Close

Tingimused

 • Kasutajatingumused
 • Isikuandmete töötlemine
 • Maaklerlepingu Isikuandmete töötlemine
 • Maaklerlepingu tingimused
 • Maaklerlepingu teabeleht
 • Cachet äpitakso liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eritingimused

Kasutajatingumused

Versioon 0.8 – 07.04.2021

 

1. ÜLDTINGMUSED

1.1. Cachet.me on andmevahetuse keskkond veebis, mis pakub teenust kindlustusevahendajatele,  kindlustusandjatele ja finantsteenuste osutajatele (edaspidi platvorm). 

1.2. Platvormil toimub konto loonud isikute (edaspidi kasutajad) kasutajakontode haldamine ning kindlustus- või finantsteenuste eseme kasutusaktiivsuse andmete kogumine.

1.3. Cachet OÜ, aadress Kohtu tn 2-21, Tallinn 10130, Eesti, registrikood 14560702 (edaspidi Cachet.me) on platvormi omanik ja haldaja.

1.4. Cachet.me ei ole kindlustusvahendaja, kindlustusandja ega finantsteenuse osutaja. Samuti ei ole Cachet.me kindustusteenuste turustaja. Cachet.me haldab platvormi, kus kasutajad saavad osta platvormil registreeritud kindlustusvahendajatelt, kindlustusandjatelt ja finantsteenuse osutajatelt teenuseid. 

1.5. Käesolevad kasutustingimused ei reguleeri kindlustusvahendamise ja kindlustuslepingute turustamist, lepingute sõlmimist ja täitmist, sh kindlustusmaksete tasumist, kindlustuslepingu lõppemist ja ülesütlemist. Samuti kindlustuse ostja, kindlustusvahendaja ja kindlustusandja vaheliste vaidluste lahendamise korrale kohalduvaid tingimusi. Kindlustusvahendaja ja kindlustusandja tingimustele viidatakse platvormil vastava kindlustuspakkumise juures. Samuti ei reguleeri käesolevad kasutustingimused finantsteenuste osutamise tingimusi.

1.6. Kasutajal peab platvormile juurdepääsuks ja kasutamiseks olema kasutajakonto. Kasutajakonto loomisel peab kasutaja nõustuma käesolevate kasutustingimustega. Kasutajakonto loomise ning kasutustingimustega nõustumisega on kasutaja ning Cachet.me vahel sõlmitud infoühiskonna teenuse kasutamise leping.

1.7. Kui kasutaja ei nõustu kasutustingimustega või nende muudatustega, ei ole tal õigust platvormi kasutada ning ta kohustub koheselt platvormi kasutamise lõpetama.

2. PLATVORMI KASUTAMINE

2.1. Platvorm võimaldab kasutajatel algatada kindlustuse või finantsteenuse eseme kasutusaktiivsuse andmete ülekandmist teenusepakkujatelt (nt sõidujagamisplatvormid). Cachet.me võimalus vastavaid andmeid agregeerida sõltub sellest, millised kokkulepped on Cachet.me sõlminud teenusepakkujatega (vastav loetelu on tehtud kättesaadvaaks platvormil). Kasutusaktiivsuse andmete ülekandmine tähendab seda, et kasutaja algatab platvormil andmete ülekandmise valides teenusepakkuja, mis on kogunud tema või tema kindlustuse või finantsteenuse eseme (nt sõiduk) kohta andmed. Andmete ülekandmisel hoitakse eseme kasutusandmed platvormil ning kasutaja saab nende alusel küsida pakkumisi platvormil registreeritud kindlustusvahendajatelt, kindlustusandjatelt ja finantsteenuse pakkujatelt. 

2.2. Samuti võimaldab platvorm hoiustada kasutaja kindlustus- ja finantstoodete ostuajalugu. Sellisel juhul toimib platvorm infoühiskonna teenusena, mis võimaldab hoiustada kindlustuspoliise ja lepinguid, mis on ostnud platvormi kaudu kindlustusvahendajatelt, kindlustusandjatelt või finantsteenuse pakkujatelt.

2.3. Kasutaja kinnitab platvormil kasutajakonto loomisega, et kõik tema poolt antud informatsioon ning kinnitused on tõesed - ta on täielikult teovõimeline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelmärgitud kinnituste tõelevastavust eeldatakse ning Cachet.me ei kontrolli nende õigsust.

2.4. Platvormi võib kasutada ulatuses ning eesmärkidel, milleks platvorm on loodud. Kasutaja kohustub platvormi kasutama kooskõlas käesolevate kasutustingimuste ning platvormi juhendmaterjalidega.

2.5. Kasutaja kohustub Cachet.me’d koheselt teavitama kasutajakonto väärkasutamisest, salasõna kadumisest või selle sattumisest kolmandate isikute valdusesse. Sellisel juhul teeb Cachet.me kõik mõistlikult oodatava, et salasõna uuendada, kasutajakontole ligipääsu piirata või see eemaldada.

3. KASUTAJATUGI JA HOOLDUS

3.1. Platvormi teenuste pakkumise aeg on 24/7.

3.2. Kasutajatoega suhtlemiseks saab kasutaja kirjutada e-postile support@cachet.me. Kasutajatugi on saadaval tööpäevadel kell 9:00 kuni 17:00 kohaliku aja järgi.

3.3. Cachet.me püüab vastata kõikidele klienditoele laekunud küsimustele mõistliku aja jooksul, kuid ei garanteeri, et küsimustele vastatakse teatud aja jooksul või et küsimused saavad küsijat rahuldava vastuse. Isikuandmetest tulenevate õigustega seotud kasutajate taotlustega tegeletakse vastavalt isikuandmete töötlemise teavituses sätestatud tingimustel.

3.4. Cachet.me võib platvormi optimeerimida ning edasi arendada. Kui platvormil tehakse olulisi muudatusi, teavitab Cachet.me sellest kasutajaid õigeaegselt.

3.5. Kui platvormi kasutamine on rikke või turvariski tõttu häiritud, teeb Cachet.me kõik mõistlikult võimaliku, et kõrvaldada rike niipea, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 48 tunni möödudes vea avastamisest.

3.6. Cachet.me jätab endale õiguse piirata ajutiselt (mitte kauemaks kui 30 minutit) platvormile ligipääsu väljaspool tavapärast tööaega, kui see on vajalik hoolduseks, arendamiseks või uuendusteks. Erakorralistel juhtudel, kui juurdepääsu piiramine peab olema pikem kui 30 minutit, teavitatakse sellest kasutajaid ette.

4. TASUD

4.1. Platvormi kaudu on kasutajatel võimalik tasuda makseid kasutades elektroonilisi makselahendusi. Cachet.me on majandusagent, mis võimaldab kindlustusvahendajatel, kindlustusandjatel ning finantsteenuse osutajatel koguda makseid teenuse ostjalt. Samuti on võimalik platvormi kaudu esitada teenuse ostjatele arveid.

4.2. Kasutaja aktsepteerib platvormi kasutamisega, et temale vahendatavad arved on elektroonilisel kujul ning ta ei saa paberkandjal arveid.

4.3. Cachet.me’l on õigus küsida kasutajatelt platvormi kasutamise eest tasu, mille suurus ja tasumise tingimused avaldatakse platvormil. Antud tasu ei ole tasu kindlustusvahendamise eest ega kindlustusmakse, mida tasutakse kindlustusandjale. Samuti ei ole tegemist finantsteenuse tasuga. Cachet.me’l on õigus tasusid muuta, teavitades kasutajaid tasude muutumisest mõistliku aja ette. Kasutaja poolt tasu maksmata jätmine võib kaasa tuua kasutuslepingu lõpetamise ja/või kasutajakonto sulgemise, mis aga ei vabasta kasutajat tasu täieliku tasumise kohustusest vastavalt kasutuslepingule platvormi kasutamise eest.

4.4. Tasu platvormi kasutamise eest ei käsitleta mistahes ettemakse ega tagatisrahana, selliste tasude arvelt ei ole kasutajal õigust teostada tasaarveldusi, sh kindlustusmaksete või finantsteenuste võlgnevus(t)e katteks, ning ühelgi juhul, sh lepingu ülesütlemisel kindlustusvõtja, kindlustusandja või finantsteenuse osutaja poolt, ei ole Cachet.me kohustatud platvormi kasutamise eest makstud tasusid tagastama.

4.5. Kasutaja on teadlik, et Cachet.me kasutab maksete töötlemiseks erinevaid teenusepakkujaid ning vastavat teenust osutatakse makseteenuse pakkuja tingimuste alusel. Teenusepakkujate valik on avaldatud platvormil vastava funktsiooni juures.

5. INTELLEKTUAALNE OMAND

5.1. Cachet.me annab kasutajale mitte-eksklusiivse, mitteloovutatava, piiratud litsentsi platvormi funktsionaalsuse kasutamiseks. Kasutaja võib kasutada platvormi vaid kasutustingimustes sätestatud ulatuses. Kasutaja ei tohi jagada andmeid ja sisu Cachet.me konkurentidega ning ei tohi anda Cachet.me teenustele juurdepääsu kolmandatele isikutele. Kasutaja ei tohi kasutada Cachet.me intellektuaalse omandi õigusi enda äritegevuseks ega võimaldada Cachet.me intellektuaalse omandi õigustele juurdepääsu mistahes kolmandatele isikutele, et kasutada neid kolmandate isikute äritegevuses, sh mistahes äri- või tootmistegevuseks.

5.2. Cachet.me’le kuuluvad kõik intellektuaalse omandi õigused seoses platvormiga sealhulgas mistahes tarkvara, lähtekood, disain, andmebaas, spetsifikatsioonid, juhendid, domeenid, kaubamärgid, ärinimed. Kasutajal ei ole käesolevate kasutustingimuste alusel õigust Cachet.me kaubamärkidele ning ta ei tohi märkida, et ta on Cachet.me kaubamärkide litsentsisaaja või omanik.

5.3. Platvorm võib sisaldada viiteid või linke kolmandate isikute veebilehtedele. Cachet.me’l ei ole selliste kolmandate isikute veebilehtede üle kontrolli, samuti ei kontrolli ega jälgi Cachet.me lingitud veebilehtede sisu. Cachet.me ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede korrektsuse, usaldusväärsuse või andmeturbe eest.

6. KONFIDENTSIAALSUS

6.1. Kasutajate poolt platvormile edastatud mistahes andmed ning platvormi kaudu kogutud andmed (nt jagamismajanduse platvormidelt) on konfidentsiaalsed. Cachet.me võib andmeid jagada kolmandate isikutega (sh kindlustusvahendjad, kindlustusandjad, finantsteenuse osutajad ning jagamismajanduse platvormid) kui see on vajalik kasutajale valitud toote ostmiseks.

6.2. Kasutaja nõustub, et teave, et kasutaja kasutab platvormi, ei ole konfidentsiaalne informatsioon ning Cachet.me võib kasutada antud teavet reklaammaterjalides, samuti võib seda teha kasutaja.

7. ÕIGUSKAITSEVAHENDID

7.1. Kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi, platvormi  juhendmaterjale või seadust, on Cachet-me’l õigus: 

7.2. nõuda rikkumise lõpetamist ning nõuda, et kasutaja tegevus viidaks kasutustingimuste,  juhendmaterjalidega või seadusega kooskõlla;

7.3. piirata ajutiselt kasutaja juurdepääsu platvormile või selle osadele, sealhulgas sulgeda ajutiselt kasutajakonto;

7.4. Kui kasutaja rikub korduvalt tingimusi või on rikkumine oluline, siis on Cachet.me’l õigus: 

7.5. keelata kasutajal alatiseks vastava platvormi osa või teenuste kasutamine, sealhulgas kustutada kasutajakonto;

7.6. lõpetada platvormi kasutusleping ilma etteteatamiseta.

8. LÕPETAMINE

8.1. Kasutajal on õigus kasutusleping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest Cachet.me’le e-posti teel või kustutades platvormil konto.

8.2. Cachet.me’l on õigus kasutusleping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest kasutajale e-posti teel või platvormi kaudu ette 30 päeva enne kasutuslepingu lõppemist.

8.3. Cachet.me’l on õigus kasutusleping koheselt ilma ette teatamata üles öelda, kui: 

8.4. kasutaja on esitanud enda kohta valeandmeid;

8.5. kasutaja ei ole kasutanud platvormi järjest vähemalt kolm aastat;

8.6. kasutaja nimel platvormi kasutanud isikul puudub esindusõigus kasutaja nimel tegutsemiseks;

8.7. kasutaja rikub muul moel kasutustingimusi.

8.8. Käesolevas peatükis sätestatud ülesütlemisõigus ei kohaldu kindlustusvahenduse lepingute, kindlustuslepingute ja finantsteenuse lepingute ülesütlemisele.

9. VASTUTUS 

9.1. Platvorm antakse kasutajale kasutada „as is“ (sellisena, nagu ta on) ning „as available“ (juurdepääsetavana) põhimõtetel, mis tähendab, et Cachet.me ei anna kasutajale mistahes täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi platvormi muuta või edasi arendada. Cachet.me ei anna mistahes kinnitusi selle kohta, et platvorm vastab kasutaja vajadustele ja/või et see on pidevalt juurdepääsetav, katkestusteta, ajakohane, turvaline ja/või vigadeta. Cachet.me ei vastuta ja/või ei ole muul moel vastutav mistahes rikete ja/või serverite uuendamise viivituste ja/või sisu eest. 

9.2. Cachet.me ei anna mingeid kinnitusi või lubadusi seoses platvormi sobivusega, usaldusväärsusega, kättesaadavusega, õigeaegsusega, turbe või täpsusega ning kõiki teenuseid ja sisu pakutakse „as is“ põhimõttel ilma mistahes garantii või tingimusteta. Cachet.me ei anna mistahes garantiid või tingimusi, kas väljendatud, kaudsed või seadusest tulenevaid, sealhulgas mistahes kaudseid garantiisid või tingimusi konkreetse eesmärgi jaoks sobivuse, omandi või rikkumise osas. Cachet.me ei vastuta kahju ega muuda tagajärgede eest, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjusel: 

9.2.1. platvorm ei toimi või toimib ebatäielikult mõnes veebilehitsejas;

9.2.2. arusaamatused või vaidlused kasutaja, kindlustusvahendajate,  kindlustusandjate või finantsteenuse osutaja vahel;

9.2.3 õigusaktides ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud kasutajatele ning vastavate muudatuste kajastamine platvormil;

9.2.4 vääramatu jõud ja muud Cachet.me’st mitteolenevad vead või häired, mis takistavad platvormi kasutamist;

9.2.5 kasutaja seadmes esinevad vead, kahjustused või platvormi kasutamiseks sobimatud seadistused;

9.2.6 hooldus- või arendustööde tõttu platvormi kasutamisel tekkinud viivitused, katkestused või tõrked;

9.2.7. andmete töötlemine kolmandate isikute poolt (sh kindlustusevahendajad, kindlustusandjad ja finantsteenuse osutajad), kellele Cachet.me on need edastanud kasutaja nõusolekul;

9.2.8. kolmandate isikute süsteemides esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad platvormi toimimist ja kättesaadavust;

9.2.9. kasutajakonto parooli kadumine või volitamata isikute kätte sattumine või kolmandate isikute poolt kasutamine.

9.3. Seaduses sätestatud maksimaalselt lubatud ulatuses ei vastuta kumbki pool saamata jäänud tulu, majandusliku kahju ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete kahjude eest. Mistahes vastutuse korral on Cachet.me koguvastutus piiratud 500 euroga.

9.4. Cachet.me ei vastuta platvormi kaudu toimepandud õigusrikkumiste eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli kasutajakonto kasutamiseks volitatud isikuga.

9.5. Cachet.me ei vastuta kasutaja poolt platvormil tellitud teenuse hilinemise ning sellega kasutajale tekitatud kahjude eest.

9.6. Kuigi Cachet.me on võtnud kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada kiire ja usaldusväärne teenus, ei taga Cachet.me, et platvormi kasutamine on vaba vigadest või katkestustest ning Cachet.me ei vastuta mistahes häirete, materjalide kadumise või kahjustumise või teise arvutisüsteemi allalaetud materjali või teabe kadumise või kahjustumise eest.

9.7. Cachet.me võib käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele. Kasutaja ei või käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi ilma Cachet.me nõusolekuta.

9.8. Cachet.me võib mistahes ajal ühepoolselt kasutustingimusi muuta avaldades muudatused platvormil. Cachet.me teavitab kasutustingimuste olulistest muudatustest platvormil ja e-posti teel vähemalt 14 päeva enne muudatuste jõustumist. Kui kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus kasutusleping üles öelda enne muudatuste jõustumist. Kui kasutaja jätkab pärast muudatuste jõustumist platvormi kasutamist, loetakse ta vastavate kasutustingimuste muudatustega nõustunuks.

9.9. Vääramatu jõud – kumbki pool ei vastuta täitmise viivituse või tegematajätmise eest, kui selle põhjustas sõda, sabotaaž, looduskatastroof, elektri-, interneti- või sidekommunikatsiooni katkestus, mis ei olnud põhjustatud kohustatud poole poolt. Kumbki pool teeb mõistlikke jõupingutusi,et vääramatu jõu asjaolude tagajärgi vähendada.

10. INFOSÜSTEEMI HAAVATAVUSE TASU PROGRAMM

10.1 Cachet.me tunnustab sõltumatute turvauurijate tööd, kes märgistavad infosüsteemi haavatavusi, millest Cachet.me ei pruugi olla teadlik. Seetõttu oleme selliste jõupingutuste tasustamiseks kehtestanud preemiaprogrammi. Palun teavitage meid infosüsteemi haavatavustest võimalikult kiiresti.  Ärge testige meie infosüsteeme tegelike kasutajate andmetega. Avastatud nõrkade kohtade eest anname preemiaks rahasumma vastavalt Cachet Bug Bounty programmile. Kui soovid lisainfot palun saada e-kiri aadressile datasecurity@cachet.me.

Isikuandmete töötlemine

Versioon 1 – 29.06.2021

 

1. ÜLDTINGIMUSED 

1.1. Cachet.me on andmevahetuse keskkond veebis, mis pakub teenust kindlustusevahendajatele, kindlustusandjatele ja finantsteenuste osutajatele (edaspidi platvorm).  

1.2. Cachet OÜ, aadress Kohtu tn 2-21, Tallinn 10130, Eesti, registrikood 14560702 (edaspidi Cachet.me) töötleb isikute (edaspidi kasutajad), kes kasutavad platvormi, isikuandmeid.

1.3. Cachet.me on isikuandmete vastutav töötleja andmetöötluses, mis on vajalik platvormi kasutajate kontode haldamiseks ja kindlustus- või finantsteenuste lepingu eseme kasutusaktiivsuse andmete kogumiseks. 

1.4. Isikuandmete vastutav töötleja seoses maaklerilepingu sõlmimise ja võrdleva kindlustuspakkumise esitamisega on kindlustusvahendaja, vastav andmetöötluse teavitus on lisatud platvormil kindlustusvahendaja tingimuste juures. Kindlustusandjad ja finantsteenuste osutajad on samuti andmetöötluse vastutavad töötlejad, nende isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud platvormil vastava teenuse juures.

1.5. Cachet.me on volitatud töötleja maaklerilepingu, kindlustuse turustamise, sh kindlustuspakkumiste, kindlustusmaksete ja kindlustuslepingu täitmise andmete osas ning kindlustusandjate alltöötleja kindlustuslepingute, sh kahjujuhtumite ja kindlustushüvitise andmete osas. Finantsteenuste osas on Cachet.me volitatud töötleja.

2. ISIKUANDMED

2.1. Cachet.me töötleb vastutava töötlejana järgnevaid isikuandmeid: 

2.1.1. kasutaja identifitseerimisandmed – nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja asukohariik;

2.1.2. platvormi kasutamisega seotud andmed – kasutajatoe päringud, teavitused ja konto logid;

2.1.3. kindlustuslepingu eseme andmed – nt sõiduki registreerimisnumber ja kasutusaktiivsuse (sõidu algus ja lõpp, sõidu pikkus, asukoht linna täpsusega) andmed. Kasutusaktiivsuse andmetega saab kasutaja tutvuda platvormi kontol.

2.2. Cachet.me töötleb volitatud töötlejana järgnevaid isikuandmeid: 

2.2.1. kindlustuslepingu turustamiseks vajalikud kliendiandmed – nimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), soodustatud isikute ja kindlustatud isikute andmed;

2.2.2. kindlustuslepingu perioodi lõppemise meeldetuletuse andmed – kasutaja sõiduki aktiivsus sõidujagamisplatvormidel peale kindlustuslepingu lõppemist;

2.2.3. kindlustusmakse tasumise andmed – kliendi pangakonto number, krediitkaardimaksete andmed, arve või makseteatise andmed ja muud tasumise andmed.

2.3. Cachet.me töötleb alltöötlejana järgnevaid isikuandmeid:

2.3.1. kahjujuhtumite andmed: kahjujuhtumi toimumise aeg, koht, asjaolud, kindlustushüvitis, remont, kahjusumma, hüvitamisest keeldumine.

3. ISIKUANDMETE KOGUMINE

3.1. Cachet.me kogub platvormil isikuandmeid järgmisel viisil: 

3.1.1. kasutaja sisestab platvormil konto loomiseks vajalikud andmed;

3.1.2. kasutaja volitab Cachet.me-d tegema päringuid kindlustuslepingu eseme kasutusaktiivsuse andmete kogumiseks, nt sõiduki kasutuse andmed sõidujagamisplatvormidelt. Cachet.me teostab päringud automatiseeritud kujul (API lahendus);

3.1.3. kasutaja kasutusaktiivsuse andmed edastatakse kindlustusvahendajale ja kindlustusandjatele, kes teevad selle alusel kindlustuspakkumise; 

3.1.4. kasutusaktiivsuse andmeid analüüsitakse Cachet.me poolt selleks, et parandada andmete ja teenuse kvaliteeti; 

3.1.5. peale kindlustuslepingu perioodi lõppemist ühe kalendrikuu jooksul kontrollib Cachet.me, kas kasutaja tegutseb sõidujagamisplatvormidel, selleks et kindlustusvahendaja saaks teha kasutajale meeldetuletuse kindlustuslepingu sõlmimiseks;

3.1.6. kui kasutaja sõlmib pakkumise alusel kindlustuslepingu, siis hoiustatakse platvormil kindlustuslepingu ning poliisi andmed.

3.1.7. Cachet.me kasutajatoe päringud salvestatakse platvormi kasutajatoe infosüsteemis.

3.2. Kindlustusjuhtumite teavitused salvestatakse platvormil ning edastatakse kindlustusvahendaja poolt kindlustusandjale. Cachet.me ei ole kindlustusjuhtumite kahjukäsitleja.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Cachet.me töötleb isikuandmed järgneval eesmärgil ja õiguslikul alusel: 

4.1.1. platvormi konto loomine ja kliendihaldus – lepingu täitmine;

4.1.2. platvormi tehniliste ja korralduslike teadete edastamine – lepingu täitmine ja õigustatud huvi;

4.1.3. kasutusaktiivsuse andmete kogumine ja edastamine kindlustusvahendajatele ja kindlustusandjatele – kasutaja igakordne nõusolek vastava pakkumise tegemiseks;

4.1.4. kasutusaktiivsuse andmete õigsuse kontroll vältimaks kindlustuslepingu tariifidega manipuleerimist – õigustatud huvi;

4.1.5. kasutusaktiivsuse andmete analüüs – õigustatud huvi;

4.1.6. kasutusaktiivsuse andmete päring sõidujagamisplatvormidelt peale kindlustuslepingu perioodi lõppemist, selleks et saata kasutajale meeldetuletusi – õigustatud huvi;

4.1.7. kindlustusjuhtumite teavituste vahendamine – lepingu täitmine.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

5.1. Kasutajal (andmesubjektil) on õigus igal ajal nõuda: 

5.1.1. juurdepääsu isikuandmetele (isikuandmetega saab tutvuda platvormil);

5.1.2. ebatäpsete isikuandmete parandamist (arvestades seda, et sõiduki kasutusaktiivsuse andmeid kogutakse automaatselt sõidujagamisplatvormidelt, siis Cachet.me ei saa parandada sõiduki kasutusaktiivsuse andmeid);

5.1.3. nõuda isikuandmete kustutamist (ei kehti kindlustuslepingute ja poliiside kohta, sest nende osas on sätestatud seaduses säilitamise tähtaeg);

5.1.4. isikuandmete töötlemise piiramist;

5.1.5. üle kanda isikuandmed kasutaja valitud vastutavale töötlejale (kehtib ainult andmete osas, mille puhul Cachet.me on vastutav töötleja);

5.1.6. andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmist (kehtib andmepäringute puhul, mille algatab kasutaja).

5.2. Antud õiguste teostamiseks peab kasutaja edastama vastava avalduse e-postiga aadressil support@cachet.me. Avaldusele vastatakse hiljem 30 kalendripäeva jooksul.

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

6.1. Cachet.me edastab kasutajate ja tema sõiduki kasutusaktiivsuse andmed kindlustusvahendajatele, kindlustusandjatele või finantsteenuste osutajatele, kes pakuvad teenuseid platvormil. 

6.2. Cachet.me teeb automaatpäringuid, mille käigus edastatakse kasutaja identifitseerimisandmed sõidujagamisplatvormidele selle jaoks, et tuvastada sõiduki kasutusaktiivsus. Vastavad päringud tehakse kasutaja taotlusel ning tegemist on andmete ülekandmise õiguse teostamisega isikuandmete üldmääruse artikkel 20 alusel. 

6.3. Cachet.me esitab kasutajate kindlustuslepingute andmed sõidujagamisplatvormidele ulatuses, mis on vajalik selle jaoks, et veenduda, kas sõidukil on kehtiv kindlustusleping.

7. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

7.1. Cachet.me ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, va juhul kui avaldamise kohustus järelevalveasutustele tuleneb vastavat tegevust reguleerivatest seadustest. 

8. ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG

8.1. Isikuandmeid hoiustatakse Euroopa Liidus asuvates serverites. Kasutaja isikuandmed säilitatakse seni kuni kasutajal on platvormil aktiivne konto ning tema kindlustus- või finantsteenuste lepingute säilitamise tähtaeg ei ole möödunud. Kui kasutaja kustutab platvormi konto või ei ole olnud platvormi aktiivne kasutaja viimase 24 kalendrikuu jooksul, siis kustutatakse kasutaja isikuandmed, va ulatuses, mida on vaja säilitada seaduse alusel.

8.2. Isikuandmeid ei kustutata, kui kasutaja, Cachet.me, kindlustusvahendaja, kindlustusandja või finantsteenuse osutaja vahel on vaidlus lepingu täitmise üle. Sellisel juhul kustutatakse isikuandmed peale nõuete esitamise tähtaja aegumist.

8.3. Kasutajal on õigus esitada isikuandmete töötlemise kaebus järelevalveasutusele, kelleks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee). Kindlustuslepingu ja kindlustusjuhtumi isikuandmete töötlemise osas võib teostada järelevalvet ka kindlustusandja järelevalveasutus.

 

Maaklerlepingu Isikuandmete töötlemine

Versioon 0.8 – 07.04.2021

 

Cachet Insurance Broker OÜ (registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post info@Cachet.me, edaspidi Cachet Broker) töötleb isikuandmeid, et turustada kindlustuslepinguid, osutada kindlustusmaakleri teenuseid ning muid eelnevaga seotud teenuseid. 

 1. 1. ÜLDSÄTTED
 1. 1.1. Cachet Broker tagab isikuandmete töötlemise kaitse ja turvalisuse õigusaktidele vastavalt (sh vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, edaspidi GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele äritavadele. 
 2. 1.2. Cachet Broker peab isiku privaatsust ja tema andmete kaitset oluliseks ning teeb parimaid pingutusi infosüsteemi ja muude andmekandjate turvalisuseks ning kaitseks. 
 1. 2. MÕISTED
 1. 2.1. Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Cachet Brokeri teenuseid (teenused), tunneb teenuste vastu huvi või on teenustega seotud (nt kindlustatud isik, soodustatud isik, vara omanik kindlustuslepingus jm isk).  
 2. 2.2. Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tuvumine, kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, edastamine, vastuvõtmine ning muu isikuandmetega seotud toiming.  
 3. 2.3. Portaal on veebiteenus https://Cachet.me/, milles turustab ja vahendab Cachet Broker kliendile kindlustuslepingut ning mille kaudu vahetavad Cachet Broker ja klient kindlustuslepingiga seotud informatsiooni.
 1. 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
 1. 3.1. Cachet Broker töötleb isikuandmeid teenuste osutamiseks ning selleks, et turustada kliendile personaalne tema vajadusele vastav kindlustusleping. Nimetatud eesmärgil töötleb Cachet Broker kindlustatud eseme, kliendi kindlustushuvi ja vajaduse ning kindlustatud eseme, sh sõiduki kasutamise andmeid.
 2. 3.2. Kindlustuse turustamiseks ja kindlustusmaakleri teenuse osutamiseks töötleb Cachet Broker isikuandmeid seaduse alusel. Muudel eesmärkidel ja muude teenuste osutamiseks töötleb Cachet Broker isikuandmeid maaklerilepingu või nõusoleku alusel.
 1. 4. ISIKUANDMED, MIDA CACHET BROKER TÖÖTLEB
 1. 4.1. Kliendi identifitseerimisandmed – nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, asukohariik ja muud kliendi andmed, mis on vajalikud isiku tuvastamiseks ning maaklerilepingu ja kindlustuslepingu sõlmimiseks;
 2. 4.2. Kindlustatud eseme (sh sõiduki) andmed, mis on vajalikud kindlustuslepingu turustamiseks, sh kindlustatud eseme kasutamise andmed (nt sõidukiga sõidujagamisteenuse osutamise andmed);
 3. 4.3. Kindlustuslepingu turustamiseks vajalikud kliendiandmed – nimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber,e-posti aadress), soodustatud isikute ja kindlustatud isikute andmed;
 4. 4.4. Kindlustuslepingu täitmisel abistamiseks vajalikud andmed – kliendile turustatud kindlustuslepingute andmed, kahjujuhtumite andmed: kahjujuhtumi toimumise aeg, koht, asjaolud, kindlustushüvitis, remont, kahjusumma, hüvitamisest keeldumine jm muud andmed;
 5. 4.5. Kindlustusmakse tasumise andmed – kliendi pangakonto number, krediitkaardi andmed, arve või makseteatise andmed ja muud tasumise andmed.
 1. 5. KUIDAS CACHET BROKER ISIKUANDMEID KOGUB JA KASUTAB
 1. 5.1. Cachet Broker võib saada kliendi, kindlustuslepingu turustamise ja kindlustatud eseme (sh sõiduki) andmed kliendi taotlusel ja nõusolekul portaalist, mille kasutajaks on klient või otse kliendilt.
 2. 5.2. Kindlustatud eseme kasutamise andmed saab Cachet Broker kliendi taotlusel ning nõusolekul portaalist, mis on kogunud need andmed sõidujagamisplatvormidelt ((Uber, Bolt ja Yandex jms).
 3. 5.3. Cachet Broker võtab vastu, edastab ja töötleb isikuandmeid ainult digitaalselt.
 4. 5.4. Cachet Broker kasutab isikuandmeid kindlustusandjatelt kindlustuspakkumiste küsimiseks, kliendile võrdleva kindlustuspakkumise koostamiseks ja esitamiseks, kindlustuslepingu vormistamiseks, kindlustusalaseks nõustamiseks, kindlustuslepingu täitmisel abistamiseks ning muude teenuste osutamiseks.
 5. 5.5. Sõiduki kasutamise andmeid kasutab Cachet Broker selleks, et hinnata kindlustuslepingu vastavust kliendi kindlustushuvile, soovitada kindlustuslepingu muutmist või uue kindlustuslepingu sõlmimist.
 6. 5.6. Kahjujuhtumite andmeid kasutab Cachet Broker kliendi teavitamiseks sellest, kuuidas kindlustusandja kahjujuhtumi korral kindlustuslepingut täidab.
 7. 5.7. Cachet Broker töötleb isikuandmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna piires (EM).
 1. 6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. a. Cachet Broker edastab kliendi, kindlustatud eseme (nt sõiduki) ja selle kasutuse andmed  kindlustusandjatele kliendile personaalse kindlustuspakkumise saamiseks ning kindlustuslepingu andmete vastavuse ja täitmise kontrollimiseks. 
  2. b. Cachet Broker edastab maaklerilepingu ja kindlustuslepingu andmed portaalile, milles klient neid andmeid hoiab. Muuhulgas edastab Cachet Broker kahjujuhtumite ja kindlustushüvitise andmeid.
  3. c. Cachet Broker teeb automaatpäringuid, mille käigus edastatakse kliendi identifitseerimisandmed portaalile eesmärgiga saada maaklerilepingu ja kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks vajalikke andmeid, sh andmeid kliendi sõiduki ja selle kasutuse kohta. 
  4. d. Maaklerilepingu sõlmimisel kindlustuslepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed, kindlustatud eseme (sh sõiduki) andmed, kindlustatud eseme (sh sõiduki) kasutuse andmed, kahjujuhtumi andmed hoiustatakse portaalis.
 1. 7. ISIKUANDMETE AVALDAMINE JA SÄILITAMINE
 1. 7.1. Cachet Broker ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, va kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
 2. 7.2. Cachet Broker säilitab isikuandmeid kuni maaklerilepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni täitmiseni ning oma õigustatud huvi alusel seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks.
 1. 8. KLIENDI (ANDMESUBJEKTI) ÕIGUSED
 1. 8.1. Saada teavet tema andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
 2. 8.2. Nõuda andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja kustutamist;
 3. 8.3. Anda nõusolek või võtta nõusolek tagasi tema isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil, nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel;
 4. 8.4. võtta isikuandmete kaitseks ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (www.aki.ee) või pöörduda kohtusse, nõuda talle andmete õigusaktidele mittevastava kasutamisest tuleneva kahju hüvitamist.
 1. 9. ISIKUANDMETE VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA
 1. 9.1. Cachet Broker on isikuandmete vastutav töötleja seoses maaklerilepingu sõlmimise ja võrdleva kindlustuspakkumise esitamisega kliendilt saadud isikuandmete osas. 
 2. 9.2. Kindlustusandjad on seoses kindlustuslepingu sõlmimisega vastutavad töötlejad ning Cachet Broker on volitatud töötleja kindlustuslepingu isikuandmete osas. 
 3. 9.3. Cachet Broker on volitatud töötleja portaali https://Cachet.me/ kaudu saadud kliendi identifitseerimisandmete ning kindlustatud eseme (nt sõidukid) kasutusaktiivsuse andmete osas
 1. 10. CACHET.ME

10.1. https://Cachet.me/ on Cachet OÜ poolt pakutav kindlustusteenuste vahenduskeskkond, milles kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad turustavad ja sõlmivad kindlustuslepinguid. Cachet.me andmetöötluse tingimused on avaldatud https://Cachet.me/privaatsusreeglid/.

10.2. Cachet OÜ on isikuandmete vastutav töötleja andmetöötluses, mis on vajalik platvormi kasutajate kontode haldamiseks ja ning kindlustatud eseme kasutusaktiivuse hindamiseks (nt sõiduki kasutusaktiivsusandmete kogumine sõiduvahendusplatvormidelt). 

 1. 11. MUUDATUSED JA KEHTIVUS

11.1 Cachet Brokeril on õigus muuta isikuandmete töötlemise tingimusi, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist portaali kaudu ette.

11.2 Isikuandmete tingimused kehtivad alates 01.01.2021.

Maaklerlepingu tingimused

Versioon 0.8 – 07.04.2021

1. SISSEJUHATUS

1.1 Maaklerilepingu tingimused on Cachet Insurance Broker OÜ kindlustuslepingute turustamise aluseks.  

1.2 Teenuseosutaja on Cachet Insurance Broker OÜ ja teenuse kasutaja on Cachet OÜ portaali https://Cachet.me/ kasutaja või muu klient, kes soovib sõlmida kindlustuslepingut. 

2. MÕISTED

2.1 Cachet Insurance Broker OÜ (edaspidi Cachet Broker või maakler), registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post info@Cachet.ee, telefon 111, veebileht https://Cachet.me/) on kindlustusmaaklerina kindlustuslepinguid turustav äriühing, mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee).

2.2 Portaal on Cachet OÜ digitaalne keskkond https://Cachet.me/, mida kasutab Cachet Broker portaali kasutajatele kindlustuslepingute turustamiseks. Portaali omanik Cachet OÜ kindlustust ei turusta.

2.3 Klient või kindlustusvõtja on isik, kelle huvides Cachet Broker kindlustusmaakleri teenust osutab.

2.4 Kindlustuslepingu turustamine tähendab Cachet Brokeri poolt kliendi kindlustusvajaduse ja -nõudmiste välja selgitamist, kliendile võrdleva pakkumise esitamist, kindlustusandjate pakkumistest parima pakkumise soovitamist, kindlustuslepingu sõlmimisel ja täitmisel abistamist ning kindlustusalast nõustamist.

2.5 Kindlustusavaldus on Cachet Brokerile kliendi poolt esitatud tahteavaldus kindlustusmaakleri teenuse kasutamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks.

2.6 Kindlustushuvi on kliendi huvi kindlustada vara või ese soovitud riskide vastu ning kindlustusavajadus on saada kliendile vajalik kindlustuskaitse.

2.7 Võrdlev kindlustuspakkumine on maakleri kindlustuspakkumine, mis sisaldab vähemalt kolme kindlustusandja pakkumist (kui klient ei ole soovinud vähem pakkumisi) võrdlevana, millest klient valib sobivaima ja sõlmib kindlustuslepingu. 

2.8 Maakleri soovitus on Cachet Brokeri viide parimale kliendi kindlustushuvidele vastavale pakkumisele, mis vastab kõige rohkem kliendi kindlustushuvile.

2.9 Tingimused on käesolevad maaklerilepingu tingimused.

2.10 Maaklerileping on kindlustusmaakleri teenuse leping, mis on sõlmitud Cachet Brokeri ja kliendi vahel tingimuste alusel ja mille osaks on kindlustusavaldus, võrdlev kindlustuspakkumine ja muud kindlustusmaakleri teenusega seotud kirjad ja dokumendid.

Tingimustes ainsuses kasutatud mõisted kohalduvad ka mitmusele.

3. MAAKLERLEPINGU EELNE TEAVE

3.1 Cachet Broker turustab klientidele personaalseid kliendi eripärast lähtuvaid kindlustuslepinguid.

3.2 Cachet Brokeri kindlustusmaakleri teenus on kindlustusandjatest sõltumatu, mis tähendab, et maakler ei tegutse kindlustusandja huvides, vaid teeb kindlustusandjatega koostööd üksnes selleks, et turustada klientidele paremini nende huvidele vastavaid kindlustuslepinguid.

3.3 Cachet Broker ja klient edastavad omavahel kogu kindlustuse turustamise teabe portaalis ja e-kirjadega. 

3.4 Kindlustusmaakleri teenus on tasuline. Maakleritasu võib tasuda maaklerile nii klient kui kindlustusandja (tehes seda kliendi eest) või osaliselt nii kindlustusandja kui klient. Maaklerilepinguga kinnitab klient, et ta on sellise tasu viisi ning kindlustusandja ja maakleri vahel kindlustuslepingu kohta kokkulepitud maakleritasu suurusega nõus. Teave maakleritasu suuruse kohta on leitav võrdleval pakkumisel või portaalis. Võrdleval pakkumisel näidatud kindlustusmaksed sisaldavad tavaliselt juba ka maakleritasu. 

3.5 Lisaks kindlustusandjate kindlustuslepingute turustamisele võib Cachet Broker kliendile pakkuda ka enda poolt kindlustustegevuse seaduse § 1851 alusel välja töötatud kindlustusteenuseid. 

3.6 Tavaliselt on Cachet Brokeri kindlustusteenus personaalne, suunatuna kindlapiirilise kindlustushuviga kindlustusvõtjale, sealhulgas portaali kliendile ning kindlustusvõtjale, kes eelistab oma tegevusest, käitumisest, kindlustatud eseme kasutuse laadist, valdkonnast, mahust või muudest enda eripärastest andmetest sõltuvat personaalset kindlustuslepingut.

3.7 Kui kliendi kindlustushuviks on soodsaim kindlustusmakse, pakub Cachet Broker kindlustusteenust, millel ei ole lisakaitseid ning klient kohustub lisakaitse huvist maaklerit eraldi teavitama. Kui klient ei ole nimetanud oma teistsugust peamist kindlustushuvi, loeb maakler, et selleks ongi soodsaim kindlustusmakse.

3.8 Kõik kindlustuslepingu ja kindlustusvahenduse kulud, kindlustusmaksete ja lisamaksete suurus märgitakse kindlustuslepingus, võrdleval pakkumisel või muus kindlustuse või kindlustuse turustamise dokumendis või portaalis. Kliendi sidevahendite kulud jäävad kliendi kanda. Maakler ei tasu kindlustusandjale kindlustusmakseid kliendi eest ning maaklerile kliendi poolt tähtajaks laekumata maksed jäävad kindlustusandjale tasumata, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Klient on nõus, et juhul, kui Cachet Broker on siiski kliendi eest kindlustusmakse kindlustusandjale tasunud, on klient kohustatud kindlustusmakse Cachet Broker OÜ-le hüvitama.

4. MAAKLERLEPING JA KLIENDI VOLITUS

4.1 Maaklerileping sõlmitakse ja hakkab kehtima, kui klient esitab maaklerile esmakordse kindlustusavalduse ja on kehtiv kuni klient soovib Cachet Brokeri teenuste kasutamise lõpetada. 

4.2 Esimese kindlustusmakse tasumisega kinnitab klient maaklerilepingu sõlmimist, maaklerilepingu tingimustega nõustumist ning kindlustuslepingu sobivust.

4.3 Maaklerileping sõlmitakse portaalis. Kui klient lõpetab portaali kasutamiseks, loetakse, et ta soovib lõpetada ka maaklerilepingu.

4.4 Võrdleva kindlustuspakkumise saamiseks edastab klient oma kindlustushuvi andmed maaklerile portaalis, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Kindlapiirilise kindlustushuviga kindlustusteenuste puhul võib kindlustushuvi olla lisaks välja toodud kindlustustingimustes.

4.5 Cachet Broker esitab kliendile kindlustusandjate kindlustuslepingute pakkumised võrdleval kindlustuspakkumisel, andes kliendile kõige enam tema huvidele vastava kindlustuslepingu soovituse. 

4.6 Kindlustusmaakleri teenuse kasutamiseks annab klient Cachet Brokerile maaklerilepinguga täieliku volituse küsida enda nimel kindlustusandjatelt kindlustuspakkumisi, sõlmida, muuta (sh kui tema enda või kindlustatud eseme andmed ja asjaolud on muutunud) ja lõpetada kindlustuslepinguid (sh juhul, kui ta kindlustusmakset tähtaegselt ei tasu) vahendada kindlustusmakseid ning saada kindlustusandjalt kindlustuslepingu ja kindlustusjuhtumi kohta mistahes teavet. Muuhulgas annab klient Cachet Brokerile volituse esitada tema nimel portaali või kolmandatele isikutele päringuid kindlustatud eseme (nt sõiduki) kasutuse andmete (nt kasutusmahu) kohta ning edastada need andmed kindlustusandjatele, algatada eelnimetatud andmete muutumisest tulenevaid kindlustuslepingu muudatusi ja kindlustusleping üles öelda.

4.7 Maaklerilepingu muutmine on võimalik maakleri ja kliendi kokkuleppel. Tingimusi võib maakler muuta ühepoolselt 30-päevase etteteatamisega portaali kaudu. Kui klient tingimustega ei nõustu, on tal õigus maaklerileping erakorraliselt portaali kaudu üles öelda. Nimetatud juhul loetakse maaklerileping ülesöelduks alates kehtiva kindlustuslepingu kindlustusperioodi lõpust. Klient on kohustatud tasuma maakleritasu ja kindlustuse järgmakseid maakleri vahendusel kuni kindlustusperioodi lõpuni.

4.8 Kliendil on õigus maaklerilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates sõlmimisest, esitades portaalis maaklerile sellekohase teate. Maaklerilepingust taganemist käsitleb maakler kliendi tahteavaldusena taganeda samaaegselt ka maakleri vahendusel sõlmitud kindlustuslepingust.

4.9 Lepingust taganemisel, lepingu ülesütlemisel või muul alusel erakorralisel lõppemisel tagastatakse kliendile kindlustusmakse kindlustuslepingu kehtivust ületanud aja eest, milles arvatakse maha kindlustuslepingus ettenähtud kulud, maksed ja ettemakstud maakleritasu.

4.10 Maaklerilepingule kehtib Eesti õigus. Vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

5.  KINDLUSTUSMAKSE JA ÜLDINE TEAVE KINDLUSTUSLEPINGU KOHTA

5.1 Kindlustusmakse tuleb kindlustusvõtjal tasuda Cachet Broker makseteatisel või poliisil nimetatud tähtajaks (edaspidi maksetähtaeg). Kui klient on valinud kaardimaksega tasumise, tuleb kliendil tagada, et maksetähtajal on pangakaardil olemas kindlustusmakse tasumiseks vajalik raha (edaspidi kindlustusmakse tasumine). Kui kaardil raha puudub, on kindlustusmakse tasumata.

5.2 Kindlustusleping ei jõustu ja kindlustuskaitse ei kehti, kui kindlustusmakse ei ole laekunud maksetähtajaks maakleri arveldusarvele. 

5.3 Kahjujuhtumi korral võib kindlustusmakse maksetähtajaks tasumata jätmine või tasumisega hilinemine olla kindlustuslepingu järgi kindlustushüvitise välja maksmisest keeldumise aluseks.

5.4 Kindlustuslepingu jõustumiseks ja kindlustuskaitse kehtivuse tagamiseks on klient kohustatud järgima kõiki kindlustuslepingus märgitud kindlustuskaitse jõustumise ja kehtivuse tingimusi. Kui kindlustusleping näeb ette turva- või riskimaandamise nõuded (nt sõidukite valve- ja turvaseadmed, töökorras ja sisselülitatud signalisatsioon jms) või vara ülevaatuse, jõustub kindlustuskaitse nende nõuete täitmisel.

5.5 Kui kindlustusvõtja ei tasu esimest kindlustusmakset maksetähtajaks, on kindlustusandjal õigus kindlustuslepingust taganeda ning loetakse taganenuks 14 päeva jooksul maksetähtajast. Pärast seda ei hakka kindlustusleping kindlustusmakse tasumisel enam kehtima ja kindlustusvõtjal tuleb esitada kindlustusavaldus uue kindlustuslepingu sõlmimiseks. Tasutud kindlustusmakse saab üle kanda uuele poliisile või tagasi avalduse alusel.

5.6 Kui kindlustusvõtja ei tasu järgmakset maksetähtajaks, võib kindlustusandja määrata kindlustusvõtjale maakleri kaudu kuni 14-päevase täiendava tähtaja ning teatada, et kui järgmakset selleks tähtajaks ei tasuta, loeb ta kindlustuslepingu ülesöelduks. Kui kindlustusvõtja ei tasu järgmakset isegi 30 päeva jooksul täiendavast tähtajast, kindlustusleping ei taastu ning kindlustusvõtjal tuleb esitada avaldus uue kindlustuslepingu sõlmimiseks. Kuni järgmakse tasumiseni kindlustuskaitset ei ole. Tasutud kindlustusmakse arvestatakse esmalt varasema tasumata osamakse katteks ja seejärel ajaliselt järgmiste tasumata maksete katteks. 

5.7 Maakler edastab poliisid, makseteatised, meeldetuletused, täiendava tähtaja määramise ja ülesütlemise teated kliendile portaali kaudu või e-kirjaga, millega loetakse need kliendikontole saadetuna kliendile kätteantuks.

 

6. LIIKLUSKINDLUSTUSE LEPINGU ÜLDTEAVE

6.1 Kohustusliku liikluskindlustuse kindlustuskaitse ei kehti juhtumitele, mis toimuvad sõidukis, sealhulgas õhu- ja veesõidukis, paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks, avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil, teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal ajal, mil see ala on avalikule liiklusele suletud ning kui sõidukit, millega kahju põhjustati, kasutatakse metsa-, põllu- või ehitustöödel või muul samalaadsel eesmärgil ja kahju põhjustatakse vahetult töösoorituse käigus. Erandina kohaldub kaitse sadamas sildunud liinivedu tegevale reisiparvlaevale sõiduki pealesõidul ja mahasõidul tekkinud kahjudele.  

6.2 Kui sõiduki kindlustusleping on uuendamata, siis hiljemalt 12 kuu möödumisel viimase kindlustuslepingu lõppemisest tuleb sõiduk uuesti kindlustada ka juhul, kui seda ei kasutada. Kindlustuslepingu sõlmimisest vabastab ainult registrist (ajutine) kustutamine. Kui sõidukit uuesti ei kindlustata, rakendub sõidukile automaatne sundkindlustus. Kindlustuskohustus on omanikul ja vastutaval kasutajal.

6.3 Kindlustuskaitse kehtib ilma lisamakseta kõigis lepinguriikides. Kolmandas riigis kehtib kindlustuskaitse siis, kui see riik on ära märgitud poliisil või rohelisel kaardil, kindlustuskaitse eest kolmandas riigis võib kindlustusandja küsida lisamakset.

6.4 Kahju hüvitamist võib nõuda kahju põhjustanud sõiduki kindlustusandjalt või kahjustatud sõiduki kindlustusandjalt (30 päeva jooksul juhtumi toimumisest). Kahjustatud isiku kindlustusandja ei hüvita kahju, kui tegemist on kehavigastuse, tervisekahjustuse või surmaga, kahjustatud sõiduki või kahju põhjustanud sõiduki põhiasukoht on välisriigis ja võib keelduda hüvitamisest, kui hüvitise summa ületab 10 000 eurot, kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged või kindlustusandjad ei ole ühel meelel, kes vastutab kahju eest

6.5 Kindlustusandja kohustub tegema kahju hüvitamiseks vajalikud toimingud 30 päeva jooksul ja pärast seda peab kindlustusandja kahju hüvitama.

6.6 Kahjustatud isikul on õigus valida remondiettevõte. Kahjustatud isik peab esitama kindlustusandjale remondikalkulatsiooni. Kindlustusandjal on õigus piirduda mõistlike kulude hüvitamisega. Kahjustatud isiku nõudmisel väljastab kindlustusandja remondiettevõttele garantiikirja remondi teostamise ja remondimaksumuse tasumise kohta. Kindlustusandja peab abistama isikut remondi korraldamisel. Rahalise hüvitise võib maksta ainult siis, kui sõiduki taastamine ei ole põhjendatud. Kindlustusandjal on õigus arvestada hüvitamisel asjaolu, et isikul on õigus käibemaks oma maksustatavalt käibelt maha arvata. Kui isik nõuab hüvitamist käibemaksuga, hüvitab kindlustusandja käibemaksuga, kuid tal tekib isiku vastu käibemaksusumma ulatuses tagasinõudeõigus

6.7 Ei hüvitata: kindlustussummat ületavat kahju osa, kahju, mis tekkis teel olnud kivi või muu eseme paiskumisega vastu sõidukit või muud asja, raha, väärtpaberite, kunstiväärtuste ja vääris-metallist esemete (v.a. isiklike tarbeesemete kahju), sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud kahju, iseendale tekitatud kahju (v.a. sõidukijuhi ravikulud), keskkonnakahju (v.a. esmased päästetoimingud), saamata jäänud tulu (v.a isikukahju), väärtuse vähenemisest tekkinud kahju, kahju, mille puhul ei ole tegemist sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud kahjuga (v.a. sõiduki uksega teisele sõidukile tekitatud kahju), edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju (v.a. töövõimetushüvitis püsiva töövõimetuse korral), kahju, mille ärahoidmine ei ole liiklusreeglite täitmise eesmärgiks (nt liisingu- või muu lepingu täitmine).

6.8 Tuvastamata sõidukiga tekitatud kahju korral hüvitab kindlustusandja ainut isiku- ja asjakahju, mitte sõidukikahju. 

 

7. KLIENDI KOHUSTUSED JA KINNITUSED

7.1 Klient on kohustatud teatama maaklerile 3 tööpäeva jooksul, kui

7.1.1 pakkumise või poliisi andmed ei ole õiged või arusaadavad või puudub soovitud kindlustuskaitse;

7.1.2 kui ta ei soovi sõlmida kindlustuslepingut maakleri soovituse alusel, vaid eelistab teist kindlustuspakkumist;

7.1.3 kui ta vajab pärast kindlustustingimustega tutvumist piirangute, välistuste, hüvitamise või muude tingimuste kohta lisaselgitusi, ei ole tingimustest aru saanud, ei ole nendega nõus või kindlustuskaitse ei vasta tema kindlustushuvile;

7.1.4 kindlustatud eseme kasutamise andmed (nt kasutusmaht) on suurenenud, millega kindlustuselepingus märgitud kasutuse andmed on osutunud ebaõigeks.

7.2 Kindlustuslepingu esimest kindlustusmakset tasudes kinnitab klient, et

7.2.1 maakler on teinud kindlaks tema kindlustushuvi ja maakleri soovitatud või tema poolt valitud muu kindlustuspakkumine vastab tema huvile;

7.2.2 ostes maakleri poolt väljatöötatud kindlustusteenuse poliisi vastab tema kindlustushuvi sellele teenusele ja ta ei soovi lisakaitseid;

7.2.3 tema peamiseks kindlustushuviks on soodsam kindlustusmakse, kui ta ei ole rõhutanud oma muud erinevat huvi;

7.2.4 kui ta ei ole kindlustatud eseme omanik, on tal volitus selle kindlustamiseks enda valitud tingimustel; 

7.2.5 ta on maaklerilepinguga ja tingimustega tutvunud, nõus, nendest aru saanud ja vajadusel need läbirääkinud;

7.2.6 ta soovib sõlmida võrdlevalt pakkumiselt valitud või maakleri soovitatud kindlustuslepingu ning annab maaklerile tingimuste punktis 4.6 nimetatud volituse, mis on kuni selle tagasivõtmiseni kehtiv;

7.2.7 maakler on talle selgitanud kindlustustingimusi, erinevaid kindlustusvariante, kindlustusmakseid ja kulusid, piiranguid, välistusi, lisakaitseid (kui ta on neid soovinud), hüvitamispõhimõtteid, maakleritasu ja kaebuste esitamise korda ning ta on nendest üksikasjalikult aru saanud;

7.2.8 ta on aru saanud, et kindlustusmakse maksetähtajaks tasumata jätmisel kindlustuskaitse ei kehti.

7.2.9 ta on teadlik kindlustusmakse tasumata jätmise, tasumisega hilinemise ja kindlustuslepingu lõppemise, uuendamata jätmise tagajärgedest ning kannab kõik seoses sellega tekkivad kahjud.

 

8. ISIKUANDMED

Cachet Broker töötleb isikuandmeid vastavalt Cachet Broker isikuandmete töötlemise tingimustele, mis on kättesaadavad portaalis (https://Cachet.me/).

Versioon 1.3 – 14.09.2021

 

Kindlustuse turustaja on kindlustusmaaklerina tegutsev äriühing Cachet Insurance Broker OÜ (registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post info@Cachet.me, telefon 111, veebileht https://Cachet.me/), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (https://www.fi.ee/).

 

Cachet Insurance Broker OÜ turustab kindlustust kliendi huvides, vahendades kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel.

 

Liikluskindlustuse maakleritasu koosneb järgmistest kindlustusandjate tasutavatest maakleritasudest (%) BTA 10; ERGO 10; GJENSIDIGE 10; PZU 10; SALVA 9; SEESAM 10; SEESAM 15 (äpitakso liikluskindlustus); LHV 10% kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta, millele lisandub kindlustusvõtja poolt tasutav maakleritasu 2 eurot kindlustuslepingu või osamakse korral 2 eurot osamakse kohta (sisaldub kindlustusmakses) ning BTA ja PZU äpitakso liikluskindlustuse puhul lisaks 5 % kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta.

 

Kaskokindlustuse maakleritasu koosneb järgmistest kindlustusandjate tasutavatest maakleritasudest (%) BTA 15; ERGO 15; GJENSIDIGE 15; PZU 15; SALVA 15; SEESAM 15; SEESAM 17.5 (äpitakso kaskokindlustus); LHV 15%; kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta, millele lisandub kindlustusvõtja poolt tasutav maakleritasu 2 eurot kindlustuslepingu kohta ning BTA ja PZU äpitakso kaskokindlustuse puhul lisaks 2.5% kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta.

 

Linnaliikuri kindlustuse maakleritasu koosneb järgmistest kindlustusandjate tasutavatest maakleritasudest (%) SEESAM 20 kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta.

 

Arvestades, et harilikult on klient Cachet OÜ portaali https://Cachet.me/ (edaspidi portaal) kasutaja ning on avaldanud soovi kindlustusmaakleri teenuse kasutamiseks ja kindlustuslepingute sõlmimiseks portaali kaudu, edastab Cachet Insurance Broker OÜ kliendile lepingueelse teabe ja teabelehe portaali kaudu. Muul juhul edastab Cachet Insurance Broker OÜ kliendile teabe püsival andmekandjal digitaalsena.

 

Maakler turustab kindlustuslepinguid Cachet Insurance Broker OÜ maaklerilepingu tingimuste alusel, mis on kättesaadavad portaalis.

 

Kindlustuslepingu kahju hüvitamise põhimõtted on märgitud kindlustuslepingus, kindlustuslepingu üldtingimustes ja võlaõigusseaduses.

 

Kliendil on õigus pöörduda kindlustuslepingut puudutava vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgani (https://www.eksl.ee/) poole. Olenemata eelnevast võib klient pöörduda vaidluse lahendamiseks ka kindlustusandja asukohajärgsesse või kindlustuslepingus kokkulepitud kohtusse. Kohtusse pöördumise õigust lõpetav tähtaeg on 1 (üks) aasta kindlustusandja poolt hüvitise kohta otsuse tegemisest.

 

Kaebused Cachet Insurance Broker OÜ tegevuse suhtes lahendatakse vastavalt Cachet Insurance Broker OÜ kliendikaebuste lahendamise korrale, mis on kättesaadav portaalis. Lisaks võib esitada kaebuse Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve Ametile (www.ttja.ee), Finantsinspektsioonile (www.fi.ee ) või kohtule (www.kohus.ee).

 

Cachet Insurance Broker OÜ vastutuskindlustusandjaks on Lloyd’s Insurance Company S.A. (Reinsured by Lloyd’s Syndicate CNR 2088), c.c. 0682.594.839 (Belgium), aadress Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium.

Versioon 1.2 - 25.08.2021 - 14.09.2021

Versioon 1.1 - 25.05.2021 - 25.08.2021

Versioon 1 - 11.05.2021 - 24.05.2021

Versioon 0.8 – 07.04.2021 - 11.05.2021
Cachet äpitakso liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eritingimused on kohustusliku liikluskindlustuse (liikluskindlustus) lepingu ja vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse lepingu) aluseks, kui kindlustusvõtja sõlmib äpitakso kindlustuslepingu Cachet Insurance Broker OÜ vahendusel Cachet portaalis. Eritingimused on ülimuslikud üldtingimuste suhtes. Eritingimused kehtivad kindlustusliigi suhtes, milles on väljastatud kindlustussertifikaat.

 

1. Kindlustusandja on kindlustussertifikaadil nimetatud kindlustusandja. 

 

2. Kindlustuslepingut turustab kindlustusmaakler - Cachet Insurance Broker OÜ,        registrikood 14920263, aadress Kohtu 2-21, 10130, Tallinn, veebileht cachet.me,      e-post maakler@cachet.me.

 

3. Kindlustusvõtja on Cachet portaali klient.

 

4. Cachet portaal on www.cachet.me asuv veebiportaal (edaspidi veebiportaal).

 

5. Kindlustusvõtja kindlustushuviks on:

5.1. sõlmida, muuta ja lõpetada kindlustusleping digitaalselt, tasudes kindlustusmakseid Cachet portaalis kindlustusmaakleri vahendusel;

5.2. sõlmida kindlustusleping ja tasuda kindlustusmakseid vastavalt oma personaalsele sõiduki kasutuse mahule, valides soodsama kindlustusmaksega lepingu;

5.3. kindlustada sõiduk äpitaksona selleks perioodiks, kui ta seda äpitaksona kasutab, teatades kindlustuslepingu sõlmimisel maaklerile sõidujagamise teenuse osutamise mahu (tundide arvu või äpitaksona sõidu kilomeetrite arvu). Sõiduki kasutamine äpitaksona tähendab sõidukiga sõidujagamisteenuse osutamist sõidujagamise platvormidel.

5.4. saada teavet kindlustuslepingu, lepingutingimuste, kindlustusmaksete ning kindlustushüvitise kohta Cachet portaalis, nõustudes kindlustusandja ja kindlustusmaakleri poolt vastavate andmete Cachet portaali edastamisega;

5.5. valida kindlustusandja, mis pakub soodsamat kindlustusmakset ja kindlustusvõtja kindlustushuvile vastavat lepingut.

 

6. Kindlustusvõtja avaldab tahet tema kindlustushuvile vastava kindlustuslepingu sõlmimiseks, volitades kindlustuslepingut sõlmima, muutma ja lõpetama ning kindlustushüvitise teavet talle Cachet portaalis vahendama kindlustusmaakleri.

 

7. Kindlustusleping on tähtajaline leping, mille pikendamise kohustust kindlustusandjal ega kindlustusmaakleril ei ole.

 

8. Kindlustusvõtja kohustub esitama äpitakso kindlustuslepingu sõlmimisel oma sõiduki äpitaksona kasutuse mahu kohta õigeid ja täpseid andmeid, mis märgitakse poliisile. Sõiduki kasutuse mahu andmed on sõidujagamise tundide arv või sõidukilomeetrite arv kindlustusperioodi jooksul või muud poliisile märgitud andmed sõiduki kasutamise kohta („sõidumaht“ või „sõidumahu andmed“). 

 

9. Kindlustusvõtja kinnitab ja tagab, et poliisile märgitud sõidumaht on õige ning kindlustusperioodi jooksul ei muutu, kontrollides kindlustusperioodil kindlustatud sõiduki tegelikku sõidumahtu veebiportaali andmete alusel („tegelik sõidumaht“). Oma sõiduki tegeliku sõidumahu andmeid koondab ja hoiab kindlustusvõtja veebiportaalis.

 

10. Kindlustusvõtja edastab oma sõiduki tegeliku sõidumahu andmed kindlustuslepingu õigsuse kontrollimiseks jooksvalt kindlustusandjale, volitades selleks kindlustusmaaklerit tema tegelikku sõidumahtu veebiportaalist järele pärima ning edastama vastavaid andmeid kindlustusandjale. 

 

11. Juhul, kui kindlustusvõtja sõiduki tegelik sõidumaht ületab kindlustusperioodi jooksul üle 10% poliisile märgitud sõidumahtu („sõidumahu ületamine“), on kindlustusvõtja kohustatud teavitama sellest kindlustusandjat, esitades kindlustusandjale avalduse kindlustuslepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ning sõlmima uue tegelikule sõidumahule vastava kindlustuslepingu. Juhul, kui uue kindlustuslepingu sõlmimine ei ole seadusest tulenevalt võimalik (liikluskindlustus), sõlmima tegeliku sõidumahu andmetele vastava kindlustuslepingu alates uuest kindlustusperioodist.

 

12. Juhul, kui kindlustusvõtja ei täida oma kohustust kindlustusandjale sõidumahu ületamisest teatada ning sõlmida uus tegelikule sõidumahule vastav kindlustusleping, on kindlustusandjal õigus kindlustusleping vastavalt seadusele üles öelda ning esitada kindlustusvõtjale pakkumine uue kindlustuslepingu sõlmimiseks.