Close
Zasady użytkowania

Wersja 1.0 – 13.12.2020

 1. WARUNKI OGÓLNE

  1. Niniejsze zasady użytkowania („Zasady użytkowania”) regulują warunki
   korzystania z platformy umieszczone na stronie internetowej
   www.cachet.me oraz jej subdomenach (wdalszej części Platforma) oraz
   usługach tamże oferowanych.
  2. Użytkownik może korzystać z Platformy i usług na niej oferowanych
   wyłącznie po wyrażeniuzgody na Zasady użytkowania.
  3. Akceptacja niniejszych Zasad użytkowania tworzy prawnie obowiązujący
   Kontrakt Użytkownika pomiędzy Użytkownikiem, a Cachet. Niniejsze Zasady
   użytkowania mają za zadanie uregulowanie stosunków pomiędzy
   Użytkownikiem, a Cachet.
 2. DEFINICJE

  1. Umowa – „Zasady użytkowania” oraz „Polityka prywatności”, a także
   wszelkie inne ewentualne uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem, a Cachet, w
   stosownych wypadkach.
  2. Cachet – operator strony internetowej cachet.me oraz Platformy to
   spółka Cachet OÜ, zsiedzibą pod adresem Naadi 4-2, Tallinn 11912, Kod
   rejestru handlowego 14560702, e-mail info@cachet.me
  3. Zawartość – jakiekolwiek dane dodane na Platformę przez
   Użytkownika lub otrzymane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy w
   jakiejkolwiek formie.
  4. Platforma – platforma oparta na Stronie Internetowej
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
   rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja
   2018 r.,
  6. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników poprzez
   Platformę w oparciu o Zasady użytkowania.
  7. Zasady użytkowania – niniejsze standardowe warunki korzystania z
   Platformy i Strony internetowej.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która posiada
   zarejestrowane konto użytkownika na Platformie.
  9. Kontrakt Użytkownika – umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Cachet na
   korzystanie z Platformy, która jest zawarta w chwili akceptacji Zasad
   użytkowania przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia
   konta z Portalu.
  10. Strona Internetowa – cachet.me i jej subdomeny wraz z zawartością
 3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY, W TYM WARUNKI TECHNICZNE

  1. W celu zalogowania się na Platformie, uzyskania do niej dostępu i/lub
   korzystania z niej, Użytkownik musi posiadać konto. Podczas tworzenia
   konta użytkownika, Użytkownik musi zaakceptować Zasady użytkowania oraz
   wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wraz z stworzeniem
   konta użytkownika oraz akceptacją Zasad użytkowania, pomiędzy
   Użytkownikiem, a Cachet zawierany jest Kontrakt Użytkownika.
  2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Zasad użytkowania lub zmian do nich,
   Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Platformy i jest
   zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Platformy.
  3. Cachet ma prawo wprowadzić zmiany do Zasad użytkowania jednostronnie w
   każdej chwili poprzez opublikowanie zmian na Stronie Internetowej.
   Cachet poinformuje Użytkownika o zmianach w Zasadach użytkowania na
   Stronie Internetowej oraz w wiadomości e-mail przesłanej co najmniej 14
   dni przed wejściem w życie zmian. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian,
   jest uprawniony do anulowania Kontraktu Użytkownika przed wejściem zmian
   w życie. Jeśli Użytkownik w dalszym ciągu korzysta z Platformy po
   wejściu w życie zmian, uważa się, że Użytkownik zaakceptował stosowne
   zmiany do Warunków użytkowania.
  4. Poprzez stworzenie konta użytkownika na Platformie, Użytkownik
   potwierdza, że wszelkie dostarczone przez niego informacje i
   oświadczenia są poprawne i zgodne z prawdą: jest osobą fizyczną z pełną
   zdolnością prawną (w wieku co najmniej 18 lat) oraz że posiada wszelkie
   prawa i umocowania do zamawiania usług w imieniu Użytkownika. Zakłada
   się, że wyżej wymienione oświadczenia są poprawne i Cachet nie ma
   obowiązku ich weryfikacji.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Platforma jest zgodne z
   jego potrzebami.
  6. Z Platformy można korzystać wyłącznie w zakresie i w celach, dla których
   została stworzona i dla których zwykle są wykorzystywane podobne
   platformy. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy
   zgodnie z Zasadami użytkowania oraz ewentualnymi samouczkami
   umieszczonymi na Platformie. Użytkownik jest zobowiązany do
   natychmiastowego zawiadomienia Cachet o naruszeniu jego konta lub
   Platformy, utracie swojego hasła lub faktu przejęcia go przez osobę
   trzecią. W takim przypadku, Cachet zobowiązuje się do zrobienia
   wszystkiego, co przy zachowaniu zdrowego rozsądku może zostać zrobione w
   celu odnowienia hasła, ograniczenia dostępu do konta lub uniemożliwienia
   korzystania z konta przez użytkownika.
  7. Dla korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzenia
   posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej
   przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
   Internet Explorer.
 4. PLATFORMA

  1. Użytkownik otrzymuje do użytku Platformę na zasadzie „taka jak jest”
   oraz „co jest dostępne”, co oznacza, że Cachet nie składa dodatkowych
   obietnic Użytkownikowi ani nie zobowiązuje się do edytowania Platformy
   lub jej dalszego rozwijania. Cachet nie gwarantuje, że Platforma spełni
   wymagania Użytkownika i/lub będzie dostępna przez cały czas,
   nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i/lub bez błędów. Cachet nie
   będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie awarie i/lub opóźnienia w
   aktualizacji usług i/lub zawartości. Żadne wskazówki i/lub informacje,
   ustne i/lub pisemne, otrzymane od Cachet i/lub za pośrednictwem
   Platformy nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie wyrażona w
   Zasadach użytkowania.
  2. Sama spółka Cachet nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie jest
   towarzystwem ubezpieczeniowym. Cachet dostarcza platformę dystrybucji
   ubezpieczeń, poprzez którą Użytkownik może nabyć produkt ubezpieczeniowy
   od wybranego z wykazu ubezpieczyciela.
  3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób
   zgodny z treścią Umowy, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem
   dobrych obyczajów.
  4. Zabronione jest w szczególności:
   1. podawanie w ramach korzystania z Platformy nieprawdziwych,
    nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
   2. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie
    obowiązujące przepisy prawa.
 5. ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWNIKA

  1. Na Platformie Użytkownik może przechowywać swoją Zawartość (głównie
   polisy ubezpieczeniowe) i zarządzać nią. Użytkownik jest zobowiązany do
   zapewnienia, że cała Zawartość dodana do Platformy jest zgodna z
   Zasadami użytkowania oraz przepisami prawa oraz że Użytkownik posiada
   wszelkie wymagane zgody i akceptacje, by dodawać Zawartość na Platformę.
   Użytkownik ma zakaz umieszczania na Platformie jakiejkolwiek Zawartości
   zawierającej złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie wykorzystujące błąd
   programistyczny, itp., które szkodzą lub zakłócają normalnemu
   funkcjonowaniu Platformy.
  2. Cachet zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione środki
   zabezpieczające mające na celu ochronę Zawartości przed nieupoważnionymi
   osobami oraz złośliwym oprogramowaniem oraz zapewnić zachowanie i
   poufność Zawartości.
  3. Cachet nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie i/lub poprawność
   Zawartości; błędy w przechowywaniu, przekazywaniu i/lub otrzymywaniu
   transmisji Zawartości. 5.4.Użytkownik niniejszym udziela Cachet
   globalnej, niewyłącznej i nieobciążonej tantiemami licencji na
   użytkowanie, edytowanie, modyfikowanie, skracanie, łączenie,
   reprodukowanie, dystrybuowanie, opracowywanie elementów pochodnych,
   wyświetlanie i prezentowanie Zawartości w celu dostarczania Platformy i
   Usług.
  4. Cachet zobowiązuje się do ochrony poufności Zawartości z co najmniej
   uzasadnioną ostrożnością, nie będzie wykorzystywał Zawartości w żadnym
   celu wykraczającym poza zakres Umowy oraz niniejszych Zasad użytkowania
   oraz nie będzie ujawniał Zawartości jakimkolwiek Osobom Trzecim (poza
   zewnętrznym usługodawcom wspierającym funkcjonowanie Platformy lub
   usługodawcom uzgodnionym z Użytkownikiem). Po zawiadomieniu Użytkownika,
   Cachet może ujawnić Zawartość, jeśli jest to wymagane przez prawo,
   przepisy, akty prawne, orzeczenia lub procesy prawne.
 6. WSPARCIE I KONSERWACJA

  1. Oficjalny czas działania Platformy to 24/7.
  2. W celu skomunikowania się ze wsparciem klienta, Użytkownik może napisać
   wiadomość e-mail na adres support@cachet.me. Wsparcie jest udzielane w
   dni robocze tygodnia od 9 do 17 EET i jest darmowe, chyba, że coś innego
   zostanie określone w Umowie.
  3. Cachet dokona wszelkich starań, by odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia
   otrzymane przez dział wsparcia klienta w rozsądnym czasie, ale nie może
   zagwarantować, że odpowiedzi na zgłoszenia zostaną udzielone w
   określonym czasie lub że odpowiedzi na nie zadowoloną osobę zgłaszającą.
   Zgłoszenia Użytkownika związane z prawami wynikającymi z RODO zostaną
   obsłużone w czasie określonym przez RODO.
  4. Cachet udostępni różne materiały pomocne przy korzystaniu z Platformy,
   dostępne na Platformie i na Stronie Internetowej.
  5. Cachet zastrzega sobie prawo do optymalizacji i dalszego rozwoju
   Platformy. W przypadku znaczących zmian wprowadzonych do Platformy,
   Cachet prześle Użytkownikom zawiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem.
  6. Jeśli korzystanie z Platformy zostanie zakłócone z powodu zakłócenia,
   błędnego działania lub zagrożenia dla bezpieczeństwa, Cachet dokona
   wszelkich uzasadnionych wysiłków, by usunąć zakłócenie lub błąd w
   działaniu w jak najszybszym terminie, ale nie później niż 48 godzin po
   wykryciu błędu.
  7. Cachet zastrzega sobie prawo do tymczasowego (nie dłuższego niż 30
   minut) i poza normalnymi godzinami roboczymi ograniczenia dostępu do
   Platformy, jeśli jest to konieczne w celu konserwacji, udoskonalenia lub
   aktualizacji. W nadzwyczajnych sytuacjach, w których ograniczenie
   dostępu musi trwać ponad 30 minut, Użytkownik zostanie zawiadomiony
   wcześniej.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH:

  1. Cachet dostarcza Użytkownikowi Platformę, na której Użytkownik może
   otrzymywać i zarządzać dokumentami związanymi z zawartymi umowami
   ubezpieczenia. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie
   z Polityką prywatności dostępną pod adresem *(link do polityki
   prywatności)*
  2. Cachet zobowiązuje się przetwarzania danych osobowych w Zawartości tylko
   po uzyskaniu prawnych udokumentowanych instrukcji od Użytkownika oraz w
   celu świadczenia Usługi, chyba, że coś innego jest wymagane przez prawo.
   W takim przypadku, Cachet wcześniej poinformuje Użytkownika o takim
   wymogu, chyba, że coś innego przewiduje prawo.
  3. Cachet niezwłocznie powiadomi Użytkownika o wszelkich faktach znanych
   Cachet związanych z wszelkiego rodzaju przypadkowym lub nieupoważnionym
   ujawnieniem lub wykorzystaniem, czy też przypadkową lub nieupoważnioną
   utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych przez obecnego
   lub byłego pracownika, kontrahenta lub agenta Cachet lub przez
   kogokolwiek innego lub osobę trzecią. Cachet będzie współpracować w
   pełnym zakresie z Użytkownikiem w celu ograniczenia nieupoważnionego
   ujawnienia lub wykorzystania Danych Osobowych, otrzymania zwrotu
   wszelkich Danych Osobowych oraz współpracować w doręczeniu
   zawiadomienia, jeśli żąda tego Użytkownik.
 8. OPŁATY

  1. Cachet jest agentem ubezpieczeniowym zarejestrowanym w Estonii, dlatego
   też opłaty za użytkowanie Platformy są połączone z zakupionymi
   produktami ubezpieczeniowymi.
  2. Cachet zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług na Platformie. Cachet
   poinformuje Użytkowników o zmianach cen z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Brak uiszczenia opłat może spowodować rozwiązanie Umowy, co nie zwalnia
   Użytkownika z zobowiązania zapłacenia opłat w pełnej wartości zgodnie z
   Umową za wykorzystane Usługi.
  4. Cachet nie ma obowiązku zwrotu już zapłaconych przedpłat.
  5. Użytkownik jest świadom, że Cachet może skorzystać z zewnętrznych
   usługodawców do przetwarzania płatności oraz wyraża zgodę na ujawnienie
   informacji dotyczących płatności takim osobom trzecim.
 9. LICENCJA I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Cachet niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niemożliwej do
   przenoszenia i ograniczonej licencji na korzystanie z funkcjonalności
   Platformy z zamierzonym przeznaczeniem. Użytkownik może korzystać z
   usług Cachet tylko w zakresie wyraźnie dopuszczonym lub uprawnionym na
   mocy niniejszych Zasad użytkowania. Użytkownik nie jest uprawniony do
   ujawniania danych lub zawartości usług Cachet konkurencji Cachet ani do
   udostępniania produktów Cachet osobom trzecim do celów ich działalności
   gospodarczej. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z praw
   własności intelektualnej Cachet do swojej działalności gospodarczej lub
   też udostępniać praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób
   osobom trzecim do użytku w działalności gospodarczej osób trzecich lub
   do wszelkiego rodzaju innego użytku handlowego lub produkcyjnego, poza
   sytuacjami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Umowie.
  2. Cachet jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej
   związanych z Platformą, Stroną internetową oraz usługami, które oferuje,
   w tym do wszelkiego rodzaju oprogramowania, narzędzi, specyfikacji,
   wskazówek, domen, znaków towarowych, nazw handlowych oraz instrukcji
   przekazanych Użytkownikowi przez Cachet. Użytkownik nie będzie miał
   żadnych praw zgodnie z niniejszymi Zasadami użytkowania do znaków
   towarowych Cachet oraz w trakcie obowiązywania umowy nie będzie
   przestawiał się jako właściciel lub licencjobiorca znaków towarowych
   Cachet.
  3. Cachet może przetwarzać nieidentyfikujące dane przekazane przez
   Użytkownika oraz Zawartość w celach dostarczania Usług oraz dalszego
   rozwoju i ciągłego udoskonalania usług Cachet.
  4. Strona Internetowa może zawierać odniesienia lub linki do zewnętrznych
   stron internetowych. Cachet w żaden sposób nie kontroluje takich stron,
   nie monitoruje ani nie sprawdza ich zawartości. Cachet nie jest
   odpowiedzialny za zawartość, poprawność, niezawodność oraz
   bezpieczeństwo danych linkowanych stron.
 10. POUFNOŚĆ

  1. Jakiekolwiek dane przekazane przez Użytkownika bezpośrednio na
   Platformę, polisy ubezpieczeniowe otrzymane przez Użytkowników za
   pośrednictwem Platformy lub dane otrzymane z zewnętrznych platform
   ekonomii współdzielenia są poufne.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownik wyraża zgodę, że informacja,
   iż Użytkownik używa Platformy nie jest informacją poufną i Cachet może
   jej używać w materiałach promocyjnych i vice versa.
 11. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE CACHET i UŻYTKOWNIKOWI

  1. Cachet nie ma obowiązku kontrolowania Zawartości Użytkowników na
   Platformie ani aktywności Użytkownika na Platformie. Cachet również nie
   ma obowiązku monitorowania aktywności Użytkownika, informacji ani
   Zawartości, którą dodaje lub przekazuje za pośrednictwem Platformy,
   przechowuje w pamięci cache lub zapamiętuje. Jednakże Cachet będzie
   monitorować wszelkie czynności związane z naruszeniem platformy,
   niepoprawnym korzystaniem z usług Cachet czy też niepoprawną
   zawartością. Jednocześnie Cachet ma obowiązek, zgodnie z *Dyrektywą o
   usługach społeczeństwa informacyjnego*, informować kompetentne agencje
   nadzorujące o podejrzeniu bezprawnego działania lub o dostarczonych
   informacjach oraz identyfikować Użytkowników, dla których świadczy
   usługę przechowywania danych.

  2. Jeśli Użytkownik naruszy Zasady użytkowania, dobre praktyki Platformy lub obowiązujące prawodawstwo, Cachet będzie mieć prawo do:
   1. usunięcia naruszenia lub bezprawnej Zawartości;
   2. żądania, by usunąć naruszenie i wymagania, by postępowanie lub
    Zawartość były zgodne z Zasadami użytkowania, dobrymi praktykami lub
    obowiązującym prawodawstwem;
   3. tymczasowego ograniczenia dostępu Użytkownika do Platformy lub jej
    jakichkolwiek części, w tym tymczasowego zamknięcia konta
    Użytkownika;
   4. ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z usługi.
  3. Jeśli naruszenie przez Użytkownika powtarza się lub jest istotne pod innym względem, Cachet ma prawo:
   1. do stałego zakazania Użytkownikowi korzystania z odpowiedniej części Platformy, w
    tym usunięcia konta Użytkownika;
   2. do rozwiązania Kontraktu Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  4. Cachet może przywrócić Zawartość usuniętą z Platformy z powody skargi lub ponownie
   umożliwić dostęp do niej, jeśli zostaną przedstawione Cachet przekonujące dowody
   zgodności Zawartości z Zasadami użytkowania, dobrymi praktykami lub obowiązującym
   prawodawstwem.
  5. Cachet dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu
   funkcjonowania Platformy. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów
   w funkcjonowaniu Platformie na adres: support@cachet.me.
  6. Użytkownik korzystający z usług opisanych powyżej mają prawo składania reklamacji
   dotyczących tych usług na adres: support@cachet.me.
  7. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 11.5 i 11.6 powyżej powinny zawierać
   szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające
   przekazanie przez Cachet odpowiedzi na dokonane zgłoszenie.
  8. Cachet może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie
   niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Użytkownik jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania Kontraktu Użytkownika bez
   podania powodu w każdej chwili poprzez wiadomość e-mail lub usunięcie konta, o ile coś
   innego nie zostało uzgodnione w Umowie.
  2. Cachet ma prawo do rozwiązania kontraktu z Użytkownikiem bez podania przyczyny
   poprzez poinformowanie Użytkownika wiadomością e-mail lub za pośrednictwem Strony
   Internetowej lub Platformy 30 dni przed rozwiązaniem kontraktu.
  3. Cachet ma prawo do rozwiązania kontraktu w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeśli:
   1. Użytkownik przedstawi fałszywe informacje na swój temat;
   2. Użytkownik nie używa Platformy w sposób ciągły przez okres co najmniej roku;
   3. Osoba, która korzystała z Platformy w imieniu Użytkownika nie została upoważniona
    przez Użytkownika;
   4. Użytkownik w jakikolwiek inny sposób naruszył Zasady użytkowania.
 13. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Cachet wraz z agentami nie składa oświadczeń ani gwarancji dotyczących adekwatności, niezawodności, dostępności, terminowości lub dokładności Usług, a Usługi i zawartość są dostarczone „tak, jak jest”, bez żadnych gwarancji ani warunków. Cachet zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, dotyczące Usług, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do konkretnego zastosowania, tytułu własności i nienaruszalności praw. Cachet nie będzie expressis verbis ponosić odpowiedzialności za szkody i inne konsekwencje, które powstały z następujących przyczyn:
   1. Platforma lub Strona Internetowa nie funkcjonuje lub funkcjonuje nieprawidłowo w niektórych przeglądarkach;
   2. istnieją nieporozumienia lub spory pomiędzy Użytkownikami i ubezpieczycielami;
   3. Użytkownik dodał do Platformy Zawartość, która nie jest zgodna lub nie jest przetwarzana
    zgodnie z Zasadami użytkowania, dobrą praktyką lub obowiązującym prawodawstwem;
   4. nastąpiły zmiany w przepisach prawnych i w ich interpretacjach, ich wpływie na
    Użytkowników oraz wdrażaniu tych zmian w Platformie, o ile nie jest to obowiązkiem Cachet
    wynikającym z przepisów prawa lub decyzji sądu dotyczącej Cachet;
   5. wystąpienie siły wyższej lub innych błędów lub zakłóceń nie spowodowanych przez
    Cachet lub na które Cachet nie ma wpływu, które uniemożliwiły Użytkownikowi korzystanie z
    Platformy, Strony Internetowej lub jej usług;
   6. wystąpienie błędów, uszkodzeń lub ustawień w urządzeniu Użytkownika, które są
    niewłaściwe do korzystania z Platformy lub Strony Internetowej;
   7. wystąpienie opóźnień, przerw w działaniu lub niemożliwości korzystania z Platformy
    lub Strony Internetowej spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi;
   8. przetwarzanie danych przez osoby trzecie, którym Użytkownik zezwolił na
    przekazywanie danych przez Cachet;
   9. przerwy w działaniu oraz awarie systemów zewnętrznych, które mają wpływ na
    funkcjonowanie i dostępność Platformy i Strony Internetowej;
   10. utrata hasła przez Użytkownika lub przejęcie go przez nieupoważnioną osobę
    trzecią lub korzystanie z niego przez nieupoważnioną osobę trzecią.
  2. W zakresie przewidzianym przez prawo, w żadnym przypadku którakolwiek ze stron nie
   może być pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkiego typu szkody bezpośrednie,
   przypadkowe, ani karne, lub też utratę dochodu, zysku, danych lub możliwości biznesowych.
   Poza zobowiązaniem Użytkownika do uiszczenia opłat, zobowiązaniami zgodnymi z
   klauzulami dotyczącymi odszkodowania oraz wynikającymi z zobowiązań Użytkownika za
   naruszenie praw własności intelektualnej Cachet, jeśli, niezależnie od innych warunków
   kontraktu, którakolwiek za stron zostanie uznana za odpowiedzialną wobec drugiej strony
   lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, Strony uzgadniają, że łączna odpowiedzialność strony
   będzie ograniczona do całkowitych wartości w rzeczywistości zapłaconych przez
   Użytkownika za korzystanie z Platformy i Usług w okresie 12 miesięcy poprzedzających
   zdarzenie, z którego powstało roszczenie.
  3. Cachet nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie kontem Użytkownika, w tym za
   wszelkie wykroczenia popełnione przy wykorzystaniu Platformy, bez względu na to, czy
   zostały one popełnione przez osobę upoważnioną do korzystania z Platformy, czy też nie.
  4. Cachet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w otrzymaniu polisy ubezpieczeniowej
   przez Użytkownika lub wszelkie straty w ten sposób poniesione.
  5. Pomimo, że Cachet podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia szybkiej i
   niezawodnej usługi, nie może zagwarantować, że korzystanie z Platformy, Strony
   Internetowej oraz Usług będzie nieprzerwane i pozbawione błędów, oraz nie bierze
   odpowiedzialności za wszelkiego typu przerwę w działaniu, utratę lub uszkodzenie materiału
   podczas przekazywania, lub utraty lub uszkodzenia materiału lub danych podczas
   pobierania na jakikolwiek system komputerowy.
  6. Cachet może scedować lub przekazać wszelkiego typu prawa lub scedować jakiekolwiek ze
   swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad użytkowania jakiejkolwiek osobie
   trzeciej.
   Użytkownik nie jest uprawiony do przekazania lub przeniesienia jakichkolwiek praw ani nie
   może scedować wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszych Zasad
   użytkowania poza sytuacjami, w których wyraźną zgodę na piśmie wyrazi Cachet.
  7. Siła wyższa – żadna ze stron nie bierze odpowiedzialności za brak wykonania lub
   opóźnienie w wykonaniu spowodowane działaniem wojennym, aktem wrogości lub
   sabotażu, klęską żywiołową, przerwami w dostawie elektryczności, internetu lub sieci
   telekomunikacyjnej, które nie zostało spowodowane przez stronę zobowiązaną.
   Każda ze Stron zrobi wszystko, co w jej mocy, by złagodzić efekt zdarzenia siły wyższej.
 14. ODPOWIEDZIALNE UJAWNIANIE

  1. Cachet wspiera badania nad bezpieczeństwem, jeśli zastosowana zostanie następująca
   polityka odpowiedzialnego ujawniania.
   W innym przypadku jest to uważane za nielegalny atak lub próbę ataku na Platformę i
   Cachet.
  2. Cachet zachęca badaczy nad bezpieczeństwem do przekazywania Cachet informacji na
   temat słabości zabezpieczeń zidentyfikowanych na Platformie zgodnie z obowiązującą
   polityką ujawniania.
  3. Badacze nad bezpieczeństwem nie powinni ujawniać publicznie słabości zabezpieczeń
   przed upływem zdroworozsądkowego okresu 30 dni na naprawę błędu przez Cachet.
  4. Szczegóły dotyczące podejrzewanej lub wykrytej słabości zabezpieczeń należy przekazać
   Cachet za pomocą wiadomości e-mail support@cachet.me
  5. E-mail ze zgłoszeniem powinien zawierać:
   1. szczegółowe informacje dotyczące słabości oraz sposobu jej odtworzenia;
   2. nazwisko i adres email badacza nad bezpieczeństwem;
   3. czy dana osoba chce, żeby publicznie przypisać im ujawnienie.
  6. Zabrania się:
   1. dostępu, pobierania lub modyfikowania danych umieszczonych na jakimkolwiek
    koncie, które nie należy do osoby badającej słabość zabezpieczeń;
   2. wykonania lub próby wykonania ataku typu odmowa usługi;
   3. testowania w sposób, który obniży jakość działania usług;
   4. wiadomego umieszczania, przekazywania, przekazywania, linkowania, przesyłania
    lub przechowywania jakiegokolwiek oprogramowania złośliwego na Platformie lub za jej
    pośrednictwem;
   5. rzesyłania lub powodowania przesyłania spamu lub innych niechcianych
    wiadomości do Użytkowników;
   6. wszelkiego typu innego testowania, które narusza obowiązujące przepisy prawa lub
    Zasady użytkowania.
  7. Żądania finansowej rekompensaty za ujawnienie podejrzewanych słabości będą uznawane
   za niezgodne z niniejszymi Zasadami użytkowania.