Close
Polityka prywatności

Wersja 1.0 – 11.12.2020

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Polityka prywatności jest aneksem do Zasad użytkowania Cachet.
  2. Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Cachet (Cachet OÜ, adres
   Naadi 4-2, Tallinn 11912, Kod rejestru handlowego 14560702) przetwarza
   dane osobowe swoich Użytkowników, przedstawicieli Użytkowników lub
   każdej innej osoby, której dane dotyczą (w dalszej części zwanych
   “Osoby, których dane dotyczą”) w związku z ich korzystaniem z Platformy
   Cachet. Polityka prywatności odnosi się do każdej Osoby, której dane
   dotyczą, która korzysta, skorzystała lub zamierza skorzystać z
   Platformy, w tym w wersji próbnej lub demo. Polityka prywatności odnosi
   się również do kontaktów marketingowych Cachet.
  3. Cachet występuje jako administrator danych osobowych Osoby, której dane
   dotyczą i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych,
   chyba, że coś innego zostanie określone w niniejszej Polityce.
  4. Biorąc pod uwagę, że Osoba, której dane dotyczą korzysta z Platformy
   Cachet w celu zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń, w
   chwili, gdy Osoba, której dane dotyczą przekaże swoje dane w celu
   otrzymania oferty ubezpieczenia, ubezpieczyciel staje się
   administratorem danych, Cachet podmiotem przetwarzającym dane, a
   Polityka prywatności ubezpieczyciela będzie obowiązująca.
 2. DANE OSOBOWE
  1. Cachet może przetwarzać następujące dane osobowe Osoby, której dane dotyczą (w dalszej części Dane Osobowe):
   1. Dane identyfikacyjne Użytkownika – imię, nazwisko, numer
    identyfikacyjny PESEL, numer telefonu, numer licencji na wykonywanie
    transportu drogowego, adres e-mail, kraj zamieszkania;
   2. Dane pojazdu – numer rejestracyjny, numer VIN, data pierwszej
    rejestracji, dane dotyczące korzystania z pojazdu, historia
    ubezpieczeniowa pojazdu;
   3. Dane związane z korzystaniem z Platformy – liczba godzin świadczenia
    usług przewozu, miejsce wykonywania usług przewozu.
  2. Osoba, której dane dotyczą jest uprawiona do kontroli swoich Danych
   Osobowych w każdej chwili oraz dokonać poprawek osobiście lub poprosić o
   ich usunięcie, chyba, że co innego stanowią przepisy prawa.
  3. Osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie danych
   osobowych w zakresie opisanym w Zasadach użytkowania w celu zapewnienia
   jakości i dostępności Platformy, a także rozszerzenia, udoskonalania,
   personalizacji oraz innego sposobu rozwijania Platformy.
  4. Cachet zbiera oraz rejestruje dane osobowe w formacie elektronicznym
   oraz dokonuje ich ekstrakcji w innych formatach, jeśli to konieczne.
 3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Cachet zbiera Dane Osobowe na następujące sposoby:
   1. Osoba, której dane dotyczą sama przekazuje swoje Dane Osobowe;
   2. Dane Osobowe są przekazywane do Cachet przez prawidłowo umocowanego
    przedstawiciela Użytkownika;
   3. Dane Osobowe mogą być przekazywane Cachet przez podmiot trzeci, taki
    jak dostawca usług płatniczych, ubezpieczyciel, platformy przewozu
    osób w ramach aplikacji (Uber oraz Bolt);
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Cachet przetwarza Dane Osobowe:
   1. Na życzenie Osoby, której dane dotyczą wyrażone przed zawarciem
    Kontraktu Użytkownika lub Umowy w celu ich zawarcia (podstawa prawna
    – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. W celu realizacji kontraktu z Osobą, której dane dotyczą – w tym, by
    zapewnić wsparcie klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
    RODO);
   3. W celach marketingowych Cachet i partnerów Cachet na podstawie
    udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. W celu umożliwienia korzystania Osobie, której dane dotyczą
    korzystania z funkcjonalności udostępnionych w Portalu, w
    szczególności przygotowania wyceny polisy ubezpieczeniowej, kontaktu
    z Platformą, zarządzania swoimi produktami (podstawa prawna: art. 6
    ust. 1 lit. b RODO);
   5. W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Cachet w związku
    z prowadzeniem działalności z zakresu dystrybucji ubezpieczeń
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   6. W celu obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych i
    windykacyjnych w związku z udostępnianiem funkcjonalności Portalu
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. W celu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności Portalu
    przez Cachet poprzez zapewnienie integralności kopii
    zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust.
    1 lit f RODO).
  2. Cachet przetwarza Dane Osobowe Osoby, której dane dotyczą zgodnie z
   wymogami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
   osobowych.
  3. Cachet przechowuje Dane Osobowe na czas konieczny do realizacji celów, do których zostały one zebrane lub wymagany przez obowiązujące prawo, tj:
   1. W celu zawarcia Kontraktu Użytkownika lub Umowy oraz w celu
    umożliwienia korzystania Osobie, której dane dotyczą korzystania z
    funkcjonalności udostępnionych w Portalu – przez okres ich
    obowiązywania lub przez 5 lat, w zależności który okres będzie
    dłuższy;
   2. W celach marketingowych Cachet i partnerów Cachet na podstawie
    udzielonej zgody – do czasu wycofania tej zgody lub braku aktywności
    Osoby, której dane dotyczą w Portalu przez okres co najmniej 5 lat;
   3. W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Cachet w związku
    z prowadzeniem działalności z zakresu dystrybucji ubezpieczeń –
    przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu
    wypełnienia tych obowiązków przez Cachet;
   4. W celu obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych i
    windykacyjnych w związku z udostępnianiem funkcjonalności Portalu –
    do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu
    cywilnego;
   5. W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Cachet –
    ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Cachet,
    przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
    Cachet (nie dłużej jednak niż przez 5 lat) stanowiących podstawę
    tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Osobę, której dane
    dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  4. Cachet nie jest zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych
   Użytkowników, o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo.
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Osoba, której dane dotyczą jest upoważniona w każdej chwili, do
   1. Żądania dostępu do Danych Osobowych,
   2. Otrzymania kopii zebranych Danych Osobowych;
   3. Skorygowania niepoprawnych lub niekompletnych Danych Osobowych;
   4. Cofnięcia zgody lub zażądania ograniczenia przetwarzania Danych
    Osobowych;
   5. Zażądania zakończenia przetwarzania Danych Osobowych oraz usunięcia
    zebranych Danych Osobowych lub ich przekazania stronie określonej
    przez Osobę, której dane dotyczą.
  2. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, Osoba, której dane dotyczą
   prześle zgłoszenia na adres e-mail
   support@cachet.me. Cofnięcie
   zgody nie ma mocy wstecznej.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Cachet nie ma upoważnienia, by przekazać dalej, sprzedawać lub ujawniać
   Dane Osobowe osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Osoby,
   której dane dotyczą, poza przypadkami omówionymi w Zasadach użytkowania.
  2. Cachet przekaże Dane Osobowe ubezpieczycielom, którzy dostarczają
   produkty ubezpieczeniowe za pomocą Platformy oraz do platform usługi
   przejazdów umawianych (Uber, Bolt) w celu dostarczenia swoich usług na
   Platformie.
  3. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Cachet będą
   mieć wyłącznie upoważnieni przez Cachet pracownicy/współpracownicy i
   tylko w niezbędnym zakresie. W związku z przetwarzaniem danych w
   powyższych celach, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które
   przetwarzają dane osobowe w imieniu Cachet na podstawie zawartej z
   Cachet umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
   przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna
   oraz podmioty trzecie co do których Osoba, której dane dotyczą wyraziła
   zgodę na przekazanie im swoich danych osobowych.
 7. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. W pewnych okolicznościach, mogą zaistnieć okoliczności zmuszające Cachet
   do ujawnienia Danych Osobowych, jeśli wymaga tego prawo lub organy
   rządowe, w tym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego
   odpowiednik w innych państwach UE.
 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  1. Cachet niezwłocznie powiadomi Osobę, której dane dotyczą o wszelkich faktach znanych Cachet związanych z wszelkiego rodzaju przypadkowym lub nieupoważnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, czy też przypadkową lub nieupoważnioną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych przez obecnego lub byłego pracownika, kontrahenta lub agenta Cachet lub przez kogokolwiek innego lub osobę trzecią.
   1. współpracować w pełnym zakresie z Osobą, której dane dotyczą w
    przypadku wszelkiego rodzaju przypadkowego lub nieupoważnionego
    ujawnienia lub wykorzystania, czy też przypadkowej lub
    nieupoważnionej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Danych Osobowych
    przez obecnego lub byłego pracownika, kontrahenta lub agenta Cachet
    lub przez kogokolwiek innego lub osobę trzecią, w celu ograniczenia
    nieupoważnionego ujawnienia lub wykorzystania Danych Osobowych,
    otrzymania zwrotu wszelkich Danych Osobowych oraz współpracować w
    doręczeniu zawiadomienia, jeśli żąda tego Osoba, której dane
    dotyczą; oraz
   2. Po zakończeniu lub wygaśnięciu obowiązywania Zasad użytkowania lub
    Umowy z jakiegokolwiek powodu, lub na żądanie Osoby, której dane
    dotyczą, Cachet natychmiast zaprzestanie przetwarzania Danych
    osobowych oraz niezwłocznie zwróci Osobie, której dane dotyczą
    wszelkie Dane Osobowe jej dotyczące, lub zniszczy je, zgodnie z
    instrukcjami, które może wydać Osoba, której dane dotyczą w danym
    czasie, poza sytuacjami, w których zachowywanie Danych Osobowych
    jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Zobowiązania
    wymienione w niniejszych wymogach dotyczących przetwarzania danych
    pozostaną obowiązujące, bez względu na zakończenie lub wygaśnięcie
    obowiązywania Zasad użytkowania.
 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYGAŚNIĘCIE
  1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje przez czas nieokreślony – o
   jej każdorazowej zmianie Osoby, której dane dotyczą zostaną
   poinformowane.
 10. PROFILOWANIE
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Cachet w sposób zautomatyzowany, w
   tym z wykorzystaniem profilowania. Proces ten polegał będzie na
   tworzeniu modelu kierowcy, służącego ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, co
   skutkować będzie zaoferowaniem składki ubezpieczeniowej adekwatnej do
   tego ryzyka.
 11. PRAWO DO SKARGI
  1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Cachet danych osobowych
   narusza przepisy RODO, przysługuje Osobie, której dane dotyczą prawo do
   wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
   Danych Osobowych.