Close
Usługi Ubezpiecznie dla taxi z aplikacji
Ubezpieczenia Casco dla kierowców świadczących usługę przewozu osób z aplikacjiJuż niebawem!
Ubezpieczenie floty Blog O Cachet Pomoc

Majówka z Cachet

Regulamin Akcji Promocyjnej

Majówka z Cachet

§ 1 Postanowienia Ogólne

Akcję promocyjną „Majówka z Cachet” (dalej jako: „Promocja”) organizuje Cachet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 115 w Warszawie (01-031), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON 386519310 (dalej: „Organizator”).
Promocja dotyczy zakupu produktu ubezpieczeniowego w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: „ubezpieczenie OC”) za pośrednictwem serwisu www.cachet.me i Organizatora.
Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.

 

§ 2 Warunki udziału w Promocji
Promocja trwa od dnia 01.05.2021 roku włącznie do 03.05.2021 r. (dalej: „Okres Promocji”).
Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
ukończyła 18 rok życia;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
poprzez wzięcie udziału w Promocji zaakceptowała postanowienia Regulaminu i tym samym wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Promocji przez Organizatora;
nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
w Okresie Promocji dokona zakupu ubezpieczenia pojazdu za pomocą serwisu cachet.me Organizatora. Przez zakup rozumie się dokonanie pełnej transakcji, łącznie z opłaceniem polisy i nie odstąpienie od niej.

 

§ 3 Przedmiot Promocji

Nagrodą za udział w Promocji jest Karta Upominkowa Orlen (regulamin dostępny pod adresem: www.dlakierowcow.orlen.pl/karta-upominkowa) na zakupy o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) do wykorzystania w największej sieci stacji paliw w Polsce pod marką Orlen i Bliska (dalej: „Nagroda”).
Nagroda w postaci Karty Upominkowej Orlen zostanie przyznana pięciu pierwszym Uczestnikom, którzy w Okresie Promocji dokonają zakupu ubezpieczenia OC samochodu zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
Prawo do Nagrody powstaje z dniem zatwierdzenia w Cachet sp. z o.o. zaksięgowania płatności za polisę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zatwierdza płatność maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia zapłaty. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia Uczestnikowi nie przysługuje Prawo do Nagrody.
Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi pocztą na wskazany przez niego adres.

 

 

§ 4 Zasady Promocji

Przystąpienie do Promocji odbywa się podczas zakupu ubezpieczenia OC za pośrednictwem serwisu www.cachet.me
Fundatorem Nagród w Promocji jest Organizator.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik ma prawo do jednej (słownie: jednej) Nagrody.
Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
Warunkiem wydania i używania Nagrody jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

 

§ 5 Reklamacje

Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Promocją.
Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: support@cachet.me
Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 

§ 6 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Cachet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 115 w Warszawie (01-031), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849710, REGON 386519310
Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Promocji będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Promocji.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Promocji (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji Promocji Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Promocji lub wydawcy Karty Upominkowej Orlen (Nagrody) w celu realizacji prawa do nagrody.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Promocji.