👋 Märkasime, et külastad meid Eestist ja suunasime su õigesse kohta. Saad siiski igal ajal piirkonda muuta.

Eesti • Eesti keel

Close

Kasutajatingimused

Kasutajatingimused

Kasutajatingimused

Versioon 0.8 – 07.04.2021

 1. ÜLDTINGMUSED
  1. Cachet.me on andmevahetuse keskkond veebis, mis pakub teenust kindlustusevahendajatele,  kindlustusandjatele ja finantsteenuste osutajatele (edaspidi platvorm).
  2. Platvormil toimub konto loonud isikute (edaspidi kasutajad) kasutajakontode haldamine ning kindlustus- või finantsteenuste eseme kasutusaktiivsuse andmete kogumine.
  3. Cachet OÜ, aadress Tatari 64, Tallinn 10134, Eesti, registrikood 14560702 (edaspidi Cachet.me) on platvormi omanik ja haldaja.
  4. Cachet.me ei ole kindlustusvahendaja, kindlustusandja ega finantsteenuse osutaja. Samuti ei ole Cachet.me kindustusteenuste turustaja. Cachet.me haldab platvormi, kus kasutajad saavad osta platvormil registreeritud kindlustusvahendajatelt, kindlustusandjatelt ja finantsteenuse osutajatelt teenuseid.
  5. Käesolevad kasutustingimused ei reguleeri kindlustusvahendamise ja kindlustuslepingute turustamist, lepingute sõlmimist ja täitmist, sh kindlustusmaksete tasumist, kindlustuslepingu lõppemist ja ülesütlemist. Samuti kindlustuse ostja, kindlustusvahendaja ja kindlustusandja vaheliste vaidluste lahendamise korrale kohalduvaid tingimusi. Kindlustusvahendaja ja kindlustusandja tingimustele viidatakse platvormil vastava kindlustuspakkumise juures. Samuti ei reguleeri käesolevad kasutustingimused finantsteenuste osutamise tingimusi.
  6. Kasutajal peab platvormile juurdepääsuks ja kasutamiseks olema kasutajakonto. Kasutajakonto loomisel peab kasutaja nõustuma käesolevate kasutustingimustega. Kasutajakonto loomise ning kasutustingimustega nõustumisega on kasutaja ning Cachet.me vahel sõlmitud infoühiskonna teenuse kasutamise leping.
  7. Kui kasutaja ei nõustu kasutustingimustega või nende muudatustega, ei ole tal õigust platvormi kasutada ning ta kohustub koheselt platvormi kasutamise lõpetama.
 2. PLATVORMI KASUTAMINE
  1. Platvorm võimaldab kasutajatel algatada kindlustuse või finantsteenuse eseme kasutusaktiivsuse andmete ülekandmist teenusepakkujatelt (nt sõidujagamisplatvormid). Cachet.me võimalus vastavaid andmeid agregeerida sõltub sellest, millised kokkulepped on Cachet.me sõlminud teenusepakkujatega (vastav loetelu on tehtud kättesaadvaaks platvormil). Kasutusaktiivsuse andmete ülekandmine tähendab seda, et kasutaja algatab platvormil andmete ülekandmise valides teenusepakkuja, mis on kogunud tema või tema kindlustuse või finantsteenuse eseme (nt sõiduk) kohta andmed. Andmete ülekandmisel hoitakse eseme kasutusandmed platvormil ning kasutaja saab nende alusel küsida pakkumisi platvormil registreeritud kindlustusvahendajatelt, kindlustusandjatelt ja finantsteenuse pakkujatelt.
  2. Samuti võimaldab platvorm hoiustada kasutaja kindlustus- ja finantstoodete ostuajalugu. Sellisel juhul toimib platvorm infoühiskonna teenusena, mis võimaldab hoiustada kindlustuspoliise ja lepinguid, mis on ostnud platvormi kaudu kindlustusvahendajatelt, kindlustusandjatelt või finantsteenuse pakkujatelt.
  3. Kasutaja kinnitab platvormil kasutajakonto loomisega, et kõik tema poolt antud informatsioon ning kinnitused on tõesed – ta on täielikult teovõimeline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelmärgitud kinnituste tõelevastavust eeldatakse ning Cachet.me ei kontrolli nende õigsust.
  4. Platvormi võib kasutada ulatuses ning eesmärkidel, milleks platvorm on loodud. Kasutaja kohustub platvormi kasutama kooskõlas käesolevate kasutustingimuste ning platvormi juhendmaterjalidega.
  5. Kasutaja kohustub Cachet.me’d koheselt teavitama kasutajakonto väärkasutamisest, salasõna kadumisest või selle sattumisest kolmandate isikute valdusesse. Sellisel juhul teeb Cachet.me kõik mõistlikult oodatava, et salasõna uuendada, kasutajakontole ligipääsu piirata või see eemaldada.
 3. KASUTAJATUGI JA HOOLDUS
  1. Platvormi teenuste pakkumise aeg on 24/7.
  2. Kasutajatoega suhtlemiseks saab kasutaja kirjutada e-postile support@cachet.me. Kasutajatugi on saadaval tööpäevadel kell 9:00 kuni 17:00 kohaliku aja järgi.
  3. Cachet.me püüab vastata kõikidele klienditoele laekunud küsimustele mõistliku aja jooksul, kuid ei garanteeri, et küsimustele vastatakse teatud aja jooksul või et küsimused saavad küsijat rahuldava vastuse. Isikuandmetest tulenevate õigustega seotud kasutajate taotlustega tegeletakse vastavalt isikuandmete töötlemise teavituses sätestatud tingimustel.
  4. Cachet.me võib platvormi optimeerimida ning edasi arendada. Kui platvormil tehakse olulisi muudatusi, teavitab Cachet.me sellest kasutajaid õigeaegselt.
  5. Kui platvormi kasutamine on rikke või turvariski tõttu häiritud, teeb Cachet.me kõik mõistlikult võimaliku, et kõrvaldada rike niipea, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 48 tunni möödudes vea avastamisest.
  6. Cachet.me jätab endale õiguse piirata ajutiselt (mitte kauemaks kui 30 minutit) platvormile ligipääsu väljaspool tavapärast tööaega, kui see on vajalik hoolduseks, arendamiseks või uuendusteks. Erakorralistel juhtudel, kui juurdepääsu piiramine peab olema pikem kui 30 minutit, teavitatakse sellest kasutajaid ette.
 4. TASUD
  1. Platvormi kaudu on kasutajatel võimalik tasuda makseid kasutades elektroonilisi makselahendusi. Cachet.me on majandusagent, mis võimaldab kindlustusvahendajatel, kindlustusandjatel ning finantsteenuse osutajatel koguda makseid teenuse ostjalt. Samuti on võimalik platvormi kaudu esitada teenuse ostjatele arveid.
  2. Kasutaja aktsepteerib platvormi kasutamisega, et temale vahendatavad arved on elektroonilisel kujul ning ta ei saa paberkandjal arveid.
  3. Cachet.me’l on õigus küsida kasutajatelt platvormi kasutamise eest tasu, mille suurus ja tasumise tingimused avaldatakse platvormil. Antud tasu ei ole tasu kindlustusvahendamise eest ega kindlustusmakse, mida tasutakse kindlustusandjale. Samuti ei ole tegemist finantsteenuse tasuga. Cachet.me’l on õigus tasusid muuta, teavitades kasutajaid tasude muutumisest mõistliku aja ette. Kasutaja poolt tasu maksmata jätmine võib kaasa tuua kasutuslepingu lõpetamise ja/või kasutajakonto sulgemise, mis aga ei vabasta kasutajat tasu täieliku tasumise kohustusest vastavalt kasutuslepingule platvormi kasutamise eest.
  4. Tasu platvormi kasutamise eest ei käsitleta mistahes ettemakse ega tagatisrahana, selliste tasude arvelt ei ole kasutajal õigust teostada tasaarveldusi, sh kindlustusmaksete või finantsteenuste võlgnevus(t)e katteks, ning ühelgi juhul, sh lepingu ülesütlemisel kindlustusvõtja, kindlustusandja või finantsteenuse osutaja poolt, ei ole Cachet.me kohustatud platvormi kasutamise eest makstud tasusid tagastama.
  5. Kasutaja on teadlik, et Cachet.me kasutab maksete töötlemiseks erinevaid teenusepakkujaid ning vastavat teenust osutatakse makseteenuse pakkuja tingimuste alusel. Teenusepakkujate valik on avaldatud platvormil vastava funktsiooni juures.
 5. INTELLEKTUAALNE OMAND
  1. Cachet.me annab kasutajale mitte-eksklusiivse, mitteloovutatava, piiratud litsentsi platvormi funktsionaalsuse kasutamiseks. Kasutaja võib kasutada platvormi vaid kasutustingimustes sätestatud ulatuses. Kasutaja ei tohi jagada andmeid ja sisu Cachet.me konkurentidega ning ei tohi anda Cachet.me teenustele juurdepääsu kolmandatele isikutele. Kasutaja ei tohi kasutada Cachet.me intellektuaalse omandi õigusi enda äritegevuseks ega võimaldada Cachet.me intellektuaalse omandi õigustele juurdepääsu mistahes kolmandatele isikutele, et kasutada neid kolmandate isikute äritegevuses, sh mistahes äri- või tootmistegevuseks.
  2. Cachet.me’le kuuluvad kõik intellektuaalse omandi õigused seoses platvormiga sealhulgas mistahes tarkvara, lähtekood, disain, andmebaas, spetsifikatsioonid, juhendid, domeenid, kaubamärgid, ärinimed. Kasutajal ei ole käesolevate kasutustingimuste alusel õigust Cachet.me kaubamärkidele ning ta ei tohi märkida, et ta on Cachet.me kaubamärkide litsentsisaaja või omanik.
  3. Platvorm võib sisaldada viiteid või linke kolmandate isikute veebilehtedele. Cachet.me’l ei ole selliste kolmandate isikute veebilehtede üle kontrolli, samuti ei kontrolli ega jälgi Cachet.me lingitud veebilehtede sisu. Cachet.me ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede korrektsuse, usaldusväärsuse või andmeturbe eest.
 6. KONFIDENTSIAALSUS
  1.  Kasutajate poolt platvormile edastatud mistahes andmed ning platvormi kaudu kogutud andmed (nt jagamismajanduse platvormidelt) on konfidentsiaalsed. Cachet.me võib andmeid jagada kolmandate isikutega (sh kindlustusvahendjad, kindlustusandjad, finantsteenuse osutajad ning jagamismajanduse platvormid) kui see on vajalik kasutajale valitud toote ostmiseks.
  2. Kasutaja nõustub, et teave, et kasutaja kasutab platvormi, ei ole konfidentsiaalne informatsioon ning Cachet.me võib kasutada antud teavet reklaammaterjalides, samuti võib seda teha kasutaja.
 7. ÕIGUSKAITSEVAHENDID
  1.  Kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi, platvormi  juhendmaterjale või seadust, on Cachet-me’l õigus:
   1. nõuda rikkumise lõpetamist ning nõuda, et kasutaja tegevus viidaks kasutustingimuste,  juhendmaterjalidega või seadusega kooskõlla;
   2. piirata ajutiselt kasutaja juurdepääsu platvormile või selle osadele, sealhulgas sulgeda ajutiselt kasutajakonto;
  2. Kui kasutaja rikub korduvalt tingimusi või on rikkumine oluline, siis on Cachet.me’l õigus:
   1. keelata kasutajal alatiseks vastava platvormi osa või teenuste kasutamine, sealhulgas kustutada kasutajakonto;
   2. lõpetada platvormi kasutusleping ilma etteteatamiseta.
 8. LÕPETAMINE
  1.  Kasutajal on õigus kasutusleping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest Cachet.me’le e-posti teel või kustutades platvormil konto.
  2. Cachet.me’l on õigus kasutusleping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest kasutajale e-posti teel või platvormi kaudu ette 30 päeva enne kasutuslepingu lõppemist.
  3. Cachet.me’l on õigus kasutusleping koheselt ilma ette teatamata üles öelda, kui:
   1. kasutaja on esitanud enda kohta valeandmeid;
   2. kasutaja ei ole kasutanud platvormi järjest vähemalt kolm aastat;
   3. kasutaja nimel platvormi kasutanud isikul puudub esindusõigus kasutaja nimel tegutsemiseks;
   4. kasutaja rikub muul moel kasutustingimusi.
  4. Käesolevas peatükis sätestatud ülesütlemisõigus ei kohaldu kindlustusvahenduse lepingute, kindlustuslepingute ja finantsteenuse lepingute ülesütlemisele.
 9. VASTUTUS
  1. Platvorm antakse kasutajale kasutada „as is“ (sellisena, nagu ta on) ning „as available“ (juurdepääsetavana) põhimõtetel, mis tähendab, et Cachet.me ei anna kasutajale mistahes täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi platvormi muuta või edasi arendada. Cachet.me ei anna mistahes kinnitusi selle kohta, et platvorm vastab kasutaja vajadustele ja/või et see on pidevalt juurdepääsetav, katkestusteta, ajakohane, turvaline ja/või vigadeta. Cachet.me ei vastuta ja/või ei ole muul moel vastutav mistahes rikete ja/või serverite uuendamise viivituste ja/või sisu eest.
  2. Cachet.me ei anna mingeid kinnitusi või lubadusi seoses platvormi sobivusega, usaldusväärsusega, kättesaadavusega, õigeaegsusega, turbe või täpsusega ning kõiki teenuseid ja sisu pakutakse „as is“ põhimõttel ilma mistahes garantii või tingimusteta. Cachet.me ei anna mistahes garantiid või tingimusi, kas väljendatud, kaudsed või seadusest tulenevaid, sealhulgas mistahes kaudseid garantiisid või tingimusi konkreetse eesmärgi jaoks sobivuse, omandi või rikkumise osas. Cachet.me ei vastuta kahju ega muuda tagajärgede eest, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjusel:
   1. platvorm ei toimi või toimib ebatäielikult mõnes veebilehitsejas;
   2. arusaamatused või vaidlused kasutaja, kindlustusvahendajate,  kindlustusandjate või finantsteenuse osutaja vahel;
   3. õigusaktides ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud kasutajatele ning vastavate muudatuste kajastamine platvormil;
   4. vääramatu jõud ja muud Cachet.me’st mitteolenevad vead või häired, mis takistavad platvormi kasutamist;
   5. kasutaja seadmes esinevad vead, kahjustused või platvormi kasutamiseks sobimatud seadistused;
   6. hooldus- või arendustööde tõttu platvormi kasutamisel tekkinud viivitused, katkestused või tõrked;
   7. andmete töötlemine kolmandate isikute poolt (sh kindlustusevahendajad, kindlustusandjad ja finantsteenuse osutajad), kellele Cachet.me on need edastanud kasutaja nõusolekul;
   8. kolmandate isikute süsteemides esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad platvormi toimimist ja kättesaadavust;
   9. kasutajakonto parooli kadumine või volitamata isikute kätte sattumine või kolmandate isikute poolt kasutamine.
  3. Seaduses sätestatud maksimaalselt lubatud ulatuses ei vastuta kumbki pool saamata jäänud tulu, majandusliku kahju ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete kahjude eest. Mistahes vastutuse korral on Cachet.me koguvastutus piiratud 500 euroga.
  4. Cachet.me ei vastuta platvormi kaudu toimepandud õigusrikkumiste eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli kasutajakonto kasutamiseks volitatud isikuga.
  5. Cachet.me ei vastuta kasutaja poolt platvormil tellitud teenuse hilinemise ning sellega kasutajale tekitatud kahjude eest.
  6. Kuigi Cachet.me on võtnud kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada kiire ja usaldusväärne teenus, ei taga Cachet.me, et platvormi kasutamine on vaba vigadest või katkestustest ning Cachet.me ei vastuta mistahes häirete, materjalide kadumise või kahjustumise või teise arvutisüsteemi allalaetud materjali või teabe kadumise või kahjustumise eest.
  7. Cachet.me võib käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele. Kasutaja ei või käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi ilma Cachet.me nõusolekuta.
  8. Cachet.me võib mistahes ajal ühepoolselt kasutustingimusi muuta avaldades muudatused platvormil. Cachet.me teavitab kasutustingimuste olulistest muudatustest platvormil ja e-posti teel vähemalt 14 päeva enne muudatuste jõustumist. Kui kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus kasutusleping üles öelda enne muudatuste jõustumist. Kui kasutaja jätkab pärast muudatuste jõustumist platvormi kasutamist, loetakse ta vastavate kasutustingimuste muudatustega nõustunuks.
  9. Vääramatu jõud – kumbki pool ei vastuta täitmise viivituse või tegematajätmise eest, kui selle põhjustas sõda, sabotaaž, looduskatastroof, elektri-, interneti- või sidekommunikatsiooni katkestus, mis ei olnud põhjustatud kohustatud poole poolt. Kumbki pool teeb mõistlikke jõupingutusi,et vääramatu jõu asjaolude tagajärgi vähendada.
 10.  INFOSÜSTEEMI HAAVATAVUSE TASU PROGRAMM
  1. Cachet.me tunnustab sõltumatute turvauurijate tööd, kes märgistavad infosüsteemi haavatavusi, millest Cachet.me ei pruugi olla teadlik. Seetõttu oleme selliste jõupingutuste tasustamiseks kehtestanud preemiaprogrammi. Palun teavitage meid infosüsteemi haavatavustest võimalikult kiiresti.  Ärge testige meie infosüsteeme tegelike kasutajate andmetega. Avastatud nõrkade kohtade eest anname preemiaks rahasumma vastavalt Cachet Bug Bounty programmile. Kui soovid lisainfot palun saada e-kiri aadressile datasecurity@cachet.me.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

KONTAKTVORM

Võta meiega ühendust ja me vastame sulle 24 tunni jooksul.

Aitäh, et võtsid meiega ühendust!
Meie meeskond annab endast parima, et sinu sõidukipargi äri edeneks!