👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close
Regulamin akcji promocyjnej „Przyznawanie Cachet Cash przez Dział Wsparcia”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Przyznawanie Cachet Cash przez Dział Wsparcia”

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn. „Przyznawanie Cachet Cash przez Dział Wsparcia” (dalej: „Promocja”) oraz zasady jej przeprowadzenia.
 2. Promocję organizuje spółka Cachet OÜ z siedzibą w Tallinie (Republika Estońska), adres: Kohtu tn 2-21, 10130 Tallinn, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 14560702, numer VAT UE: EE102366998, kapitał zakładowy: 3 000 EUR (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator realizuje niniejszą Promocję w celu zwiększenia zasięgu portalu funkcjonującego pod adresem: www.cachet.pl, którego jest właścicielem (dalej: „Portal”). Organizator zapewnia, że niniejsza Promocja nie ma wpływu na wynagrodzenie otrzymywane przez podmioty oferujące produkty i usługi w ramach Portalu (w szczególności z tytułu prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń), nie zmienia sposobu wyświetlania informacji w serwisie dostępnym pod adresem www.cachet.pl, narzędzi wykorzystywanych przez konsultantów Call Centre, jak też nie oddziałuje na wysokość składki, definiowanej przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.
 4. Promocja – jako sprzedaż premiowa w przypadku ziszczenia się warunków określonych w niniejszym Regulaminie stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).
 5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.

2. Warunki udziału w Promocji

 1. Promocja trwa od dnia 01.05.2023 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie (dalej: „Okres Promocji”).
 2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna lub prawna (dalej: „Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. otrzymała wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny z informacją o Promocji i został przyznany dostęp do Promocji i;
  3. wykonała kalkulację pojazdu, który stanowi jej własność lub posiada prawo do jego użytkowania za pośrednictwem strony internetowej app.cachet.me;
  4. poprzez wzięcie udziału w Promocji zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Organizatora, jak też do celów związanych z przeprowadzeniem Promocji przez Organizatora i nie cofnęła tych zgód w Okresie Promocji;
  5. nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny; przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Przedmiot Promocji

 1. Nagrodą za udział w Promocji jest przyznanie Uczestnikowi nieodpłatnej premii pieniężnej w wysokości uzależnionej od wysokości składki koniecznej do opłacenia za ubezpieczenie z uwzględnieniem wyboru konkretnego kalkulatora ubezpieczenia (ubezpieczenie OC/AC samochodu i ubezpieczenie OC/AC taxi) na stronie (dalej: „Nagroda”)

Maksymalna wysokość Nagrody  w przypadku ubezpieczenia OC/AC dla zwykłych kierowców nie może być większa niż 5% wartości składki.

W przypadku ubezpieczenia taxi obowiązują następujące Nagrody:

– jeżeli składka ubezpieczeniowa wynosi mniej niż 1 000 zł – maksymalna wartość Nagrody  to 100 jednostek Cachet Cash.

– jeżeli składka ubezpieczeniowa  mieści się w granicach od 1 001 zł do 2 000 zł – maksymalna nieodpłatna wartość Nagrody  jaka może zostać przyznana to 150 jednostek Cachet Cash.

– jeżeli składka ubezpieczeniowa  wynosi mniej więcej niż 2 001 zł – maksymalna wartość Nagrody a jaka może zostać przyznana to 200 jednostek Cachet Cash.

 1. Wypłacona premia pieniężna (Nagroda) wypłacona zostanie w formie „Cachet Cash”, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://cachet.me/pl/zasady-uzytkowania/regulamin-cachet-cash/. Jedna (1) jednostka „Cachet Cash” jest równoważna wartości jednego złotego (1 zł). Premię pieniężną można wykorzystać jedynie na zakup towarów i usług oferowanych za pośrednictwem systemów informatycznych Organizatora na terytorium Polski. Środki są ważne przez czas, na jaki Organizator udzieli dla kupującego (maksymalnie 1 rok kalendarzowy).
 2. Wypłacona Nagroda stanowi wynik sprzedaży premiowej, wobec czego jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł Uczestnikowi przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, nie dotyczy to jednak  nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób  fizycznych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).
 3. Prawo do Nagrody powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymienionych w § 2 Regulaminu.
 4. Uczestnik zostanie poinformowany o otrzymaniu prawa do Nagrody poprzez odpowiednią informację w Portalu Organizatora – odpowiednia kwota zostanie wyświetlona jako balans „Cachet Cash”.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Dodatkowo – w przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych (w szczególności w sytuacji zakładania kilku kont przez jednego Uczestnika) Organizator odmówi wypłacenia Nagrody.
 6. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody, jak i samej Nagrody na osobę trzecią.

 4. Zasady Promocji

 1. Fundatorem Nagród w Promocji jest Organizator.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent, w szczególności rzeczowy.
 3. Uczestnik ma prawo do jednej Nagrody.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, co jest równoznaczne z wyłączeniem z Promocji zakupu produktów i usług oferowanych w Portalu za które Uczestnik otrzymał lub uprawniony jest do otrzymania jakikolwiek korzyści pieniężnych lub niepieniężnych, w szczególności nagród, bonów lub gwarancji (w szczególności w zakresie najniższej ceny produktu ubezpieczeniowego), chyba, że regulamin innej promocji wprost wskazuje na możliwość łączenia promocji.
 5. Warunkiem wydania Nagrody jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

5. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Promocją.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: support@cachet.me.
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres korespondencyjny lub adres e-mail, o ile tego zażądała składając reklamację.

6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (dalej: „Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Promocji będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby przeprowadzenia Promocji (w tym: zaproponowania oferty Ubezpieczenia), w tym w szczególności w celu przekazania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”), prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgody udzielonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest przeprowadzenie Promocji zgodnie z Regulaminem.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również do celów marketingowych Administratora stosownie do udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, bądź wiadomości SMS lub na kontakt telefoniczny, wskazanych w celach marketingowych, to podstawą przetwarzania jego danych będzie także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Promocji.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Promocji (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Administratora. Dane przetwarzane do celów marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw taki może zostać wniesiony w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika:
  1. w celach marketingowych – wówczas sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
 7. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Uczestnika; Administrator będzie mógł przetwarzać dalej dane osobowe mimo tego sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator może przekazywać dane osobowe Uczestnika, poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku przekazania danych, nastąpi ono na odpowiedniej podstawie wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych, jak w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez państwo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odpowiedniego stopnia ochrony, wiążące reguły korporacyjne oraz standardowe klauzule ochrony danych.
 10. W celu realizacji Promocji Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Promocji w celu realizacji prawa do Nagrody.
 11. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się pod adresem: cachet.me w zakładce „Informacje prawne”.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, co oznacza, że wszelkie informacje stanowiące materiały reklamowo-promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji dotychczasowych Uczestników (nienaruszalność praw nabytych na podstawie dotychczasowego brzmienia Regulaminu).
 4. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego wykluczenia Uczestnika w przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik działał w celu uzyskania Nagrody w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Promocji i anulowania wszelkich przyznanych korzyści (Nagród).
 6. Promocja pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Nagrody, w szczególności Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 z późn. zm.).
 7. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 8. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Promocji, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 Regulaminu.
 9. Niniejsze brzmienie Regulaminu wchodzi w życie w dniu 01.05.2023 roku.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.