👋 Märkasime, et külastad meid Eestist ja suunasime su õigesse kohta. Saad siiski igal ajal piirkonda muuta.

Eesti • Eesti keel

Close

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

PRIVAATSUSTEATIS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA CACHET OÜ POOLT

Versioon 1.1 – 20.11.2023


Cachet OÜ, postiaddress Tatari tn 64, Tallinn 10134, Eesti, registrikood 14560702 (edaspidi “Cachet”) töötleb isikute andmeid, kes kasutavad infoühiskonna teenust cachet.me.


 1. ÜLDSÄTTED
  1. Cachet tagab, et isikuandmete töötlemine on kooskõlas isikuandmete kaitset ja turvalisust käsitlevate õigusaktidega (sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi “GDPR”), muude isikuandmete kaitse õigusaktidega ja heade äritavadega.
  2. Cachet peab üksikisikute eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset oluliseks ning teeb kõik endast oleneva, et tagada infosüsteemi ja muude andmekandjate turvalisus ja kaitse.
 2. MÕISTED
  1. Kasutaja tähendab isikut, kes loob platformil konto või kasutab platvormil pakutavaid teenuseid.
  2. Isikuandmete töötlemine tähendab isikuandmete vaatamist, kogumist, salvestamist, säilitamist, muutmist, edastamist või vastuvõtmist ning muid isikuandmetega seotud toiminguid.
  3. Platvorm tähendab aadressil https://Cachet.me/ pakutavat veebiteenust ja mobiilirakendusi , mille kaudu kindlustusvahendajad turustavad ja vahendavad kasutajatele kindlustuslepinguid.
  4. Teenused tähendavad Cachet’ poolt platvormi kaudu pakutavaid konto halduse ja andmevahetuse teenuseid.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
  1. Cachet töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud platvormi kasutajate kontode haldamiseks ja kindlustusobjekti kasutamisega seotud andmete kogumiseks.
  2. Üldiselt tuleneb sellise eesmärgi õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktist b. Selline töötlemine on vajalik kasutaja osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kasutaja taotlusele. Mõnikord on andmete töötlemine vajalik GDPRi artikli 6 lõike 1 punktis f välja toodud õigustatud huvide tõttu, tingimusel et kasutajate enda õigused ja huvid ei kaalu neid huvisid üle.
   Töötlemistoiming (vastutav töötleja) Andmekategooriad Eesmärk Õiguslik alus
   Kontode loomine Kasutaja tuvastamise andmed, eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja elukohariik. Platvormi pakkumine Leping
   Andmed platvormi kasutamise kohta Kasutajatoe taotlused, hoiatused ja konto logid Klienditugi Leping, õigustatud huvi
   Taotlus sõidujagamise andmete omanikele Sõiduki registreerimisnumber ja kasutusaktiivsuse andmed (sõidu algus ja lõpp, sõidu pikkus, asukoht linna täpsusega). Kasutaja näeb enda kasutusaktiivsuse andmeid platvormi kontol. Andmete esitamine kindlustusvahendajatele Nõusolek (andmesubjekti poolt esitatud andmete edastamise taotlus)
   Teenuse uuendused Nimi, e-posti aadress Klienditugi Õigustatud huvi
   Uudiskirjad Nimi, e-posti aadress Turundus Nõusolek
   Meeldetuletused ja teavitused Kasutaja sõiduki tegevus sõidujagamisplatvormidel pärast kindlustuslepingu lõppemist Teavitus Õigustatud huvi

   Töötlemistoiming (volitatud töötleja) Andmekategooriad Eesmärk Õiguslik alus
   Kindlustuslepingute säilitamine Nimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), soodustatud isikute ja kindlustatud isikute andmed Andmete majutamine ja juurdepääs Kindlustusvahendaja poolt esitatud andmetöötlusleping
   Makseandmed Pangakonto number, makseandmed, arve- või makseteavituse andmed ja muud makseandmed Maksete haldamine kindlustusvahendajate jaoks Kindlustusvahendajate poolt esitatud andmetöötlusleping

   Processing activity (sub-processor) Andmekategooriad Eesmärk Õiguslik alus
   Kindlustusjuhtumi andmete säilitamine Andmed kindlustusjuhtumite, aja, koha, asjaolude, kindlustushüvitise, remondi, kahjusumma, hüvitamisest keeldumise ja muude samalaadsete asjade kohta Kindlustusjuhtumite haldamine Kindlustusvahendajate poolt esitatud andmetöötlusleping
 4. KUIDAS CACHET KOGUB JA KASUTAB ISIKUANDMEID
  1. Cachet kogub platvormil isikuandmeid järgmiselt:
   1. kasutaja sisestab andmed, mis on vajalikud platvormil konto loomiseks.
   2. kasutaja volitab Cachet’ tegema päringuid eesmärgiga koguda kasutaja kasutusaktiivsuse kohta andmeid kindlustuslepingute tarbeks, nt kasutusaktiivsus tööampse pakkuvatel platvormidel. Cachet teostab päringuid automaatselt (API-lahendus) või üksikute päringute vormis;
   3. Kasutaja kasutusaktiivsuse andmed edastatakse kindlustusvahendajale ja kindlustusandjatele, kes teevad seejärel kindlustuspakkumise.
   4. Cachet analüüsib kasutusaktiivsuse andmeid, et parandada andmete ja teenuste kvaliteeti;
   5. pärast kindlustuslepingu kehtivusaja lõppu kontrollib Cachet, kas kasutaja tegutseb tööampse pakkuvatel platvormidel, et kindlustusvahendaja saaks saata kasutajale meeldetuletuse kindlustuslepingu sõlmimise kohta;
   6. kui kasutaja sõlmib pakkumise alusel lepingu, säilitatakse kindlustuslepingu ja poliisi andmed platvormil.
   7. Cachet kasutajatoe taotlused säilitatakse platvormi kasutajatoe infosüsteemis.
  2. Kindlustusjuhtumite teavitused säilitatakse platvormil ja kindlustusvahendaja edastab need kindlustusandjale. Cachet ei ole kahjukäsitleja.
 5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA SÄILITAMINE
  1. Cachet edastab kasutaja ja kindlustusobjekti kasutusaktiivsuse andmed kindlustusvahendajatele ja kindlustusandjatele, kes pakuvad platvormi kaudu teenuseid.
  2. Cachet teeb automaatpäringuid, mille käigus edastatakse kasutaja identifitseerimisandmed sõidujagamisplatvormidele, et tuvastada sõiduki kasutusaktiivsust. Vastavad päringud tehakse kasutaja taotlusel ja tegemist on andmete edastamise õiguse rakendamisega isikuandmete üldmääruse artikli 20 alusel.
  3. Cachet.me esitab kasutajate kindlustuslepingute andmed sõidujagamisplatvormidele mahus, mis on vajalik selleks, et veenduda, kas sõidukil on kehtiv kindlustusleping.
  4. Cachet Broker töötleb isikuandmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Cachet võtab vastu, edastab ja töötleb isikuandmeid ainult digitaalselt.
 6. ISIKUANDMETE AVALDAMINE
  1. Cachet avaldab isikuandmeid kõigile kindlustusvahendajatele andmetöötluslepingutes sätestatud tingimustel. Kasutajad leiavad lisateavet Cachet’ partnerite (kindlustusvahendajate) kohta platvormilt.
  2. Cachet pakub oma kindlustusvahendajatele teise tasandi klienditoe teenuseid. Kui kasutaja taotlus ei kuulu esimese tasandi klienditoe pädevusse, pakub Cachet’ IT-meeskond teise tasandi klienditoe teenust.
 7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA KUSTUTAMINE
  1. Isikuandmete säilitamise aeg sõltub seadusest tulenevatest andmete säilitamise kohustustest (nt raamatupidamiseeskirjad), lepingulistest kohustustest ning õigustatud huvist või nõusolekust pakkuda parimaid teenuseid.
   Andmete tüüp Eesmärk Retention time Õiguslik alus
   Kindlustuslepingud Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni kasutajal on platvormil aktiivne konto ja tema kindlustusteenuste lepingute säilitamise tähtaeg ei ole möödas. Kui kasutaja kustutab konto või ta pole platvormil viimase 24 kalendrikuu jooksul aktiivne olnud, kustutatakse kasutaja isikuandmed, välja arvatud juhul, kui seadus näeb ette nende säilitamist. Leping
   Kindlustuslepingute ajalugu Isikuandmeid ei kustutata, kui kasutaja, Cachet’ või kindlustusvahendaja ja kindlustusandja vahel tekib vaidlus lepingu vahendamise ja täitmise üle. Isikuandmed kustutatakse pärast nõude esitamise tähtaja möödumist. Õigustatud huvi
   Konto Konto haldamine Kui kasutaja ei tee ühtegi ostu, kustutatakse konto 24 kuud pärast registreerumist. Õigustatud huvi
   Makseandmed Raamatupidamine Seitse aastat pärast makse tegemist Õiguslik alus
   Kindlustusjuhtumid Teabe edastamine kindlustusvahendajatele Kolm aastat pärast teabe esitamist kindlustusvahendajatele Õigustatud huvi
   E-posti aadress, uudiskirja nõusolek Turundus Kuni nõusoleku tühistamiseni Nõusolek
 8. VASTUTAV TÖÖTLEJA JA VOLITATUD TÖÖTLEJA
  1. Cachet on platvormi kasutajate kontode haldamiseks ja kindlustusobjekti kasutustegevuse kohta andmete kogumiseks vajaliku andmetöötluse puhul vastutav töötleja.
  2. Cachet on kindlustuslepingute, kindlustuspakkumiste, kindlustusmaksete ja kindlustuslepingu täitmisega seotud andmete säilitamise puhul volitatud töötleja ning
  3. Cachet on kindlustuslepingute, sealhulgas platvormi kaudu kindlustusandjatele esitatud nõuete ja hüvitiste alamtöötleja.
  4. Kindlustusvahendajad on isikuandmete volitatud töötlejad seoses maaklerlepingu sõlmimise ja võrdleva kindlustuspakkumise esitamisega; vastav andmetöötlusteade on saadaval platvormil kindlustusvahendaja tingimuste all.
  5. Kindlustusandjad on andmetöötluse puhul vastutavad töötlejad. Nende isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud platvormil, viidates vastavale teenusele.
 9. KASUTAJA (ANDMESUBJEKTI) ÕIGUSED
  1. Kasutajal (andmesubjektil) on õigus igal ajal taotleda järgnevat:
   1. juurdepääsu isikuandmetele (juurdepääs platvormi kaudu);
   2. ebatäpsete isikuandmete korrigeerimist (kuna sõidukite kasutusaktiivsuse andmeid kogutakse tööampsude platvormidelt automaatselt, ei saa Cachet kasutusaktiivsuse andmeid korrigeerida);
   3. isikuandmete kustutamist (ei kohaldata kindlustuslepingute ja -poliiside suhtes, sest neile kehtib seadusjärgne säilitamisperiood);
   4. isikuandmete töötlemise piiramist;
   5. isikuandmete edastamist kasutaja poolt määratud vastutavale töötlejale (kohaldatakse ainult nende andmete suhtes, mille vastutavaks töötlejaks on Cachet);
   6. andmete töötlemise nõusoleku tühistamist (rakendub kasutaja poolt esitatud taotlustele).
  2. Nende õiguste kasutamiseks peab kasutaja esitama avalduse aadressil support@cachet.me. Avaldusele vastatakse maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul.
  3. Kasutajal on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta järelevalveasutusele, milleks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee). Kindlustuslepingu järelevalvet ja kindlustusjuhtumi isikuandmete töötlemist võib teostada ka kindlustusandja järelevalveasutus.
 10. MUUDATUSED JA KEHTIVUS
  1. Cachet’l on õigus muuta isikuandmete töötlemise tingimusi. Kui tegemist on oluliste muudatustega, teatab Cachet sellest platvormi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne oluliste muudatuste jõustumist ette.
  2. Isikuandmete töötlemise tingimused kehtivad alates 1. juunist 2022.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

KONTAKTVORM

Võta meiega ühendust ja me vastame sulle 24 tunni jooksul.

Aitäh, et võtsid meiega ühendust!
Meie meeskond annab endast parima, et sinu sõidukipargi äri edeneks!