et

et

Close

Maaklerlepingu tingimused

Maaklerlepingu tingimused

Maaklerlepingu tingimused

Versioon 1.1 – 27.03.2023

 

 1. SISSEJUHATUS
  1. Maaklerilepingu tingimused on Cachet Insurance Broker OÜ kindlustuslepingute turustamise aluseks. 
  2. Teenuseosutaja on Cachet Insurance Broker OÜ ja teenuse kasutaja on Cachet OÜ portaali https://cachet.me/ kasutaja või muu klient, kes soovib sõlmida kindlustuslepingut.
 2. MÕISTED
  1. Cachet Insurance Broker OÜ (edaspidi Cachet Broker või maakler), registrikood 14920263, asukoht Tatari 64, 3-korrus, 10134 Tallinn, e-post info@Cachet.me, telefon + 372 668 28 34, veebileht https://cachet.me/) on kindlustusmaaklerina kindlustuslepinguid turustav äriühing, mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee).
  2. Portaal on Cachet OÜ digitaalne keskkond https://cachet.me/, mida kasutab Cachet Broker portaali kasutajatele kindlustuslepingute turustamiseks. Portaali omanik Cachet OÜ kindlustust ei turusta.
  3. Klient või kindlustusvõtja on isik, kelle huvides Cachet Broker kindlustusmaakleri teenust osutab.
  4. Kindlustuslepingu turustamine tähendab Cachet Brokeri poolt kliendi kindlustusvajaduse ja -nõudmiste välja selgitamist, kliendile võrdleva pakkumise esitamist, kindlustusandjate pakkumistest parima pakkumise soovitamist, kindlustuslepingu sõlmimisel ja täitmisel abistamist ning kindlustusalast nõustamist.
  5. Kindlustusavaldus on Cachet Brokerile kliendi poolt esitatud tahteavaldus kindlustusmaakleri teenuse kasutamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks.
  6. Kindlustushuvi on kliendi huvi kindlustada vara või ese soovitud riskide vastu ning kindlustusavajadus on saada kliendile vajalik kindlustuskaitse.
  7. Võrdlev kindlustuspakkumine on maakleri kindlustuspakkumine, mis sisaldab vähemalt kolme kindlustusandja pakkumist (kui klient ei ole soovinud vähem pakkumisi) võrdlevana, millest klient valib sobivaima ja sõlmib kindlustuslepingu. 
  8. Maakleri soovitus on Cachet Brokeri viide parimale kliendi kindlustushuvidele vastavale pakkumisele, mis vastab kõige rohkem kliendi kindlustushuvile.
  9. Tingimused on käesolevad maaklerilepingu tingimused.
  10. Maaklerileping on kindlustusmaakleri teenuse leping, mis on sõlmitud Cachet Brokeri ja kliendi vahel tingimuste alusel ja mille osaks on kindlustusavaldus, võrdlev kindlustuspakkumine ja muud kindlustusmaakleri teenusega seotud kirjad ja dokumendid. Tingimustes ainsuses kasutatud mõisted kohalduvad ka mitmusele.
 3. MAAKLERLEPINGU EELNE TEAVE
  1. Cachet Broker turustab klientidele personaalseid kliendi eripärast lähtuvaid kindlustuslepinguid.
  2. Cachet Brokeri kindlustusmaakleri teenus on kindlustusandjatest sõltumatu, mis tähendab, et maakler ei tegutse kindlustusandja huvides, vaid teeb kindlustusandjatega koostööd üksnes selleks, et turustada klientidele paremini nende huvidele vastavaid kindlustuslepinguid.
  3. Cachet Broker ja klient edastavad omavahel kogu kindlustuse turustamise teabe portaalis ja e-kirjadega.
  4. Kindlustusmaakleri teenus on tasuline. Maakleritasu võib tasuda maaklerile nii klient kui kindlustusandja (tehes seda kliendi eest) või osaliselt nii kindlustusandja kui klient. Maaklerilepinguga kinnitab klient, et ta on sellise tasu viisi ning kindlustusandja ja maakleri vahel kindlustuslepingu kohta kokkulepitud maakleritasu suurusega nõus. Teave maakleritasu suuruse kohta on leitav võrdleval pakkumisel või portaalis. Võrdleval pakkumisel näidatud kindlustusmaksed sisaldavad tavaliselt juba ka maakleritasu.
  5. Lisaks kindlustusandjate kindlustuslepingute turustamisele võib Cachet Broker kliendile pakkuda ka enda poolt kindlustustegevuse seaduse § 1851 alusel välja töötatud kindlustusteenuseid. 
  6. Tavaliselt on Cachet Brokeri kindlustusteenus personaalne, suunatuna kindlapiirilise kindlustushuviga kindlustusvõtjale, sealhulgas portaali kliendile ning kindlustusvõtjale, kes eelistab oma tegevusest, käitumisest, kindlustatud eseme kasutuse laadist, valdkonnast, mahust või muudest enda eripärastest andmetest sõltuvat personaalset kindlustuslepingut.
  7. Kui kliendi kindlustushuviks on soodsaim kindlustusmakse, pakub Cachet Broker kindlustusteenust, millel ei ole lisakaitseid ning klient kohustub lisakaitse huvist maaklerit eraldi teavitama. Kui klient ei ole nimetanud oma teistsugust peamist kindlustushuvi, loeb maakler, et selleks ongi soodsaim kindlustusmakse.
  8. Kõik kindlustuslepingu ja kindlustusvahenduse kulud, kindlustusmaksete ja lisamaksete suurus märgitakse kindlustuslepingus, võrdleval pakkumisel või muus kindlustuse või kindlustuse turustamise dokumendis või portaalis. Kliendi sidevahendite kulud jäävad kliendi kanda. Maakler ei tasu kindlustusandjale kindlustusmakseid kliendi eest ning maaklerile kliendi poolt tähtajaks laekumata maksed jäävad kindlustusandjale tasumata, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Klient on nõus, et juhul, kui Cachet Broker on siiski kliendi eest kindlustusmakse kindlustusandjale tasunud, on klient kohustatud kindlustusmakse Cachet Broker OÜ-le hüvitama.
 4. MAAKLERLEPING JA KLIENDI VOLITUS
  1. Maaklerileping sõlmitakse ja hakkab kehtima, kui klient esitab maaklerile esmakordse kindlustusavalduse ja on kehtiv kuni klient soovib Cachet Brokeri teenuste kasutamise lõpetada. Maaklerileping sõlmitakse platvormi kaudu või muul viisil. Kui klient lõpetab platvormi kasutamiseks, loetakse, et ta soovib lõpetada ka maaklerilepingu.
  2. Klient esitab oma kindlustushuvi andmed maaklerile platvormi kaudu või muul viisil. Kindlapiirilise kindlustushuviga kindlustusteenuste puhul on kindlustushuvi välja toodud kindlustuspakkumisel, kindlustuse üld- või eritingimustes. Cachet Brokeri kindlustuspakkumised ei sisalda automaatselt lisakaitseid, mille pakkumiste saamiseks tuleb kliendil võtta Cachet Brokeriga hiljemalt enne esimese kindlustusmakse tasumist ühendust e-posti aadressil support@cachet.me.
  3. Cachet Broker esitab kliendile kindlustusandjate kindlustuslepingute pakkumised võrdleval kindlustuspakkumisel, andes kliendile kõige enam tema huvidele vastava kindlustuslepingu soovituse. Cachet Brokeri soovitus on pakkumisel eraldi välja toodud (nt raamitud) ning selle aluseks on kliendi kindlustushuvi (soodsaim kindlustusmakse ja vastav kindlustuskaitse). Kui mitu kindlustusandjat vastavat toodet või teenust ei paku, esitab Cachet Broker kliendile vähem pakkumisi.
  4. Kindlustusmaakleri teenuse kasutamiseks annab klient Cachet Brokerile maaklerilepinguga täieliku volituse küsida enda nimel kindlustusandjatelt kindlustuspakkumisi, sõlmida, muuta (sh kui tema enda või kindlustatud eseme andmed ja asjaolud on muutunud) ja lõpetada kindlustuslepinguid (sh juhul, kui ta kindlustusmakset tähtaegselt ei tasu) vahendada kindlustusmakseid ning saada kindlustusandjalt kindlustuslepingu ja kindlustusjuhtumi kohta mistahes teavet. Muuhulgas annab klient Cachet Brokerile volituse esitada tema nimel platvormile või kolmandatele isikutele (nt teenustöö platvormid, kindlustatud eseme omanikud jm) päringuid kindlustatud eseme (nt sõiduki) kasutuse andmete (nt kasutusmahu ja -aktiivsuse) kohta, kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku tegevuse, platvormitöö, töötundide ja nende andmete analüüsi tulemuste kohta või mistahes muu kindlustatud isikut või eset iseloomustava asjaolu kohta ning edastada need andmed kindlustusandjatele, algatada eelnimetatud andmete muutumisest tulenevaid kindlustuslepingu muudatusi ja kindlustusleping üles öelda.
  5. Maaklerilepingu muutmine on võimalik maakleri ja kliendi kokkuleppel. Tingimusi võib maakler muuta ühepoolselt 30-päevase etteteatamisega platvormi kaudu. Kui klient tingimustega ei nõustu, on tal õigus maaklerileping erakorraliselt platvormi kaudu üles öelda. Nimetatud juhul loetakse maaklerileping ülesöelduks alates kehtiva kindlustuslepingu kindlustusperioodi lõpust. Klient on kohustatud tasuma maakleritasu ja kindlustuse järgmakseid maakleri vahendusel kuni kindlustusperioodi lõpuni.
  6. Kliendil on õigus maaklerilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates sõlmimisest, esitades platvormis maaklerile sellekohase teate. Taganemisõigust ei ole, kui maakler alustab viivitamatult maaklerilepingu täitmist ning klient sõlmib kindlustuslepingu, millega saab kohese kindlustuskaitse. Maaklerilepingust taganemist käsitleb maakler kliendi tahteavaldusena taganeda samaaegselt ka maakleri vahendusel sõlmitud kindlustuslepingust.
  7. Lepingust taganemisel, lepingu ülesütlemisel või muul alusel erakorralisel lõppemisel tagastatakse kliendile kindlustusmakse kindlustuslepingu kehtivust ületanud aja eest, milles arvatakse maha kindlustuslepingus ettenähtud kulud, maksed ja maakleritasu.
  8. Maaklerilepingule kehtib Eesti õigus. Vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus. Vaidluste lahendamisel on aluseks Tingimuste eestikeelne versioon.
 5. KINDLUSTUSMAKSE JA ÜLDINE TEAVE KINDLUSTUSLEPINGU KOHTA
  1. Kindlustusmakse tuleb kindlustusvõtjal tasuda Cachet Broker makseteatisel või poliisil nimetatud tähtajaks (edaspidi maksetähtaeg). Kui klient on valinud kaardimaksega tasumise, tuleb kliendil tagada, et maksetähtajal on pangakaardil olemas kindlustusmakse tasumiseks vajalik raha (edaspidi kindlustusmakse tasumine). Kui kaardil raha puudub, on kindlustusmakse tasumata.
  2. Kindlustusleping ei jõustu ja kindlustuskaitse ei kehti, kui kindlustusmakse ei ole laekunud maksetähtajaks maakleri arveldusarvele. 
  3. Kahjujuhtumi korral võib kindlustusmakse maksetähtajaks tasumata jätmine või tasumisega hilinemine olla kindlustuslepingu järgi kindlustushüvitise välja maksmisest keeldumise aluseks.
  4. Kindlustuslepingu jõustumiseks ja kindlustuskaitse kehtivuse tagamiseks on klient kohustatud järgima kõiki kindlustuslepingus märgitud kindlustuskaitse jõustumise ja kehtivuse tingimusi. Kui kindlustusleping näeb ette turva- või riskimaandamise nõuded (nt sõidukite valve- ja turvaseadmed, töökorras ja sisselülitatud signalisatsioon jms) või vara ülevaatuse, jõustub kindlustuskaitse nende nõuete täitmisel.
  5. Kui kindlustusvõtja ei tasu esimest kindlustusmakset maksetähtajaks, on kindlustusandjal õigus kindlustuslepingust taganeda ning loetakse taganenuks 14 päeva jooksul maksetähtajast. Pärast seda ei hakka kindlustusleping kindlustusmakse tasumisel enam kehtima ja kindlustusvõtjal tuleb esitada kindlustusavaldus uue kindlustuslepingu sõlmimiseks. Tasutud kindlustusmakse saab üle kanda uuele poliisile või tagasi avalduse alusel.
  6. Kui kindlustusvõtja ei tasu järgmakset maksetähtajaks, võib kindlustusandja määrata kindlustusvõtjale maakleri kaudu kuni 14-päevase täiendava tähtaja ning teatada, et kui järgmakset selleks tähtajaks ei tasuta, loeb ta kindlustuslepingu ülesöelduks. Kui kindlustusvõtja ei tasu järgmakset isegi 30 päeva jooksul täiendavast tähtajast, kindlustusleping ei taastu ning kindlustusvõtjal tuleb esitada avaldus uue kindlustuslepingu sõlmimiseks. Kuni järgmakse tasumiseni kindlustuskaitset ei ole. Tasutud kindlustusmakse arvestatakse esmalt varasema tasumata osamakse katteks ja seejärel ajaliselt järgmiste tasumata maksete katteks.
  7. Maakler edastab poliisid, makseteatised, meeldetuletused, täiendava tähtaja määramise ja ülesütlemise teated kliendile portaali kaudu või e-kirjaga, millega loetakse need kliendikontole saadetuna kliendile kätteantuks.
 6. LIIKLUSKINDLUSTUSE LEPINGU ÜLDTEAVE
  1. Kohustusliku liikluskindlustuse kindlustuskaitse ei kehti juhtumitele, mis toimuvad sõidukis, sealhulgas õhu- ja veesõidukis, paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks, avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil, teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal ajal, mil see ala on avalikule liiklusele suletud ning kui sõidukit, millega kahju põhjustati, kasutatakse metsa-, põllu- või ehitustöödel või muul samalaadsel eesmärgil ja kahju põhjustatakse vahetult töösoorituse käigus. Erandina kohaldub kaitse sadamas sildunud liinivedu tegevale reisiparvlaevale sõiduki pealesõidul ja mahasõidul tekkinud kahjudele. 
  2. Kui sõiduki kindlustusleping on uuendamata, siis hiljemalt 12 kuu möödumisel viimase kindlustuslepingu lõppemisest tuleb sõiduk uuesti kindlustada ka juhul, kui seda ei kasutada. Kindlustuslepingu sõlmimisest vabastab ainult registrist (ajutine) kustutamine. Kui sõidukit uuesti ei kindlustata, rakendub sõidukile automaatne sundkindlustus. Kindlustuskohustus on omanikul ja vastutaval kasutajal.
  3. Kindlustuskaitse kehtib ilma lisamakseta kõigis lepinguriikides. Kolmandas riigis kehtib kindlustuskaitse siis, kui see riik on ära märgitud poliisil või rohelisel kaardil, kindlustuskaitse eest kolmandas riigis võib kindlustusandja küsida lisamakset.
  4. Kahju hüvitamist võib nõuda kahju põhjustanud sõiduki kindlustusandjalt või kahjustatud sõiduki kindlustusandjalt (30 päeva jooksul juhtumi toimumisest). Kahjustatud isiku kindlustusandja ei hüvita kahju, kui tegemist on kehavigastuse, tervisekahjustuse või surmaga, kahjustatud sõiduki või kahju põhjustanud sõiduki põhiasukoht on välisriigis ja võib keelduda hüvitamisest, kui hüvitise summa ületab 10 000 eurot, kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged või kindlustusandjad ei ole ühel meelel, kes vastutab kahju eest
  5. Kindlustusandja kohustub tegema kahju hüvitamiseks vajalikud toimingud 30 päeva jooksul ja pärast seda peab kindlustusandja kahju hüvitama.
  6. Kahjustatud isikul on õigus valida remondiettevõte. Kahjustatud isik peab esitama kindlustusandjale remondikalkulatsiooni. Kindlustusandjal on õigus piirduda mõistlike kulude hüvitamisega. Kahjustatud isiku nõudmisel väljastab kindlustusandja remondiettevõttele garantiikirja remondi teostamise ja remondimaksumuse tasumise kohta. Kindlustusandja peab abistama isikut remondi korraldamisel. Rahalise hüvitise võib maksta ainult siis, kui sõiduki taastamine ei ole põhjendatud. Kindlustusandjal on õigus arvestada hüvitamisel asjaolu, et isikul on õigus käibemaks oma maksustatavalt käibelt maha arvata. Kui isik nõuab hüvitamist käibemaksuga, hüvitab kindlustusandja käibemaksuga, kuid tal tekib isiku vastu käibemaksusumma ulatuses tagasinõudeõigus
  7. Ei hüvitata: kindlustussummat ületavat kahju osa, kahju, mis tekkis teel olnud kivi või muu eseme paiskumisega vastu sõidukit või muud asja, raha, väärtpaberite, kunstiväärtuste ja vääris-metallist esemete (v.a. isiklike tarbeesemete kahju), sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud kahju, iseendale tekitatud kahju (v.a. sõidukijuhi ravikulud), keskkonnakahju (v.a. esmased päästetoimingud), saamata jäänud tulu (v.a isikukahju), väärtuse vähenemisest tekkinud kahju, kahju, mille puhul ei ole tegemist sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud kahjuga (v.a. sõiduki uksega teisele sõidukile tekitatud kahju), edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju (v.a. töövõimetushüvitis püsiva töövõimetuse korral), kahju, mille ärahoidmine ei ole liiklusreeglite täitmise eesmärgiks (nt liisingu- või muu lepingu täitmine).
  8. Tuvastamata sõidukiga tekitatud kahju korral hüvitab kindlustusandja ainut isiku- ja asjakahju, mitte sõidukikahju.
 7. KLIENDI KOHUSTUSED JA KINNITUSED
  1. Klient on kohustatud teatama maaklerile 3 tööpäeva jooksul, kui
   1. pakkumise või poliisi andmed ei ole õiged või arusaadavad või puudub soovitud kindlustuskaitse;
   2. kui ta ei soovi sõlmida kindlustuslepingut maakleri soovituse alusel, vaid eelistab teist kindlustuspakkumist;
   3. kui ta vajab pärast kindlustustingimustega tutvumist piirangute, välistuste, hüvitamise või muude tingimuste kohta lisaselgitusi, ei ole tingimustest aru saanud, ei ole nendega nõus või kindlustuskaitse ei vasta tema kindlustushuvile;
   4. kindlustatud eseme kasutamise andmed (nt kasutusmaht) on suurenenud, millega kindlustuselepingus märgitud kasutuse andmed on osutunud ebaõigeks.
  2. Kindlustuslepingu esimest kindlustusmakset tasudes kinnitab klient, et
   1. maakler on teinud kindlaks tema kindlustushuvi ja maakleri soovitatud või tema poolt valitud muu kindlustuspakkumine vastab tema huvile;
   2. ostes maakleri poolt väljatöötatud kindlustusteenuse poliisi vastab tema kindlustushuvi sellele teenusele ja ta ei soovi lisakaitseid;
   3. tema peamiseks kindlustushuviks on soodsam kindlustusmakse, kui ta ei ole rõhutanud oma muud erinevat huvi;
   4. kui ta ei ole kindlustatud eseme omanik, on tal volitus selle kindlustamiseks enda valitud tingimustel;
   5. ta on maaklerilepinguga ja tingimustega tutvunud, nõus, nendest aru saanud ja vajadusel need läbirääkinud;
   6. ta soovib sõlmida võrdlevalt pakkumiselt valitud või maakleri soovitatud kindlustuslepingu ning annab maaklerile tingimuste punktis 4.6 nimetatud volituse, mis on kuni selle tagasivõtmiseni kehtiv;
   7. maakler on talle selgitanud kindlustustingimusi, erinevaid kindlustusvariante, kindlustusmakseid ja kulusid, piiranguid, välistusi, lisakaitseid (kui ta on neid soovinud), hüvitamispõhimõtteid, maakleritasu ja kaebuste esitamise korda ning ta on nendest üksikasjalikult aru saanud;
   8. ta on aru saanud, et kindlustusmakse maksetähtajaks tasumata jätmisel kindlustuskaitse ei kehti.
   9. ta on teadlik kindlustusmakse tasumata jätmise, tasumisega hilinemise ja kindlustuslepingu lõppemise, uuendamata jätmise tagajärgedest ning kannab kõik seoses sellega tekkivad kahjud.
   10. ta on aru saanud, et kui mitu kindlustusandjat tema soovitud kindlustuslepingut ei paku, võib Cachet Broker esitada talle ka ainult ühe või kaks pakkumist
 8. ISIKUANDMED
  1. Cachet Broker töötleb isikuandmeid vastavalt Cachet Broker isikuandmete töötlemise tingimustele, mis on kättesaadavad portaalis (https://Cachet.me/).