👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close

Regulamin „Cachet Cash”

Regulamin „Cachet Cash”

Regulamin „Cachet Cash”

Wersja 1.1 – 01.03.2023

 

 1. Wstęp
  1. Celem „Cachet Cash” jest uproszczenie rozliczeń z Klientami poprzez zastosowanie wirtualnej waluty i oferowanie benefitów na platformie Cachet.pl. 
  2. „Cachet Cash” jest zarządzane przez Cachet OÜ, numer w rejestrze estońskim: 14560702, adres: Kohtu 2-21, 10130 Tallin (dalej: „Cachet”).
  3. „Cachet Cash” można wykorzystać na platformie dostępnej pod adresem Cachet.pl i w aplikacji mobilnej. 
  4. Klientem jest osoba, która jest użytkownikiem Cachet.pl. Konto Cachet.pl może być użytkowane przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  5. Zniżki „Cachet Cash” są niedostępne dla podmiotów, które wykupują usługę dla floty przy użyciu platformy Cachet.pl.
  6. Benefity „Cachet Cash” nie mogą zostać wykorzystane przez spółki związane z Klientem.
  7. „Cachet Cash” jest ważne tak długo, jak długo Cachet nie ogłosił daty jego wygaśnięcia.
 2. „Cachet Cash”
  1. „Cachet Cash” jest walutą, która może zostać wykorzystana do zakupu usług na platformie Cachet.pl.
  2. Jedna (1) jednostka „Cachet Cash” jest równoważna wartości jednego złotego (1 PLN).
  3. „Cachet Cash” składa się z dwóch komponentów: waluty, która jest zdobyta jako nagroda poprzez platformę Cachet.pl oraz waluty, która jest wykorzystywana do uregulowania płatności w ramach przedpłaty między Klientem i Cachet. Obie są swoim ekwiwalentne w kwestii wartości, jednak „Cachet Cash” otrzymane jako nagroda podlega konkretnym postanowieniom Regulaminu, które są opublikowane na platformie Cachet.pl.
  4. „Cachet Cash” jest walutą osobistą i nie może zostać przeniesione w posiadanie osób trzecich. „Cachet Cash” nie może być także przeniesione między kontem osobistym i kontem firmowym, jeśli Klient używa obu kont na platformie Cachet.pl.
  5. „Cachet Cash” jest przechowywana i wyświetlona w cyfrowym portfelu Klienta na platformie Cachet.pl.
 3. Cyfrowy portfel „Cachet Cash”
  1. W momencie zostania Klientem platformy Cachet.pl, zostanie domyślnie utworzony dla Klienta cyfrowy portfel „Cachet Cash”. Cyfrowy portfel będzie podlegał niniejszemu Regulaminowi.
  2. Po zalogowaniu na platformę Cachet.pl, Klient może zobaczyć swój „Cachet Cash”, tj. stan konta.
  3. Ilość „Cachet Cash” na koncie jest wartością, którą Klient może wykorzystać do naliczenia zniżek na usługi oferowane przez platformę Cachet.pl i uiszczania opłat w przypadku przedpłaty.
 4. Zdobywanie „Cachet Cash”
  1. Klienci Cachet mogą zdobywać punktu poprzez używanie usług, rekomendowanie Cachet swoim znajomym i w ramach innych promocji, które przewidują uzyskanie  „Cachet Cash”.
  2. Cachet zawsze przekazywać będzie należne Klientowi środki w ramach szybkich rozliczeń (np. zwrot z uwagi na zmianę usługi, anulowanie usługi, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy itd.) w pierwszej kolejności na cyfrowy portfel Klienta, gdzie zostanie wyświetlona jako „Cachet Cash”. „Cachet Cash” może zostać wtedy użyta natychmiastowo w celu zakupu nowego produktu ubezpieczeniowego lub innej usługi. W takim przypadku 1 PLN = 1 Cachet Cash.
  3. Klient może również otrzymać „Cachet Cash” na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez Cachet.
  4. W przypadku, gdy „Cachet Cash” stanowi  wygraną w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług –  jeżeli  jednorazowa wartość ww. świadczenia nie przekracza kwoty 2000 zł – Klientowi przysługuje  zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie dotyczy to jednak  “Cachet Cash” otrzymanych przez podatnika (Klienta) w związku z prowadzoną przez niego  pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób  fizycznych, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.).
 5. Używanie „Cachet Cash”
  1. „Cachet Cash” jest walutą, którą Klient może użyć w celu uzyskania zniżki na usługi oferowane na platformie Cachet.pl oraz aby dokonać płatności w przypadku przedpłaty.
  2. „Cachet Cash” może zostać użyte w celu zakupu usług na platformie Cachet.pl, gdzie podczas kroku wyboru opcji płatności, można wybrać opcję „użyj Cachet Cash”.
  3. Podczas uiszczania opłaty za usługi, użycie „Cachet Cash” będzie odzwierciedlone na fakturze, np. jako zniżka na składkę ubezpieczeniową.
  4. Podczas uiszczania opłaty za usługi, w pierwszej kolejności użyta jest wartość przedpłaty, a następnie punkty „Cachet Cash”.
  5. Klient może użyć najwcześniej uzyskanych punktów w pierwszej kolejności.
  6. Jeśli Klient otrzymał „Cachet Cash” w sytuacji opisanej w punkcie 4.2. powyżej,  Klientowi przysługuje prawo zlecenia przelania tych środków w walucie polskiej na rachunek bankowy Klienta.  
  7. Przyznane punkty zamienione na „Cachet Cash” nie mogą być wymienione na pieniądze, kryptowaluty, ani jakikolwiek inny środek płatniczy lub jego ekwiwalent, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5.6. powyżej..
  8. Cachet Cash zdobyte w ramach przyznanych punktów mają okres ważności. Po upłynięciu okresu ważności nie można już użyć przyznanych punktów.
  9. Jeśli Klient użył „Cachet Cash” aby uzyskać zniżkę na usługę, odpowiednia wartość punktów „Cachet Cash” zostanie usunięta z cyfrowego portfela Klienta i Klient nie będzie mógł jej wykorzystać  do uzyskania nowej zniżki. Jeśli Klient użyje „Cachet Cash” w celu uzyskania częściowej zniżki, niewykorzystane „Cachet Cash” będzie można wykorzystać w celu uzyskania zniżki przy następnym zakupie.
  10. Przyznanych punktów „Cachet Cash” nie można wykorzystać do spłaty istniejących zobowiązań.
 6. Zbieranie i wykorzystywanie „Cachet Cash” w kontekście zawierania umowy ubezpieczenia
  1. Klient może użyć „Cachet Cash” aby uzyskać zniżki na umowy ubezpieczenia oferowane przez agenta ubezpieczeniowego za pośrednictwem platformy Cachet.pl. Usługa dystrybucji ubezpieczeń na platformie Cachet.pl jest oferowana przez Cachet spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-031), Al. Jana Pawła II 61/115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON: 386519310, NIP: 5272931241, posiadającej status agenta ubezpieczeniowego (numer: 11248539/A), realizującego dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (dalej: „Agent”). 
  2. Agent zapewnia, że „Cachet Cash” nie ma wpływu na wynagrodzenie otrzymywane przez Agenta z tytułu prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń, nie zmienia sposobu wyświetlania informacji w porównywarce ubezpieczeń dostępnej pod adresem www.cachet.pl, porównywarki wykorzystywanej przez konsultantów call centre, jak też nie oddziałuje na wysokość składki, definiowanej przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.
  3. Cachet, jako właściciel i zarządca platformy Cachet.pl, nie oferuje usług dystrybucji ubezpieczeń.
  4. Jeśli Klient życzy sobie użycia „Cachet Cash” w celu uzyskania zniżki na produkt ubezpieczeniowy, Agent udzieli Klientowi zniżki do wysokości wartości „Cachet Cash”.
  5. Klient może użyć „Cachet Cash” aby uzyskać zniżkę w zakresie opłacenia umowy ubezpieczenia, jeśli Klient ma wystarczającą ilość „Cachet Cash” w swoim cyfrowym portfelu. Zbieranie i używanie „Cachet Cash” wyświetla się w cyfrowym portfelu Klienta. „Cachet Cash” może zostać odjęte od kosztów umowy ubezpieczenia, gdy Agent ustalił zainteresowanie Klienta tymże ubezpieczeniem (przeprowadził analizę wymagań i potrzeb Klienta), a Klient wybrał odpowiedni produkt ubezpieczeniowy. Podczas zapłaty za umowę ubezpieczenia, użycie „Cachet Cash” jest pokazane na fakturze jako zniżka lub przedpłata.
 7. Inne zasady i warunki użytkowania „Cachet Cash”
  1. Cachet zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, informując Klienta na co najmniej 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian co nastąpi poprzez platformę Cachet.pl. Niezależnie od zmian Regulaminu, Cachet zapewni Klientom możliwość wykorzystania zdobytych „Cachet Cash” w celu uzyskania zniżek w okresie do 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia kampanii promocyjnej objętej niniejszym Regulaminem.
  2. Cachet zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Klientowi prawa do używania „Cachet Cash”, jeśli Klient złamie zasady użytkowania platformy Cachet.pl, postanowienia niniejszego Regulaminu lub działał w celu uzyskania „Cachet Cash” w sposób nieuczciwy, sprzeczny z obowiązującym prawem.
  3. Cachet nie zapewnia Klientowi żadnych benefitów nieokreślonych w niniejszym Regulaminie „Cachet Cash”.
  4. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Cachet.pl jest równoznaczne z Cachet.me.
  5. Niniejsza akcja promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia „Cachet Cash”, w szczególności nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.).
  6. Biorąc udział w niniejszej akcji promocyjnej uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w  Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Cachet przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych Cachet.pl, opublikowanych na platformie Cachet.pl.
  2. Ciasteczka używane są do wystosowywania elektronicznych zaproszeń na platformie Cachet.pl. Kiedy Klient wysyła zaproszenie znajomym do dołączenia do platformy Cachet.pl i znajomi otworzą zaproszenie, ciasteczka są przechowywane na urządzeniach znajomych i są usuwane w okresie 30 (trzydziestu) dni.

Program polecania znajomych/znajomy znajomemu

Klient może polecić usługi Cachet.pl osobom trzecim, o których mowa w Regulaminie tego programu (dalej: „znajomy”).

 1. Klient może zaprosić znajomych do dołączenia do platformy Cachet.pl poprzez rozesłanie elektronicznych zaproszeń swoim znajomym przez platformę Cachet.pl. Znajomy może utworzyć konto Cachet.pl i zakupić usługi oferowane przez Cachet.pl.
 2. Jeśli znajomy, który jeszcze nie ma konta Cachet.pl, dołączy do Cachet.pl, używając zaproszenia otrzymanego od Klienta i zakupi usługi (np. wykupi polisę ubezpieczeniową), Klient, który polecił znajomemu Cachet.pl, otrzyma 25 (dwadzieścia pięć) jednostek „Cachet Cash”. Jeśli znajomy utworzy konto Cachet.pl, ale nie wykupi żadnych usług, Klient nie zostanie nagrodzony żadnymi punktami.
 3. Za każdego nowego Klienta zaproszonego poprzez Cachet.pl, Klient otrzyma 25 (dwadzieścia pięć) jednostek Cachet, jeśli dołączył do platformy Cachet.pl, korzystając z zaproszenia od obecnego Klienta.
 4. Cachet i Agent nie kontaktują się ze znajomymi Klienta z własnej inicjatywy i nie przechowują ich danych, jeśli znajomi nie użyli platformy Cachet.pl.
 5. Klient nie może podawać znajomym fałszywych informacji dotyczących Regulaminu tego programu, włączając w to informacje o zbieraniu i używaniu „Cachet Cash”.
 6. Decyzja o przedstawieniu znajomemu platformy Cachet.pl, jej usług, a także wysłanie do niego zaproszenia, jest dobrowolnie podejmowana przez Klienta i nie stanowi oferty marketingowej wystosowanej przez Cachet ani Agenta, jednakże Klient używa elektronicznego formularzu i adresu Cachet.pl, żeby wysłać zaproszenia. Klient nie zapewnia usług marketingowych w imieniu Cachet i Agenta.
 7. Klient nie może narzucać dodatkowych warunków znajomym ani zobowiązywać ich do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Używanie usług oferowanych przez Cachet.pl leży w gestii Klienta.
 8. Klient nie może dawać wrażenia znajomym ani ogółowi społeczeństwa, że jest dystrybutorem ubezpieczeń lub reprezentuje Agenta.
 9. Klient nie może wystosowywać zaproszenia do osoby, której nie chce zaprosić do korzystania z usług platformy Cachet.pl. W szczególności nie jest dozwolone publiczne ogłaszanie platformy Cachet.pl i oferowanych przez nią usług, tak samo, jak udostępniania zaproszeń na forach, portalach ogłoszeniowych, stronach internetowych, mediach społecznościowych itd., które są publicznie dostępne (publiczne dzielenie się treścią i ogłaszanie nie dotyczy wystosowywanie zaproszeń na osobistych stronach internetowych, blogach, osobistej stronie na portalu społecznościowym Facebook, niepublicznych grupach w mediach społecznościowych itd.).

   

   

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.