et

et

Close

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Versioon 1 – 29.06.2021

 

 1. ÜLDTINGIMUSED 
  1. Cachet.me on andmevahetuse keskkond veebis, mis pakub teenust kindlustusevahendajatele, kindlustusandjatele ja finantsteenuste osutajatele (edaspidi platvorm).  
  2. Cachet OÜ, aadress Tatari 64, Tallinn 10134, Eesti, registrikood 14560702 (edaspidi Cachet.me) töötleb isikute (edaspidi kasutajad), kes kasutavad platvormi, isikuandmeid.
  3. Cachet.me on isikuandmete vastutav töötleja andmetöötluses, mis on vajalik platvormi kasutajate kontode haldamiseks ja kindlustus- või finantsteenuste lepingu eseme kasutusaktiivsuse andmete kogumiseks. 
  4. Isikuandmete vastutav töötleja seoses maaklerilepingu sõlmimise ja võrdleva kindlustuspakkumise esitamisega on kindlustusvahendaja, vastav andmetöötluse teavitus on lisatud platvormil kindlustusvahendaja tingimuste juures. Kindlustusandjad ja finantsteenuste osutajad on samuti andmetöötluse vastutavad töötlejad, nende isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud platvormil vastava teenuse juures.
  5. Cachet.me on volitatud töötleja maaklerilepingu, kindlustuse turustamise, sh kindlustuspakkumiste, kindlustusmaksete ja kindlustuslepingu täitmise andmete osas ning kindlustusandjate alltöötleja kindlustuslepingute, sh kahjujuhtumite ja kindlustushüvitise andmete osas. Finantsteenuste osas on Cachet.me volitatud töötleja.
 2. ISIKUANDMED 
  1. Cachet.me töötleb vastutava töötlejana järgnevaid isikuandmeid: 
   1. kasutaja identifitseerimisandmed – nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja asukohariik;
   2. platvormi kasutamisega seotud andmed – kasutajatoe päringud, teavitused ja konto logid;
   3. kindlustuslepingu eseme andmed – nt sõiduki registreerimisnumber ja kasutusaktiivsuse (sõidu algus ja lõpp, sõidu pikkus, asukoht linna täpsusega) andmed. Kasutusaktiivsuse andmetega saab kasutaja tutvuda platvormi kontol.
  2. Cachet.me töötleb volitatud töötlejana järgnevaid isikuandmeid: 
   1. kindlustuslepingu turustamiseks vajalikud kliendiandmed – nimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), soodustatud isikute ja kindlustatud isikute andmed;
   2. kindlustuslepingu perioodi lõppemise meeldetuletuse andmed – kasutaja sõiduki aktiivsus sõidujagamisplatvormidel peale kindlustuslepingu lõppemist;
   3. kindlustusmakse tasumise andmed – kliendi pangakonto number, krediitkaardimaksete andmed, arve või makseteatise andmed ja muud tasumise andmed.
  3. Cachet.me töötleb alltöötlejana järgnevaid isikuandmeid:
   1. kahjujuhtumite andmed: kahjujuhtumi toimumise aeg, koht, asjaolud, kindlustushüvitis, remont, kahjusumma, hüvitamisest keeldumine.
 3. ISIKUANDMETE KOGUMINE 
  1. Cachet.me kogub platvormil isikuandmeid järgmisel viisil: 
   1. kasutaja sisestab platvormil konto loomiseks vajalikud andmed;
   2. kasutaja volitab Cachet.me-d tegema päringuid kindlustuslepingu eseme kasutusaktiivsuse andmete kogumiseks, nt sõiduki kasutuse andmed sõidujagamisplatvormidelt. Cachet.me teostab päringud automatiseeritud kujul (API lahendus);
   3. kasutaja kasutusaktiivsuse andmed edastatakse kindlustusvahendajale ja kindlustusandjatele, kes teevad selle alusel kindlustuspakkumise; 
   4. kasutusaktiivsuse andmeid analüüsitakse Cachet.me poolt selleks, et parandada andmete ja teenuse kvaliteeti; 
   5. peale kindlustuslepingu perioodi lõppemist ühe kalendrikuu jooksul kontrollib Cachet.me, kas kasutaja tegutseb sõidujagamisplatvormidel, selleks et kindlustusvahendaja saaks teha kasutajale meeldetuletuse kindlustuslepingu sõlmimiseks;
   6. kui kasutaja sõlmib pakkumise alusel kindlustuslepingu, siis hoiustatakse platvormil kindlustuslepingu ning poliisi andmed.
   7. Cachet.me kasutajatoe päringud salvestatakse platvormi kasutajatoe infosüsteemis.
  2. Kindlustusjuhtumite teavitused salvestatakse platvormil ning edastatakse kindlustusvahendaja poolt kindlustusandjale. Cachet.me ei ole kindlustusjuhtumite kahjukäsitleja.
 4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
  1. Cachet.me töötleb isikuandmed järgneval eesmärgil ja õiguslikul alusel: 
   1. platvormi konto loomine ja kliendihaldus – lepingu täitmine;
   2. platvormi tehniliste ja korralduslike teadete edastamine – lepingu täitmine ja õigustatud huvi;
   3. kasutusaktiivsuse andmete kogumine ja edastamine kindlustusvahendajatele ja kindlustusandjatele – kasutaja igakordne nõusolek vastava pakkumise tegemiseks;
   4. kasutusaktiivsuse andmete õigsuse kontroll vältimaks kindlustuslepingu tariifidega manipuleerimist – õigustatud huvi;
   5. kasutusaktiivsuse andmete analüüs – õigustatud huvi;
   6. kasutusaktiivsuse andmete päring sõidujagamisplatvormidelt peale kindlustuslepingu perioodi lõppemist, selleks et saata kasutajale meeldetuletusi – õigustatud huvi;
   7. kindlustusjuhtumite teavituste vahendamine – lepingu täitmine.
 5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 
  1. Kasutajal (andmesubjektil) on õigus igal ajal nõuda: 
   1. juurdepääsu isikuandmetele (isikuandmetega saab tutvuda platvormil);
   2. ebatäpsete isikuandmete parandamist (arvestades seda, et sõiduki kasutusaktiivsuse andmeid kogutakse automaatselt sõidujagamisplatvormidelt, siis Cachet.me ei saa parandada sõiduki kasutusaktiivsuse andmeid);
   3. nõuda isikuandmete kustutamist (ei kehti kindlustuslepingute ja poliiside kohta, sest nende osas on sätestatud seaduses säilitamise tähtaeg);
   4. isikuandmete töötlemise piiramist;
   5. üle kanda isikuandmed kasutaja valitud vastutavale töötlejale (kehtib ainult andmete osas, mille puhul Cachet.me on vastutav töötleja);
   6. andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmist (kehtib andmepäringute puhul, mille algatab kasutaja).
  2. Antud õiguste teostamiseks peab kasutaja edastama vastava avalduse e-postiga aadressil support@cachet.me. Avaldusele vastatakse hiljem 30 kalendripäeva jooksul.
 6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE 
  1. Cachet.me edastab kasutajate ja tema sõiduki kasutusaktiivsuse andmed kindlustusvahendajatele, kindlustusandjatele või finantsteenuste osutajatele, kes pakuvad teenuseid platvormil. 
  2. Cachet.me teeb automaatpäringuid, mille käigus edastatakse kasutaja identifitseerimisandmed sõidujagamisplatvormidele selle jaoks, et tuvastada sõiduki kasutusaktiivsus. Vastavad päringud tehakse kasutaja taotlusel ning tegemist on andmete ülekandmise õiguse teostamisega isikuandmete üldmääruse artikkel 20 alusel. 
  3. Cachet.me esitab kasutajate kindlustuslepingute andmed sõidujagamisplatvormidele ulatuses, mis on vajalik selle jaoks, et veenduda, kas sõidukil on kehtiv kindlustusleping.
 7. ISIKUANDMETE AVALDAMINE 
  1. Cachet.me ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, va juhul kui avaldamise kohustus järelevalveasutustele tuleneb vastavat tegevust reguleerivatest seadustest. 
 8. ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG 
  1. Isikuandmeid hoiustatakse Euroopa Liidus asuvates serverites. Kasutaja isikuandmed säilitatakse seni kuni kasutajal on platvormil aktiivne konto ning tema kindlustus- või finantsteenuste lepingute säilitamise tähtaeg ei ole möödunud. Kui kasutaja kustutab platvormi konto või ei ole olnud platvormi aktiivne kasutaja viimase 24 kalendrikuu jooksul, siis kustutatakse kasutaja isikuandmed, va ulatuses, mida on vaja säilitada seaduse alusel.
  2. Isikuandmeid ei kustutata, kui kasutaja, Cachet.me, kindlustusvahendaja, kindlustusandja või finantsteenuse osutaja vahel on vaidlus lepingu täitmise üle. Sellisel juhul kustutatakse isikuandmed peale nõuete esitamise tähtaja aegumist.
  3. Kasutajal on õigus esitada isikuandmete töötlemise kaebus järelevalveasutusele, kelleks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee). Kindlustuslepingu ja kindlustusjuhtumi isikuandmete töötlemise osas võib teostada järelevalvet ka kindlustusandja järelevalveasutus.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

KONTAKTVORM

Võta meiega ühendust ja me vastame sulle 24 tunni jooksul.

Aitäh, et võtsid meiega ühendust!
Meie meeskond annab endast parima, et sinu sõidukipargi äri edeneks!