et

et

Close

Maaklerlepingu Isikuandmete töötlemine

Maaklerlepingu Isikuandmete töötlemine

Maaklerlepingu Isikuandmete töötlemine

Version 0.8 – 07.04.2021

 

Cachet Insurance Broker OÜ (registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post info@Cachet.me, edaspidi Cachet Broker) töötleb isikuandmeid, et turustada kindlustuslepinguid, osutada kindlustusmaakleri teenuseid ning muid eelnevaga seotud teenuseid.

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Cachet Broker tagab isikuandmete töötlemise kaitse ja turvalisuse õigusaktidele vastavalt (sh vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, edaspidi GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele äritavadele. 
  2. Cachet Broker peab isiku privaatsust ja tema andmete kaitset oluliseks ning teeb parimaid pingutusi infosüsteemi ja muude andmekandjate turvalisuseks ning kaitseks.
 2. MÕISTED
  1. Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Cachet Brokeri teenuseid (teenused), tunneb teenuste vastu huvi või on teenustega seotud (nt kindlustatud isik, soodustatud isik, vara omanik kindlustuslepingus jm isk).  
  2. Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tuvumine, kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, edastamine, vastuvõtmine ning muu isikuandmetega seotud toiming.  
  3. Portaal on veebiteenus https://Cachet.me/, milles turustab ja vahendab Cachet Broker kliendile kindlustuslepingut ning mille kaudu vahetavad Cachet Broker ja klient kindlustuslepingiga seotud informatsiooni.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
  1. Cachet Broker töötleb isikuandmeid teenuste osutamiseks ning selleks, et turustada kliendile personaalne tema vajadusele vastav kindlustusleping. Nimetatud eesmärgil töötleb Cachet Broker kindlustatud eseme, kliendi kindlustushuvi ja vajaduse ning kindlustatud eseme, sh sõiduki kasutamise andmeid.
  2. Kindlustuse turustamiseks ja kindlustusmaakleri teenuse osutamiseks töötleb Cachet Broker isikuandmeid seaduse alusel. Muudel eesmärkidel ja muude teenuste osutamiseks töötleb Cachet Broker isikuandmeid maaklerilepingu või nõusoleku alusel.
 4. ISIKUANDMED, MIDA CACHET BROKER TÖÖTLEB
  1. Kliendi identifitseerimisandmed – nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, asukohariik ja muud kliendi andmed, mis on vajalikud isiku tuvastamiseks ning maaklerilepingu ja kindlustuslepingu sõlmimiseks;
  2. Kindlustatud eseme (sh sõiduki) andmed, mis on vajalikud kindlustuslepingu turustamiseks, sh kindlustatud eseme kasutamise andmed (nt sõidukiga sõidujagamisteenuse osutamise andmed);
  3. Kindlustuslepingu turustamiseks vajalikud kliendiandmed – nimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber,e-posti aadress), soodustatud isikute ja kindlustatud isikute andmed;
  4. Kindlustuslepingu täitmisel abistamiseks vajalikud andmed – kliendile turustatud kindlustuslepingute andmed, kahjujuhtumite andmed: kahjujuhtumi toimumise aeg, koht, asjaolud, kindlustushüvitis, remont, kahjusumma, hüvitamisest keeldumine jm muud andmed;
  5. Kindlustusmakse tasumise andmed – kliendi pangakonto number, krediitkaardi andmed, arve või makseteatise andmed ja muud tasumise andmed.
 5. KUIDAS CACHET BROKER ISIKUANDMEID KOGUB JA KASUTAB
  1. Cachet Broker võib saada kliendi, kindlustuslepingu turustamise ja kindlustatud eseme (sh sõiduki) andmed kliendi taotlusel ja nõusolekul portaalist, mille kasutajaks on klient või otse kliendilt.
  2. Kindlustatud eseme kasutamise andmed saab Cachet Broker kliendi taotlusel ning nõusolekul portaalist, mis on kogunud need andmed sõidujagamisplatvormidelt ((Uber, Bolt ja Yandex jms).
  3. Cachet Broker võtab vastu, edastab ja töötleb isikuandmeid ainult digitaalselt.
  4. Cachet Broker kasutab isikuandmeid kindlustusandjatelt kindlustuspakkumiste küsimiseks, kliendile võrdleva kindlustuspakkumise koostamiseks ja esitamiseks, kindlustuslepingu vormistamiseks, kindlustusalaseks nõustamiseks, kindlustuslepingu täitmisel abistamiseks ning muude teenuste osutamiseks.
  5. Sõiduki kasutamise andmeid kasutab Cachet Broker selleks, et hinnata kindlustuslepingu vastavust kliendi kindlustushuvile, soovitada kindlustuslepingu muutmist või uue kindlustuslepingu sõlmimist.
  6. Kahjujuhtumite andmeid kasutab Cachet Broker kliendi teavitamiseks sellest, kuuidas kindlustusandja kahjujuhtumi korral kindlustuslepingut täidab.
  7. Cachet Broker töötleb isikuandmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna piires (EM).
 6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Cachet Broker edastab kliendi, kindlustatud eseme (nt sõiduki) ja selle kasutuse andmed  kindlustusandjatele kliendile personaalse kindlustuspakkumise saamiseks ning kindlustuslepingu andmete vastavuse ja täitmise kontrollimiseks. 
  2. Cachet Broker edastab maaklerilepingu ja kindlustuslepingu andmed portaalile, milles klient neid andmeid hoiab. Muuhulgas edastab Cachet Broker kahjujuhtumite ja kindlustushüvitise andmeid.
  3. Cachet Broker teeb automaatpäringuid, mille käigus edastatakse kliendi identifitseerimisandmed portaalile eesmärgiga saada maaklerilepingu ja kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks vajalikke andmeid, sh andmeid kliendi sõiduki ja selle kasutuse kohta. 
  4. Maaklerilepingu sõlmimisel kindlustuslepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed, kindlustatud eseme (sh sõiduki) andmed, kindlustatud eseme (sh sõiduki) kasutuse andmed, kahjujuhtumi andmed hoiustatakse portaalis.
 7. ISIKUANDMETE AVALDAMINE JA SÄILITAMINE
  1. Cachet Broker ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, va kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
  2. Cachet Broker säilitab isikuandmeid kuni maaklerilepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni täitmiseni ning oma õigustatud huvi alusel seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks.
 8. KLIENDI (ANDMESUBJEKTI) ÕIGUSED
  1. Saada teavet tema andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
  2. Nõuda andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja kustutamist;
  3. Anda nõusolek või võtta nõusolek tagasi tema isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil, nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel;
  4. võtta isikuandmete kaitseks ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (www.aki.ee) või pöörduda kohtusse, nõuda talle andmete õigusaktidele mittevastava kasutamisest tuleneva kahju hüvitamist.
 9. ISIKUANDMETE VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA
  1. Cachet Broker on isikuandmete vastutav töötleja seoses maaklerilepingu sõlmimise ja võrdleva kindlustuspakkumise esitamisega kliendilt saadud isikuandmete osas. 
  2. Kindlustusandjad on seoses kindlustuslepingu sõlmimisega vastutavad töötlejad ning Cachet Broker on volitatud töötleja kindlustuslepingu isikuandmete osas. 
  3. Cachet Broker on volitatud töötleja portaali https://Cachet.me/ kaudu saadud kliendi identifitseerimisandmete ning kindlustatud eseme (nt sõidukid) kasutusaktiivsuse andmete osas.
 10. CACHET.ME
  1. https://Cachet.me/ on Cachet OÜ poolt pakutav kindlustusteenuste vahenduskeskkond, milles kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad turustavad ja sõlmivad kindlustuslepinguid. Cachet.me andmetöötluse tingimused on avaldatud https://Cachet.me/privaatsusreeglid/. Cachet OÜ on isikuandmete vastutav töötleja andmetöötluses, mis on vajalik platvormi kasutajate kontode haldamiseks ja ning kindlustatud eseme kasutusaktiivuse hindamiseks (nt sõiduki kasutusaktiivsusandmete kogumine sõiduvahendusplatvormidelt).
 11. MUUDATUSED JA KEHTIVUS
  1. Cachet Brokeril on õigus muuta isikuandmete töötlemise tingimusi, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist portaali kaudu ette.
  2.  Isikuandmete tingimused kehtivad alates 01.01.2021.