesieniu do części Utworu stanowiącego fonogram również w zakresie praw określonych w art. 94 ust. 4–5 Ustawy.
 3. Uczestnik udziela na rzecz Organizatora upoważnienia – z prawem do udzielania dalszych upoważnień – do wykonywania praw osobistych Uczestnika, w tym:
  1. decydowania, czy, kiedy oraz w jakim zakresie rozpowszechniać Utwór, a także decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności,
  2. dokonywania zmian oraz modyfikacji w zakresie objętym prawem do integralności Utworu, w tym łączenia z innymi utworami lub materiałami,
  3. oznaczania Utworu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami oraz materiałami, w tym wskazywania, że całość praw przysługuje na rzecz Organizatora lub z pominięciem autorstwa Uczestnika.
 4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent, w szczególności rzeczowy lub pieniężny (w przypadku „Cachet Cash”).
 6. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami i konkursami Organizatora.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oraz wydania Nagrody jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

§ 5. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Konkursem.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: support@cachet.me .
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres korespondencyjny lub adres e-mail, o ile tego zażądała składając reklamację.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (dalej: „Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (w tym: zaproponowania oferty ubezpieczenia w relacji do podanych danych,) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w  szczególności w celu przekazania Nagrody oraz rozliczenia należnego z  tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”), prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgody udzielonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów marketingowych Administratora stosownie do udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, bądź wiadomości SMS lub na kontakt telefoniczny, wskazanych w celach marketingowych, to podstawą przetwarzania jego danych będzie także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Administratora. Dane przetwarzane do celów marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw taki może zostać wniesiony w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika:
  1. w celach marketingowych – wówczas sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
 7. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Uczestnika; Administrator będzie mógł przetwarzać dalej dane osobowe mimo tego sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator może przekazywać dane osobowe Uczestnika, poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku przekazania danych, nastąpi ono na odpowiedniej podstawie wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych, jak w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez państwo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odpowiedniego stopnia ochrony, wiążące reguły korporacyjne oraz standardowe klauzule ochrony danych.
 10. W celu realizacji Konkursu Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu w celu realizacji prawa do Nagrody.
 11. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się pod adresem: cachet.me w zakładce „Pomoc” -> „Informacje prawne”.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie, co oznacza, że wszelkie informacje stanowiące materiały reklamowo-promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz zmiany Okresu Konkursu w dowolnym momencie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursu dotychczasowych Uczestników (nienaruszalność praw nabytych na podstawie dotychczasowego brzmienia Regulaminu).
 4. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego wykluczenia Uczestnika w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik działał w celu uzyskania Nagrody w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu i anulowania wszelkich przyznanych korzyści (Nagród).
 6. Konkurs pozbawiony jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Nagrody, w szczególności Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227 z późn. zm.).
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 8. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 Regulaminu.
 9. Niniejsze brzmienie Regulaminu wchodzi w życie w dniu 16 maja 2023 roku.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.