Hey, we noticed it’s your first time visiting. You can change your country and language here if needed.

Estonia • English

Close

Cachet Klauzula informacyjna RODO

Cachet Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Cachet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-031), Al. Jana Pawła II 61/115, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON: 386519310, NIP: 527293124, będąca agentem ubezpieczeniowym (nr wpisu: 11248539/A) (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: support@cachet.me lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. podjęcia czynności związanych z przedstawieniem oferty ubezpieczenia (w tym czynności wymaganych prawem wobec dystrybutora ubezpieczeń) oraz z zawarciem umowy na ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub do jej wykonania);
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora), uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  3. marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda). Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów z oferty Administratora;
  4. wypełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpatrywaniem reklamacji, wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny).
 3. Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. W pozostałym zakresie – Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z okresami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (usprawiedliwiony interes Administratora), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda), ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom systemów informatycznych oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Administratora działającego jako agent ubezpieczeniowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia lub skorzystania z usług Administratora.
 9. Podanie danych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, niemniej jednak niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości kierowania do Pani/Pana informacji marketingowych oraz handlowych.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

CONTACT FORM

Get in touch with us and we will get back to you within 24 hours.

Thank you for submitting your information.
Our team is excited to help your fleet business thrive.